Detaliile cărții

Numeri 26

A doua numărătoare.

1. După această urgie, Domnul le-a zis lui Moise şi preotului Elazar, fiul lui Aaron:

2. „Faceţi numărătoarea întregii adunări a israeliţilor, potrivit familiilor lor, a tuturor acelora din Israel care au peste douăzeci de ani şi sunt în stare să meargă la luptă.“

3. Moise şi preotul Elazar au vorbit poporului în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului şi le-a zis:

4. „Faceţi numărătoarea tuturor celor care au peste douăzeci de ani, aşa cum le-a poruncit Domnul lui Moise.“ Iată care au fost israeliţii care au ieşit din ţara Egiptului:

5. urmaşii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, erau: prin Enoh, clanul enohiţilor; prin Palu, clanul paluiţilor;

6. prin Heţron, clanul heţroniţilor; prin Carmi, clanul carmiţilor.

7. Acestea alcătuiau clanurile rubeniţilor; au fost număraţi patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci de bărbaţi.

8. Fiul lui Palu a fost Eliab,

9. iar fiii lui Eliab erau: Nemuel, Datan şi Abiram. Datan şi Abiram au fost cei care s-au răzvrătit împotriva lui Moise şi Aaron în mijlocul mulţimii adunate de Korah, atunci când s-au răzvrătit împotriva Domnului.

10. Pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit împreună cu Korah, când focul i-a mistuit pe cei ce-l urmaseră, un număr de două sute cincizeci de bărbaţi. Ei au slujit drept pildă pentru popor.

11. Fiii lui Korah n-au murit atunci.

12. Urmaşii lui Simeon, potrivit clanurilor lor, erau: prin Nemuel, clanul nemueliţilor; prin Iamin, clanul iaminiţilor; prin Iachin, clanul iachiniţilor;

13. prin Zerah, clanul zerahiţilor; prin Saul, clanul sauliţilor.

14. Acestea alcătuiau clanurile simeoniţilor; au fost număraţi douăzeci şi două de mii două sute de bărbaţi.

15. Urmaşii lui Gad, potrivit clanurilor lor, erau: prin Ţefon, clanul ţefoniţilor; prin Haghi, clanul haghiţilor; prin Şuni, clanul şuniţilor;

16. prin Ozni, clanul ozniţilor; prin Eri, clanul eriţilor;

17. prin Arodi, clanul arodiţilor; prin Areli, clanul areliţilor.

18. Acestea alcătuiau clanurile urmaşilor lui Gad; au fost număraţi patruzeci de mii cinci sute de bărbaţi.

19. Fiii lui Iuda au fost Er şi Onan; dar atât Er, cât şi Onan au murit în Canaan.

20. Urmaşii lui Iuda, potrivit clanurilor lor, erau: prin Şela, clanul şelaniţilor; prin Pereţ, clanul pereţiţilor; prin Zerah, clanul zerahiţilor.

21. Urmaşii lui Pereţ au fost: prin Heţron, clanul heţroniţilor; prin Hamul, clanul hamuliţilor.

22. Acestea alcătuiau clanurile urmaşilor lui Iuda; au fost număraţi şaptezeci şi şase de mii cinci sute de bărbaţi.

23. Urmaşii lui Isahar, potrivit clanurilor lor, erau: prin Tola, clanul tolaiţilor; prin Puia, clanul puiţilor.

24. prin Iaşub, clanul iaşubiţilor; prin Şimron, clanul şimroniţilor.

25. Acestea alcătuiau clanurile urmaşilor lui Isahar; au fost număraţi şaizeci şi patru de mii trei sute de bărbaţi.

26. Urmaşii lui Zabulon, potrivit clanurilor lor, erau: prin Sered, clanul serediţilor; prin Elon, clanul eloniţilor; prin Iahleel, clanul iahleeliţilor.

27. Acestea alcătuiau clanurile urmaşilor lui Zabulon; au fost număraţi şaizeci de mii cinci sute de bărbaţi.

28. Urmaşii lui Iosif, potrivit clanurilor lor erau: Manase şi Efraim.

29. Urmaşii lui Manase au fost: prin Machir, clanul machiriţilor (Machir a fost tatăl lui Ghilad); prin Ghilad, clanul ghiladiţilor.

30. Urmaşii lui Ghilad au fost: prin Iezer, clanul iezeriţilor; prin Helek, clanul helekiţilor;

31. prin Asriel, clanul asrieliţilor; prin Şehem, clanul şehemiţilor;

32. prin Şemida, clanul şemidaiţilor; prin Hefer, clanul heferiţilor.

33. (Ţelofhad, fiul lui Hefer, nu a avut fii; el a avut doar fiice, ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.)

