Detaliile cărții

Ezra 10

Trimiterea femeilor străine.

1. În timp ce Ezra se ruga şi se destăinuia plângând şi stând cu capul plecat înaintea Casei lui Dumnezeu, s-a strâns la el o mare mulţime de bărbaţi, de femei şi de copii din Israel. Şi poporul a început astfel să plângă şi el cu amar.

2. Atunci Şecania, fiul lui Iehiel, dintre urmaşii lui Elam, a luat cuvântul şi i-a zis lui Ezra: „I-am fost necredincioşi Dumnezeului nostru, căsătorindu-ne cu femei străine, care fac parte din popoarele ţării! Dar, în ciuda acestui lucru, încă mai există speranţă pentru Israel!

3. Să încheiem acum un legământ cu Dumnezeul nostru, angajându-ne să izgonim toate femeile acestea şi pe cei ce li s-au născut, potrivit cu sfatul stăpânului meu şi a celor ce se tem de porunca Dumnezeului nostru. Să se facă după Lege!

4. Ridică-te, căci este responsabilitatea ta, iar noi vom fi alături de tine! Fii tare şi lucrează!“

5. Ezra s-a ridicat şi le-a pus pe căpeteniile preoţilor şi ale leviţilor şi pe tot poporul lui Israel să jure că vor face ce s-a hotărât. Şi ei au jurat.

6. Ezra s-a retras dinaintea Casei lui Dumnezeu şi s-a dus în odaia lui Iehohanan, fiul lui Eliaşib. Când a intrat acolo, pâine nu a mâncat şi apă nu a băut, căci a continuat să bocească necredincioşia celor ce fuseseră în captivitate.

7. Au răspândit în Iuda şi în Ierusalim vestea ca toţi cei întorşi din captivitate să se strângă la Ierusalim,

8. urmând ca, potrivit sfatului căpeteniilor şi al celor din sfatul bătrânilor, toţi aceia care nu vor veni în trei zile să fie lăsaţi fără averi şi să fie separaţi de adunarea celor întorşi din captivitate.

9. În trei zile, toţi bărbaţii lui Iuda şi ai lui Beniamin s-au strâns la Ierusalim – era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stătea în piaţeta dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurând din cauza veştii şi din cauza ploii.

10. Preotul Ezra s-a ridicat şi le-a zis: – Aţi fost necredincioşi şi v-aţi căsătorit cu femei străine, adăugând astfel la vina lui Israel.

11. Daţi slavă acum Domnului, Dumnezeul strămoşilor voştri, şi împliniţi voia Lui! Separaţi-vă de popoarele din ţară şi de soţiile străine!

12. Toată adunarea a răspuns cu glas tare: – Vom face precum ne-ai spus!

13. Poporul însă este numeros, iar vremea este ploioasă şi nu putem sta afară. De altfel, aceasta nu este o treabă de o zi sau două, căci sunt mulţi printre noi care au păcătuit în această privinţă.

14. Să rămână căpeteniile noastre în locul întregii adunări. Apoi toţi cei din cetăţile noastre care şi-au luat soţii străine să vină la date stabilite împreună cu cei din sfatul bătrânilor şi cu judecătorii cetăţii respective, până se va abate de la noi mânia aprigă a Dumnezeului nostru cu privire la acest lucru.

15. Doar Ionatan, fiul lui Asael, şi Iahzeia, fiul lui Tikva, au fost împotrivă, ei fiind susţinuţi de Meşulam şi de levitul Şabtai.

16. Prin urmare, cei întorşi din captivitate au făcut cum s-a propus. L-au ales pe preotul Ezra şi au numit căpetenii de familii, potrivit familiilor lor. Aceştia s-au aşezat să cerceteze problema în prima zi a lunii a zecea.

17. În prima zi a lunii întâi au isprăvit de rezolvat problema în legătură cu toţi bărbaţii care se căsătoriseră cu femei străine.

18. Dintre urmaşii preoţilor, iată-i pe cei pe care i-au găsit căsătoriţi cu femei străine: dintre urmaşii lui Iosua, fiul lui Ioţadak, şi dintre fraţii săi: Maaseia, Eliezer, Iarib şi Ghedalia.

19. Ei s-au înţeles să le alunge pe soţiile lor şi au adus pentru vina lor un berbec din turmă ca jertfă pentru vină.

20. Dintre urmaşii lui Imer: Hanani şi Zebadia;

21. dintre urmaşii lui Harim: Maaseia, Ilie, Şemaia, Iehiel şi Uzia;

22. dintre urmaşii lui Paşhur: Elionai, Maaseia, Ismael, Netanel, Iozabad şi Elasa;

23. dintre leviţi: Iozabad, Şimei, Chelaia, – numit şi Chelita –, Petahia, Iuda şi Eliezer;

24. dintre cântăreţi: Eliaşib; dintre portari: Şalum, Telem şi Uri.

25. Dintre ceilalţi din Israel: dintre urmaşii lui Paroş: Ramia, Izia, Malchia, Miyamin, Elazar, Malchia şi Benaia;

26. dintre urmaşii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot şi Ilie;

27. dintre urmaşii lui Zatu: Elioenai, Eliaşib, Matania, Ieremot, Zabad şi Aziza;

28. dintre urmaşii lui Bebai: Iehohanan, Hanania, Zabai şi Atlai;

29. dintre urmaşii lui Bani: Meşulam, Maluh, Adaia, Iaşub, Şeal şi Ieremot;

30. dintre urmaşii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţalel, Binui şi Manase;

31. dintre urmaşii lui Harim: Eliezer, Işia, Malchia, Şemaia, Simeon,

32. Beniamin, Maluh şi Şemaria;

33. dintre urmaşii lui Haşum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase şi Şimei;

34. dintre urmaşii lui Bani: Maadai, Amram, Uel,

35. Benaia, Bedia, Cheluhu,

36. Vania, Meremot, Eliaşib,

37. Matania, Matnai, Iaasai,

38. Bani, Binui, Şimei,

39. Şelemia, Natan, Adaia,

40. Mahnadebai, Şaşai, Şarai,

41. Azarel, Şelemia, Şemaria,

42. Şalum, Amaria şi Iosif;

43. dintre urmaşii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel şi Benaia.

44. Toţi aceştia se căsătoriseră cu femei străine şi unii chiar avuseseră fii cu ele.