Detaliile cărții

Psalmii 106

1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi-L pe Domnul, căci este bun! Îndurarea Lui ţine pe vecie!

2. Cine poate spune toate isprăvile Domnului? Cine poate vesti toată lauda Sa?

3. Ferice de cei care păzesc ce este drept şi care înfăptuiesc dreptatea tot timpul.

4. Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău! Apropie-Te de mine cu mântuirea Ta,

5. ca să văd bunăstarea aleşilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău şi să Te laud împreună cu moştenirea Ta.

6. Noi am păcătuit ca şi strămoşii noştri, am săvârşit nelegiuire, am făcut rău.

7. În timp ce erau în Egipt, strămoşii noştri nu au luat aminte la minunile Tale; nu au ţinut minte mulţimea îndurărilor Tale şi s-au răzvrătit când au ajuns la mare, la Marea Roşie.

8. El i-a izbăvit din pricina Numelui Său, ca să-Şi descopere puterea Sa.

9. A mustrat Marea Roşie şi aceasta s-a uscat; apoi i-a condus prin adâncuri sterpe ca pustia.

10. I-a izbăvit din mâna celui ce-i ura şi i-a răscumpărat din mâna duşmanului.

11. Apele i-au acoperit pe potrivnicii lor, fără ca vreunul din ei să scape.

12. Atunci I-au crezut cuvintele şi I-au cântat laudă.

13. Dar au uitat curând lucrările Lui; ei nu I-au aşteptat sfatul.

14. Li s-au aprins poftele în pustie şi L-au ispitit pe Dumnezeu în pustietăţi.

15. El le-a dat ce ceruseră, dar a trimis o boală nimicitoare peste ei.

16. Unii din tabără au fost geloşi pe Moise şi pe Aaron, cel sfinţit Domnului.

17. Pământul s-a deschis, l-a înghiţit pe Datan şi a acoperit ceata lui Abiram.

18. Focul le-a consumat ceata; flăcările i-au mistuit pe cei răi.

19. La Horeb şi-au făcut un viţel şi s-au închinat chipului turnat.

20. Au schimbat Slava lor cu chipul unui bou care mănâncă iarbă.

21. L-au uitat pe Dumnezeu, Izbăvitorul lor, pe Cel Ce făcuse mari lucrări în Egipt,

22. pe Cel Ce înfăptuise minuni în patria lui Ham şi lucruri înfricoşătoare la Marea Roşie.

23. Astfel El a spus că o să-i nimicească, însă Moise, alesul Său, a stat în spărtură înaintea Lui, ca să-I abată mânia de la nimicire.

24. Apoi au respins ţara cea plăcută; ei nu au crezut în promisiunea Lui.

25. Au cârtit în corturile lor şi nu au ascultat de glasul Domnului.

26. Atunci, El a jurat solemn că îi va face să cadă în pustie,

27. că le va face urmaşii să cadă printre neamuri şi-i va împrăştia printre popoare.

28. S-au alipit de Baal-Peor şi au mâncat jertfe închinate morţilor.

29. L-au mâniat prin faptele lor, astfel încât o urgie a izbucnit printre ei.

30. Dar s-a ridicat Fineas, a făcut judecată şi urgia s-a oprit.

31. Lucrul acesta i-a fost socotit dreptate, din generaţie în generaţie, pe vecie.

32. L-au mâniat pe Dumnezeu şi la apele Meriba, iar din pricina lor i-a mers rău şi lui Moise.

33. Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Său, iar Moise a vorbit necugetat cu buzele lui.

34. Ei nu au nimicit popoarele despre care le spusese Domnul,

35. ci s-au amestecat cu neamurile şi s-au deprins cu faptele acestora.

36. Au slujit idolilor lor, iar aceştia au devenit o cursă pentru ei.

37. Şi-au jertfit fiii şi fiicele în cinstea demonilor.

38. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor şi al fiicelor lor, jertfindu-i idolilor din Canaan, şi au spurcat ţara din pricina sângelui.

39. S-au întinat prin faptele lor, s-au desfrânat prin lucrările lor.

40. Atunci s-a aprins mânia Domnului împotriva poporului Său şi Şi-a urât moştenirea.

41. I-a dat pe mâna neamurilor şi astfel cei ce îi urau au stăpânit peste ei.

42. Duşmanii lor i-au asuprit şi au fost umiliţi sub mâna lor.

43. El i-a scăpat de multe ori, dar ei se răzvrăteau prin planurile lor. S-au nenorocit prin nelegiuirea lor.

44. El a privit la strâmtorarea lor când le-a auzit strigătele.

45. Din pricina lor Şi-a adus aminte de legământul Lui. I s-a făcut milă de ei din pricina marii Sale îndurări

46. şi a făcut ca aceştia să capete milă din partea tuturor celor ce-i luaseră captivi.

47. Doamne, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne! Strânge-ne dintre neamuri ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt şi să ne fălim aducându-Ţi laudă.

48. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veşnicie în veşnicie! Tot poporul să zică: „Amin!“ Laudă Domnului! CARTEA A CINCEA