Detaliile cărții

Neemia 12

Numărătoarea preoţilor şi Leviţilor.

1. Preoţii şi leviţii care s-au întors împreună cu Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, şi cu Iosua au fost următorii: Seraia, Ieremia, Ezra,

2. Amaria, Maluh, Hatuş,

3. Şecania, Rehum, Meremot,

4. Ido, Ghinton, Abia,

5. Miyamin, Maadia, Bilga,

6. Şemaia, Ioiarib, Iedaia,

7. Salu, Amok, Hilchia şi Iedaia. Aceştia au fost căpetenii ale preoţilor şi ale rudelor lor pe vremea lui Iosua.

8. Dintre leviţi – Iosua, Binui, Kadmiel, Şerebia, Iuda, Matania, care, împreună cu rudele sale, era responsabil cu cântările de laudă,

9. precum şi Bakbuchia şi Uni, rudele lor, care îşi împlineau slujbele alături de ei.

10. Lui Iosua i s-a născut Ioiachim, lui Ioiachim i s-a născut Eliaşib, lui Eliaşib i s-a născut Ioiada,

11. lui Ioiada i s-a născut Ionatan, lui Ionatan i s-a născut Iadua.

12. Pe vremea lui Ioiachin, căpeteniile familiilor preoţeşti au fost următoarele: pentru Seraia – Meraia; pentru Ieremia – Hanania;

13. pentru Ezra – Meşulam; pentru Amaria – Iehohanan;

14. pentru Maluh – Ionatan; pentru Şecania – Iosif;

15. pentru Harim – Adna; pentru Meremot – Helkai;

16. pentru Ido – Zaharia; pentru Ghinton – Meşulam;

17. pentru Abia – Zicri; pentru Miniamin şi Moadia – Piltai;

18. pentru Bilga – Şamua; pentru Şemaia – Iehonatan;

19. pentru Ioiarib – Matnai; pentru Iedaia – Uzi;

20. pentru Salai – Kalai; pentru Amok – Eber;

21. pentru Hilchia – Haşabia; pentru Iedaia – Netanel.

22. Căpeteniile familiilor leviţilor şi ale preoţilor de pe vremea lui Eliaşib, a lui Ioiada, a lui Iohanan şi a lui Iadua, au fost înscrise în timpul domniei lui Darius persanul.

23. Căpeteniile familiilor urmaşilor lui Levi au fost înscrise în „Cartea cronicilor“ până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliaşib.

24. Căpeteniile levitice Haşabia, Şerebia şi Iosua, fiul lui Kadmiel, împreună cu rudele lor, stând unii în dreptul celorlalţi, erau responsabili să aducă laudă şi mulţumire Domnului, aşa cum poruncise David, omul lui Dumnezeu.

25. Matania, Bakbuchia, Obadia, Meşulam, Talmon şi Akub erau paznicii care aveau în grijă magaziile de la porţi.

26. Aceştia au trăit pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadak, a guvernatorului Neemia şi a preotului şi cărturarului Ezra.

Sfinţirea zidurilor.

27. La consacrarea zidurilor Ierusalimului, leviţii au fost chemaţi din toate locurile unde se aflau, ca să vină la Ierusalim şi să celebreze consacrarea cu bucurie, cu mulţumire şi cu cântece de chimval, de harfă şi de liră.

28. S-au adunat cântăreţii din zonele dimprejurul Ierusalimului, cei din satele netofatiţilor,

29. cei din Bet-Ghilgal şi cei din ţinutul Ghevei şi Azmavetului, căci cântăreţii îşi construiseră aşezări împrejurul Ierusalimului.

30. Preoţii şi leviţii s-au sfinţit, după care au sfinţit poporul, porţile şi zidul Ierusalimului.

31. I-am pus pe conducătorii lui Iuda să se suie pe zid şi am organizat două coruri mari. Cel dintâi alai a pornit în partea dreaptă, luând-o pe zid către Poarta Gunoiului.

32. În urma leviţilor mergeau Hoşaia cu jumătate dintre conducătorii lui Iuda,

33. Azaria, Ezra, Meşulam,

34. Iuda, Beniamin, Şemaia şi Ieremia.

35. Mai erau unii dintre preoţi cu trâmbiţele lor, precum şi Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Micaia, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,

36. însoţit de Şemaia, de Azarel, de Milalai, de Ghilalai, de Maai, de Netanel, de Iuda şi de Hanani, – rudele lui –, care aveau instrumentele muzicale rânduite de David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea acestora.

37. Când au ajuns la Poarta Izvorului, au mers înainte, urcând pe treptele Cetăţii lui David, apoi pe ridicătura zidului, pe deasupra palatului lui David, până la Poarta Apelor, spre răsărit.

38. Al doilea cor a pornit în partea stângă, iar eu împreună cu cealaltă jumătate din popor am mers după leviţi pe zid. Am continuat pe deasupra Turnului Cuptoarelor, până la Zidul cel Lat,

39. apoi pe deasupra Porţii lui Efraim, pe deasupra Porţii Vechi, pe deasupra Porţii Peştilor, a Turnului lui Hananel, a Turnului celor O Sută, pe deasupra Porţii Oilor şi ne-am oprit la Poarta Temniţei.

40. Cele două coruri s-au oprit la Templul lui Dumnezeu şi odată cu acestea şi eu, însoţit de jumătate dintre dregători.

41. Preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Micaia, Elioenai, Zaharia şi Hanania erau cu trâmbiţele.

42. Cântăreţii Maaseia, Şemaia, Elazar, Uzi, Iehohanan, Malchia, Elam şi Ezer şi-au făcut auzite vocile sub conducerea lui Iezrahia.

43. În ziua aceea s-au adus foarte multe jertfe şi s-au bucurat cu toţii, căci Dumnezeu le dăduse o mare bucurie. Chiar şi femeile, şi copiii se bucurau împreună cu ei, iar vuietul veseliei din Ierusalim putea fi auzit de departe.

Aşezarea dregătorilor Templului.

44. În ziua aceea, au fost numiţi nişte bărbaţi responsabili cu odăile care erau folosite drept cămări pentru darurile de bunăvoie, pentru primele roade şi pentru zeciuieli, ca să adune în ele, de pe ogoarele cetăţilor, părţile stabilite de Lege pentru preoţi şi pentru leviţi, căci bucuria celor din Iuda se datora faptului că preoţii şi leviţii erau la locul lor,

45. împlinind slujba lui Dumnezeu şi slujba curăţirii. Tot aşa făceau şi cântăreţii, şi portarii, potrivit cu cele poruncite de David şi de fiul său Solomon.

46. Căci odinioară, pe vremea lui David şi a lui Asaf, erau căpetenii care supravegheau cântăreţii şi cântările de laudă şi de mulţumire pentru Domnul.

47. Toţi cei din Israel, de pe vremea lui Zerub-Babel şi a lui Neemia, au dat zilnic părţile cuvenite cântăreţilor şi portarilor. Ei au pus deoparte şi ceea ce era pentru leviţi, iar leviţii au pus deoparte ceea ce era pentru urmaşii lui Aaron.