Detaliile cărții

Zaharia 12

1. Proorocie. Cuvântul Domnului asupra lui Israel. Aşa grăieşte Domnul, Care întinde cerurile ca un cort, Care pune temelie pământului şi Care zideşte duhul omului înăuntrul său:

2. "Iată, voi face din Ierusalim cupă de ameţire pentru toate popoarele din jur; tot aşa va fi şi pentru Iuda, când Ierusalimul va fi împresurat.

3. Şi în ziua aceea voi preface Ierusalimul în piatră de povară pentru toate popoarele. Toţi care o vor ridica se vor răni grav şi se vor aduna împotriva lui toate neamurile pământului.

4. În ziua aceea", zice Domnul, "voi lovi toţi caii cu spaimă şi pe călăreţi cu nebunie; şi voi deschide ochii Mei asupra lui Iuda şi pe toţi capii popoarelor îi voi lovi cu orbire.

5. Şi vor grăi în inima lor căpeteniile lui Iuda: "Puterea pentru locuitorii Ierusalimului este în Domnul Savaot, Dumnezeul lor!"

6. În ziua aceea voi face pe conducătorii lui Iuda ca un vas cu jeratic în mijlocul lemnelor şi o torţă aprinsă într-un stog de snopi; şi ei vor mistui, la dreapta şi la stânga, toate popoarele dimprejur, şi Ierusalimul va fi locuit şi mai departe pe locul lui, în Ierusalim.

7. Şi Domnul va izbăvi mai întâi corturile lui Iuda, ca seminţia casei lui David şi trufia locuitorilor Ierusalimului să nu se ridice deasupra lui Iuda.

8. În ziua aceea Domnul va întinde ocrotirea Sa asupra celor ce locuiesc în Ierusalim, încât cel mai slab între ei să fie ca David, şi casa lui David să fie ca Însuşi Dumnezeu, ca îngerul Domnului care merge în fruntea lor.

9. Şi în ziua aceea Mă voi sârgui să pierd toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului.

10. Atunci voi vărsa peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului duh de milostivire şi de rugăciune, şi îşi vor aţinti privirile înspre Mine, pe Care ei L-au străpuns şi vor face plângere asupra Lui, cum se face pentru un fiu unul născut şi-L vor jeli ca pe cel întâi născut.

11. În ziua aceea, va fi plângere mare în Ierusalim, ca plângerea de la Hadad-Rimon, în câmpia Meghidonului.

12. Ţara se va tângui, fiecare familie deosebit: familia casei lui David deosebit şi femeile ei deosebit; familia casei lui Natan deosebit şi femeile ei deosebit;

13. Familia casei lui Levi deosebit şi femeile ei deosebit; familia lui Şimei deosebit şi femeile ei deosebit;

14. Toate familiile care rămân, fiecare pentru sine şi femeile lor pentru sine.