Detaliile cărții

Ezra 8

Tovarăşii lui Ezra.

1. Căpeteniile familiilor şi genealogiile celor care au plecat împreună cu mine din Babilon, în timpul domniei împăratului Artaxerxes, au fost:

2. dintre urmaşii lui Fineas – Gherşom; dintre urmaşii lui Itamar – Daniel; dintre urmaşii lui David – Hatuş,

3. fiul lui Şecania; dintre urmaşii lui Paroş – Zaharia şi alţi o sută cincizeci de bărbaţi, înscrişi în genealogii împreună cu el;

4. dintre urmaşii lui Pahat-Moab – Elioenai, fiul lui Zerahia; împreună cu el mai erau încă două sute de bărbaţi;

5. dintre urmaşii lui Zatu– Şecania, fiul lui Iahaziel; împreună cu el mai erau încă trei sute de bărbaţi;

6. dintre urmaşii lui Adin – Ebed, fiul lui Ionatan; împreună cu el mai erau încă cincizeci de bărbaţi;

7. dintre urmaşii lui Elam – Ieşaia, fiul lui Atalia; împreună cu el mai erau încă şaptezeci de bărbaţi;

8. dintre urmaşii lui Şefatia – Zebadia, fiul lui Mihail; împreună cu el mai erau încă optzeci de bărbaţi;

9. dintre urmaşii lui Ioab – Obadia, fiul lui Iehiel; împreună cu el mai erau încă două sute optsprezece bărbaţi;

10. dintre urmaşii lui Bani– Şelomit, fiul lui Iosifia; împreună cu el mai erau încă o sută şaizeci de bărbaţi;

11. dintre urmaşii lui Bebai – Zaharia, fiul lui Bebai; împreună cu el mai erau încă douăzeci şi opt de bărbaţi;

12. dintre urmaşii lui Azgad – Iohanan, fiul lui Hakatan; împreună cu el mai erau încă o sută zece bărbaţi;

13. dintre cei din urmă urmaşi ai lui Adonikam – Elifelet, Ieiel şi Şemaia; împreună cu ei mai erau încă şaizeci de bărbaţi;

14. dintre urmaşii lui Bigvai – Utai şi Zacur; împreună cu ei mai erau încă şaptezeci de bărbaţi.

15. I-am convocat la râul care curge înspre Ahava şi ne-am aşezat tabăra acolo timp de trei zile. Am cercetat poporul şi preoţii şi nu am găsit pe nici unul dintre leviţi acolo.

16. Atunci am trimis după căpeteniile Eliezer, Ariel, Şemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia şi Meşulam şi după învăţătorii Ioiarib şi Elnatan,

17. pe care i-am trimis apoi la căpetenia Ido, care locuia la Casifia. Le-am zis ce anume să-i spună lui Ido şi rudelor sale, dintre slujitorii de la Templu care locuiau la Casifia, ca astfel să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru.

18. Şi fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Şerebia – un om chibzuit, unul dintre urmaşii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel – împreună cu încă optsprezece bărbaţi dintre fiii şi rudele sale,

19. precum şi pe Haşabia şi pe Ieşaia, dintre urmaşii lui Merari, împreună cu încă douăzeci de bărbaţi dintre fiii şi rudele lor.

20. Dintre slujitorii de la Templu puşi de David şi de căpeteniile sale în slujba leviţilor au adus două sute douăzeci, toţi menţionaţi pe nume.

21. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post, smerindu-ne înaintea Dumnezeului nostru şi cerând de la El drum bun pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru toate averile noastre,

22. căci mi-a fost ruşine să-i cer împăratului oaste şi călăreţi care să ne apere de duşmani pe drum, odată ce îi spusesem împăratului că mâna Dumnezeului nostru este peste toţi cei ce-L caută, ca să le facă bine, dar puterea şi mânia Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc.

23. Am postit şi ne-am rugat Dumnezeului nostru cu privire la aceasta, iar El ne-a ascultat.

24. Apoi am ales douăsprezece dintre căpeteniile preoţilor, şi anume pe Şerebia, pe Haşabia şi pe zece din rudele lor,

25. şi am cântărit înaintea lor arginul, aurul şi vasele oferite în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de împărat, de sfetnicii săi, de căpeteniile sale şi de întreg Israelul prezent.

26. Le-am predat şase sute cincizeci de talanţi de argint, vase de argint în valoare de o sută de talanţi de argint, o sută de talanţi de aur,

27. douăzeci de cupe de aur în valoare de o mie de darici şi două vase de bronz de calitate, şlefuit, la fel de valoros precum aurul.

28. Le-am zis atunci: „Voi sunteţi puşi deoparte pentru Domnul, iar vasele acestea sunt lucruri sfinte; totodată argintul şi aurul sunt un dar de bunăvoie adus Domnului, Dumnezeul strămoşilor voştri.

29. Vegheaţi şi păziţi-le până le veţi cântări înaintea căpeteniilor preoţilor şi leviţilor şi înaintea căpeteniilor familiilor lui Israel, în odăile Casei Domnului din Ierusalim.“

30. Preoţii şi leviţii au preluat argintul, aurul şi vasele ca să le ducă la Ierusalim, la Casa Dumnezeului nostru.

31. Am plecat de la râul Ahava spre Ierusalim în a douăsprezecea zi a lunii întâi, iar mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi, păzindu-ne pe drum de atacul duşmanilor şi al tâlharilor.

32. Când am ajuns la Ierusalim, ne-am odihnit acolo timp de trei zile.

33. În a patra zi a fost cântărit argintul, aurul şi vasele, la Casa lui Dumnezeu, de către Meremot, fiul preotului Uria, care era însoţit de Elazar, fiul lui Fineas, şi de leviţii Iozabad, fiul lui Iosua, şi Noadia, fiul lui Binui.

34. Toate au fost preluate după număr şi după greutate şi, în ziua aceea, s-a înscris în documente greutatea lor totală.

35. Exilaţii întorşi din captivitate au adus Dumnezeului lui Israel ca ardere de tot doisprezece viţei pentru întreg Israelul, nouăzeci şi şase de berbeci, şaptezeci şi şapte de miei, iar ca jertfă pentru păcat – doisprezece ţapi. Toate acestea au fost aduse ca ardere de tot Domnului.

36. Au înmânat decretele împăratului satrapilor imperiali şi guvernatorilor provinciei de peste râu, iar aceştia au sprijinit poporul şi Casa lui Dumnezeu.