Detaliile cărții

Psalmii 105

1. Mulţumiţi Domnului, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscute printre popoare isprăvile Lui!

2. Cântaţi-I, cântaţi în cinstea Lui, vestiţi toate minunile Lui!

3. Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se veselească inima celor ce-L caută pe Domnul!

4. Căutaţi pe Domnul şi puterea Lui, căutaţi întotdeauna faţa Lui!

5. Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de semnele şi de hotărârile gurii Sale,

6. urmaşi ai robului Său Avraam, fii ai lui Iacov, aleşii Lui!

7. El este Domnul, Dumnezeul nostru, şi judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.

8. El Îşi aduce aminte mereu de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generaţii,

9. de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam, de jurământul Lui către Isaac,

10. pe care l-a întărit faţă de Iacov printr-o hotărâre şi faţă de Israel – printr-un legământ veşnic,

11. spunând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului, ca parte a moştenirii voastre.“

12. Pe atunci erau doar câţiva bărbaţi – puţini la număr – şi erau peregrini în ţară;

13. călătoreau de la un neam la altul, de la un regat la altul.

14. El nu a îngăduit nici unui om să-i asuprească şi a mustrat regi din pricina lor:

15. „Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu-i vătămaţi pe profeţii Mei!“

16. A chemat foametea peste ţară şi a distrus orice provizie de hrană.

17. Trimisese înaintea lor un om, pe Iosif, care a fost vândut ca sclav.

18. I-au strâns picioarele în lanţuri, iar gâtul i-a fost pus în fiare,

19. până a venit vremea să se împlinească cuvintele Lui, să se dovedească Cuvântul Domnului faţă de el.

20. Atunci regele a trimis să-l dezlege şi conducătorul popoarelor – să-l elibereze.

21. L-a pus stăpân peste casa lui şi conducător peste toate proprietăţile lui,

22. ca să-i instruiască cum vrea pe prinţii lui şi să-i înveţe pe cărturarii lui.

23. Atunci Israel a venit în Egipt, Iacov a locuit ca străin în ţara lui Ham.

24. Dumnezeu Şi-a înmulţit poporul foarte mult şi i-a făcut mai tari decât pe duşmanii lor.

25. Acestora le-a schimbat inima, ca să-I urască poporul şi să se poarte mişeleşte cu slujitorii Săi.

26. L-a trimis pe Moise, robul Său, şi pe Aaron pe care-l alesese.

27. Ei au înfăptuit printre duşmani semnele Lui şi au făcut minuni în ţara lui Ham.

28. A trimis întunericul şi s-a făcut beznă; Moise şi Aaron nu s-au răzvrătit împotriva cuvintelor Lui.

29. Le-a prefăcut apa în sânge şi le-a omorât peştii.

30. Ţara lor a mişunat de broaşte, care au ajuns până şi în odăile palatelor lor.

31. Când a grăit El, au sosit roiuri de muşte şi păduchi în tot ţinutul lor.

32. Le-a prefăcut ploile în grindină şi în flăcări de foc ce au căzut peste ţara lor.

33. Le-a lovit viile şi smochinii şi le-a rupt copacii din teritoriul lor.

34. Când a grăit El, au sosit roiuri de lăcuste, lăcuste fără număr,

35. care le-au devorat toată verdeaţa din ţară, toate roadele pământului lor.

36. I-a lovit pe întâii născuţi din ţara lor, pârga puterii lor.

37. El i-a scos pe israeliţi de acolo cu argint şi cu aur şi n-a fost unul din seminţiile Lui care să şovăiască.

38. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi îngroziseră.

39. A întins un nor ca să-i acopere şi un foc ca să le lumineze noaptea.

40. Au cerut, iar El le-a trimis prepeliţe şi cu pâine din cer i-a săturat.

41. A despicat stânca şi a curs apă; prin pustii au curs râuri.

42. Şi aceasta pentru că Şi-a amintit de promisiunea Sa cea sfântă, făcută lui Avraam, robul Său.

43. El Şi-a scos poporul cu bucurie, Şi-a scos aleşii cu strigăte de veselie.

44. Le-a dat teritoriile neamurilor şi au moştenit rodul trudei popoarelor,

45. ca să păzească hotărârile Lui şi să trăiască după învăţăturile Lui. Lăudaţi pe Domnul!