Detaliile cărții

Geneza 46

Sosirea şi aşezarea familiei lui Iacov în Egipt.

1. Israel a pornit în călătorie cu tot ce avea, iar când a ajuns la Beer-Şeba, a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac.

2. Dumnezeu i-a vorbit lui Israel într-o vedenie de noapte şi i-a zis: - Iacove, Iacove! - Aici sunt, a răspuns el.

3. - Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău; nu te teme să te duci în Egipt, pentru că acolo te voi face un neam mare.

4. Eu Însumi voi merge cu tine în Egipt şi te voi aduce înapoi, iar Iosif îţi va închide ochii.

5. Apoi Iacov a plecat din Beer-Şeba. Fiii lui Israel i-au dus pe tatăl lor, Iacov, pe copiii şi pe soţiile lor în carele pe care Faraon le trimisese să-i aducă.

6. Iacov şi toţi urmaşii săi şi-au luat turmele şi averile, pe care le-au adunat în Canaan, şi au venit să locuiască în Egipt.

7. El i-a adus cu el în Egipt pe fiii, pe nepoţii, pe fiicele şi pe nepoatele sale; adică pe toţi urmaşii.

Copiii lui Israel.

8. Acestea au fost numele israeliţilor (Iacov şi urmaşii săi) care au venit în Egipt: Ruben, întâiul născut al lui Iacov,

9. şi fiii lui Ruben: Hanoh, Palu, Heţron şi Carmi.

10. Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Ţohar şi Saul, fiul unei canaanite.

11. Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.

12. Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela, Pereţ şi Zerah; dar Er şi Onan au murit în Canaan. Fiii lui Pereţ au fost Heţron şi Hamul.

13. Fiii lui Isahar: Tola, Puva, Iov şi Şimron.

14. Fiii lui Zabulon: Sered, Elon şi Iahleel.

15. Aceştia au fost fiii Leei, pe care ea i-a născut lui Iacov în Padan-Aram; ea îi mai născuse şi o fiică, pe nume Dina. Toţi fiii şi fiicele sale au fost în număr de treizeci şi trei.

16. Fiii lui Gad: Ţifion, Haghi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areli.

17. Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi şi Beria. Sora lor a fost Serah. Fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.

18. Aceştia au fost copiii Zilpei, pe care Laban i-a dat-o ca sclavă fiicei sale Lea; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total şaisprezece persoane.

19. Fiii Rahelei, soţia lui Iacov: Iosif şi Beniamin.

20. În ţara Egiptului, lui Iosif i s-au născut Manase şi Efraim pe care i i-a născut Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul din On.

21. Fiii lui Beniamin: Bela, Becher, Aşbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.

22. Aceştia au fost fiii Rahelei, care i s-au născut lui Iacov, fiind în total paisprezece persoane.

23. Fiul lui Dan: Huşim.

24. Fiii lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem.

25. Aceştia au fost copiii Bilhei, pe care Laban i-a dat-o fiicei sale Rahela; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total şapte persoane.

26. Toţi cei care au mers cu Iacov în Egipt, care erau urmaşii lui direcţi, fără a socoti soţiile fiilor săi, erau în total şaizeci şi şase de persoane.

27. Lui Iosif i s-au născut doi fii în Egipt; astfel, toţi cei din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau şaptezeci.

Primirea lui Iacov de către Iosif.

28. Iacov l-a trimis pe Iuda înainte la Iosif pentru a afla drumul spre Goşen. Când au ajuns în Goşen,

29. Iosif şi-a pregătit carul şi s-a dus să-l întâmpine pe tatăl său acolo. Când a ajuns la el, l-a îmbrăţişat şi a plâns pe umărul lui multă vreme.

30. Apoi Israel i-a zis lui Iosif: „Acum pot să mor, căci am văzut că încă trăieşti.“

31. Iosif le-a zis fraţilor săi şi familiei tatălui său: „Mă duc la Faraon să-i spun: «Fraţii mei şi familia tatălui meu, care erau în Canaan, au venit la mine.

32. Aceşti oameni sunt păstori, deoarece cresc vite; ei şi-au adus turmele, cirezile şi tot ceea ce au.»

33. Când Faraon vă va chema şi vă va întreba despre ocupaţia voastră,

34. voi să-i răspundeţi că sunteţi păstori încă din tinereţe, asemenea strămoşilor voştri. Astfel, veţi putea locui în ţinutul Goşen, pentru că toţi păstorii sunt detestaţi de către egipteni.“