Detaliile cărții

Geneza 49

Binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi.

1. Iacov i-a chemat pe fiii săi şi le-a zis: „Adunaţi-vă să vă spun ce vi se va întâmpla în zilele care vin!

2. Adunaţi-vă şi ascultaţi, fiii lui Iacov! Ascultaţi-l pe tatăl vostru, Israel!

3. Ruben, tu eşti întâiul meu născut, puterea şi primul rod al vigorii mele, deosebit în demnitate şi în putere.

4. Năvalnic ca apa, tu nu vei mai avea întâietatea, pentru că te-ai suit în patul tatălui tău şi, suindu-te în el, l-ai pângărit!

5. Simeon şi Levi sunt fraţi; săbiile lor sunt arme ale violenţei.

6. Să nu intru la sfatul lor, să nu-mi ajungă onoarea în compania lor, pentru că în mânia lor au omorât oameni şi în plăcerea lor au tăiat tendoanele boilor.

7. Blestemată să fie mânia lor, pentru că este crâncenă şi furia lor, pentru că este crudă! Îi voi despărţi în Iacov şi îi voi împrăştia în Israel.

8. Iuda, fraţii tăi te vor lăuda; tu vei avea autoritate asupra duşmanilor tăi, iar fiii tatălui tău se vor pleca înaintea ta.

9. Iuda, tu eşti un pui de leu; fiule, te-ai întors de la pradă. Iuda stă culcat şi se întinde ca un leu, ca o leoaică – cine va îndrăzni să o trezească?

10. Sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda, nici toiagul domnitorului de lângă picioarele sale, până va veni Şilo; de El vor asculta popoarele.

11. El Îşi leagă măgarul de viţa-de-vie şi mânzul măgăriţei Lui de cea mai aleasă viţă. Îşi spală hainele în vin şi îmbrăcămintea în sângele strugurilor.

12. Ochii Îi sunt mai negri decât vinul, iar dinţii mai albi decât laptele.

13. Zabulon va locui pe malul mării, va fi un liman pentru corăbii, iar hotarul lui se va întinde până la Sidon.

14. Isahar este un măgar puternic, care se culcă între două grajduri.

15. Când va vedea că locul de odihnă este bun şi că ţara este frumoasă, îşi va pleca umărul să ducă povara şi va ajunge sclav la muncă forţată.

16. Dan va judeca pe poporul său ca una dintre seminţiile lui Israel.

17. Dan va fi un şarpe pe drum, o viperă pe cărare, muşcând caii de călcâie, făcând călăreţul să cadă pe spate.

18. Mântuirea Ta o aştept, Doamne!

19. Gad va fi atacat de o ceată jefuitoare, dar el îi va ataca pe la spate.

20. Hrana lui Aşer va fi bogată; el va oferi mâncăruri împărăteşti.

21. Neftali este o cerboaică lăsată liberă; el spune cuvinte frumoase.

22. Iosif este o viţă roditoare, o viţă roditoare lângă un izvor, ale cărei ramuri se înalţă peste zid.

23. Arcaşii l-au atacat fioros, au tras spre el şi l-au urât.

24. Totuşi arcul lui a rămas tare, iar braţele mâinilor sale au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov, de Păstorul, Stânca lui Israel,

25. de Dumnezeul tatălui tău, Care te va ajuta, de Cel Atotputernic, Care te va binecuvânta cu binecuvântările cerului de sus, cu binecuvântările adâncului de jos, cu binecuvântările sânilor şi ale pântecelui.

26. Binecuvântările tatălui tău sunt mai mari decât binecuvântările munţilor veşnici, decât darurile dealurilor veşnice; acestea să fie peste capul lui Iosif, pe creştetul capului său, a celui deosebit de fraţii săi.

27. Beniamin este un lup care sfâşie; dimineaţa îşi devorează victima, iar seara împarte prada.“

28. Toate acestea sunt cele douăsprezece seminţii ale lui Israel şi acestea sunt cuvintele pe care le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat dându-le fiecăruia dintre ei o binecuvântare potrivită.

Moartea lui Iacov.

29. Apoi le-a poruncit: „Eu voi fi adăugat la poporul meu; înmormântaţi-mă alături de strămoşii mei, în peştera care se află în ogorul hititului Efron,

30. ogorul Mahpela, la răsărit de Mamre, în Canaan. Avraam a cumpărat această peşteră de la hititul Efron, împreună cu ogorul, ca teren pentru înmormântare.

31. Acolo au fost îngropaţi Avraam şi Sara, soţia sa, acolo au fost îngropaţi Isaac şi Rebeca, soţia sa, şi acolo am îngropat-o eu pe Lea.

32. Ogorul şi peştera care se află în el au fost cumpărate de la hitiţi.“

33. Când a terminat de vorbit cu fiii săi, Iacov şi-a tras picioarele în pat şi a murit, fiind astfel adăugat la poporul său.