Detaliile cărții

Ezechiel 43

1. M-a dus apoi la poartă, poarta care dădea înspre răsărit.

2. Şi iată că slava Dumnezeului lui Israel venea dinspre răsărit. Glasul Lui era ca vuietul unor ape mari şi pământul s-a luminat de slava Lui.

3. Vedenia aceasta era ca vedenia pe care am văzut-o înainte, ca vedenia pe care am avut-o când a venit să distrugă cetatea şi ca vedeniile pe care le-am avut la râul Chebar. Atunci am căzut cu faţa la pământ.

4. Slava Domnului a intrat în Casă pe poarta de răsărit.

5. Duhul m-a ridicat şi m-a dus în curtea interioară. Şi iată că slava Domnului a umplut Casa.

6. În timp ce omul stătea lângă mine, am auzit pe Cineva vorbindu-mi din Casă.

7. El mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul tronului Meu, locul unde stă talpa piciorului Meu! Aici voi locui în mijlocul israeliţilor pe vecie. Cei din casa lui Israel şi regii lor nu vor mai profana Numele Meu cel sfânt prin prostituţia lor şi prin idolii de pe înălţimi ai regilor lor.

8. Când îşi puneau pragul lângă pragul Meu şi uşorii alături de uşorii Mei, nefiind decât un zid între Mine şi ei, Îmi profanau Numele Meu cel sfânt prin urâciunile pe care le săvârşeau. De aceea i-am mistuit în mânia Mea.

9. Acum, să îndepărteze dinaintea Mea prostituţia lor şi idolii regilor lor, iar Eu voi locui în mijlocul lor pe vecie.

10. Tu, fiul omului, vorbeşte-le celor din casa lui Israel despre Casa acesta pentru ca să roşească din pricina fărădelegilor lor! Lasă-i să-i cerceteze planul!

11. Dacă le va fi ruşine de tot ce au făcut, fă-le cunoscut planul Casei cu întocmirea ei, cu ieşirile ei, cu intrările ei – întregul plan cu toate reglementările lui, întregul plan cu toate legile lui. Aşterne toate acestea în scris, de faţă cu ei, ca să respecte întocmai întregul plan şi toate reglementările lui!

12. Iată care este Legea cu privire la Casă: toată zona de jur împrejurul muntelui este preasfântă. Aceasta este Legea cu privire la Casă.

13. Iată care sunt măsurile în coţi ale altarului, cotul acesta fiind mai mare cu un lat de palmă decât cotul obişnuit: jgheabul este de un cot adâncime şi un cot lăţime, cu o margine, de jur împrejur, de o palmă. Iată care este înălţimea altarului:

14. de la jgheabul aşezat pe pământ până la pervazul de jos este o înălţime de doi coţi, cu o lăţime de un cot. De la pervazul de jos până la pervazul de sus este o înălţime de patru coţi, cu o lăţime de un cot.

15. Vatra altarului este de patru coţi înălţime, iar din vatră se înalţă patru coarne.

16. Vatra este de doisprezece coţi lungime şi doisprezece coţi lăţime, având patru laturi şi alcătuind astfel un pătrat.

17. Pervazul superior este de paisprezece coţi lungime şi paisprezece coţi lăţime şi are patru laturi, cu o margine de jur împrejur largă de o jumătate de cot şi cu un jgheab de jur împrejur de un cot. Treptele altarului sunt în partea lui de răsărit.“

18. El mi-a mai zis: „Fiul omului, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată care sunt reglementările cu privire la altar pentru ziua când va fi construit ca să fie aduse pe el arderi de tot şi să se stropească pe el sânge:

19. Să le dai preoţilor un viţel tânăr ca să aducă o jertfă pentru păcat, şi anume leviţilor care sunt urmaşii lui Ţadok şi care au dreptul să se apropie de Mine ca să-Mi slujească, zice Stăpânul Domn.

20. Să iei din sângele lui şi să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colţuri ale pervazului de sus şi marginea, de jur împrejur. Să curăţeşti astfel altarul şi să faci ispăşire pentru el.

21. Să iei viţelul adus ca jertfă pentru păcat şi să-l arzi în locul anume rânduit de lângă Casă, în afara Lăcaşului.

22. A doua zi să aduci ca jertfă pentru păcat un ţap fără meteahnă. Să cureţe astfel altarul cum l-au curăţit şi cu sângele viţelului.

23. După ce vei termina curăţirea, să aduci un viţel tânăr şi un berbec din turmă, amândoi fără meteahnă.

24. Să-i aduci înaintea Domnului, iar preoţii să arunce pe ei sare şi să-i aducă Domnului ca ardere de tot.

25. Şapte zile la rând să aduci câte un ţap pe zi ca jertfă pentru păcat, precum şi câte un viţel tânăr şi câte un berbec din turmă, toţi fără meteahnă.

26. Timp de şapte zile, preoţii să facă ispăşire pentru altar şi să-l cureţe; astfel îl vor dedica pentru slujbă.

27. Când se vor încheia aceste zile, începând din ziua a opta, preoţii să aducă pe altar arderile voastre de tot şi jertfele voastre de pace şi Eu vă voi accepta, zice Stăpânul Domn.»“