34. Acestea alcătuiau clanurile urmaşilor lui Manase; au fost număraţi cincizeci şi două de mii şapte sute de bărbaţi.

35. Urmaşii lui Efraim, potrivit clanurilor lor, au fost: prin Şutelah, clanul şutelahiţilor; prin Becher, clanul becheriţilor; prin Tahan, clanul tahaniţilor.

36. Urmaşii lui Şutelah au fost: prin Eran, clanul eraniţilor.

37. Acestea alcătuiau clanurile urmaşilor lui Efraim; au fost număraţi treizeci şi două de mii cinci sute de bărbaţi. Aceştia au fost urmaşii lui Iosif, potrivit clanurilor lor.

38. Urmaşii lui Beniamin, potrivit clanurilor lor, erau: prin Bela, clanul belaiţilor; prin Aşbel, clanul aşbelaiţilor; prin Ahiram, clanul ahiramiţilor;

39. prin Şufam, clanul şufamiţilor; prin Hufam, clanul hufamiţilor.

40. Urmaşii lui Bela prin Ard şi Naaman au fost: prin Ard, clanul ardiţilor; prin Naaman, clanul naamaniţilor.

41. Acestea alcătuiau clanurile urmaşilor lui Beniamin; au fost număraţi patruzeci şi cinci de mii şase sute de bărbaţi.

42. Urmaşii lui Dan, potrivit clanurilor lor, erau: prin Şuham, clanul şuhamiţilor. Acestea erau clanurile lui Dan, potrivit clanurilor lor.

43. Toţi cei din clanurile şuhamiţilor au fost în număr de şaizeci şi patru de mii patru sute de bărbaţi.

44. Urmaşii lui Aşer, potrivit clanurilor lor, erau: prin Imna, clanul imniţilor; prin Işvi, clanul işviţilor; prin Beria, clanul beriţilor;

45. iar prin urmaşii lui Beria: prin Heber, clanul heberiţilor; prin Malchiel, clanul malchieliţilor.

46. (Numele fiicei lui Aşer era Serah.)

47. Acestea alcătuiau clanurile urmaşilor lui Aşer; au fost număraţi cincizeci şi trei de mii patru sute de bărbaţi.

48. Urmaşii lui Neftali, potrivit clanurilor lor, erau: prin Iahţeel, clanul iahţeeliţilor; prin Guni, clanul guniţilor;

49. prin Ieţer, clanul ieţeriţilor; prin Şilem, clanul şilemiţilor.

50. Acestea alcătuiau clanurile urmaşilor lui Neftali; au fost număraţi patruzeci şi cinci de mii patru sute de bărbaţi.

51. Numărul bărbaţilor lui Israel era de şase sute una mii şapte sute treizeci.

52. Domnul i-a zis lui Moise:

53. Ţara să le fie împărţită acestora ca moştenire, ţinând cont de numărul celor înscrişi la numărătoare.

54. Astfel, celor care sunt mai mulţi să le dai o moştenire mai mare, iar celor ce sunt mai puţini să le dai o moştenire mai mică. Fiecăruia să i se dea moştenirea, ţinându-se cont de numărul lor.

55. Să ai grijă ca ţara să fie împărţită prin tragere la sorţi. Fiecare din ei să o moştenească potrivit numelor seminţiilor din care fac parte.

56. Apoi fiecare moştenire să fie împărţită între cei care sunt în număr mare şi cei care sunt în număr mic, ţinându-se cont de tragerea la sorţi.

Numărătoarea Leviţilor.

57. Iată leviţii care au fost număraţi potrivit clanurilor lor: prin Gherşon, clanul gherşoniţilor; prin Chehat, clanul chehatiţilor; prin Merari, clanul merariţilor.

58. Alte clanuri ale lui Levi: clanul libniţilor, clanul hebroniţilor, clanul mahliţilor, clanul muşiţilor, clanul korahiţilor. (Chehat a fost tatăl lui Amram.

59. Soţia lui Amram se numea Iochebed, o urmaşă a lui Levi, născută în Egipt. Ea i-a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise şi pe sora lor, Miriam.

60. Lui Aaron i s-au născut: Nadab şi Abihu, Elazar şi Itamar.

61. Dar Nadab şi Abihu au murit când au adus foc străin înaintea Domnului.)

62. Toţi bărbaţii leviţi care au fost număraţi de la vârsta de o lună în sus erau în număr de douăzeci şi trei de mii. Ei nu au fost incluşi în numărătoarea israeliţilor, deoarece lor nu li s-a dat moştenire printre israeliţi.

63. Aceştia sunt cei care au fost număraţi de Moise şi de preotul Elazar; ei i-au numărat pe israeliţi în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.

64. Nici unul dintre aceştia nu luaseră parte la numărătoarea israeliţilor, făcută de Moise şi de preotul Aaron în pustia Sinai.

65. Pentru că Domnul le spusese acelor israeliţi că vor muri în pustie, nici unul dintre ei n-a mai rămas viu în afară de Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.