Detaliile cărții

1 Cronici 6

Urmaşii lui Levi.

1. Fiii lui Levi au fost: Gherşon, Chehat şi Merari.

2. Fiii lui Chehat au fost: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.

3. Urmaşii lui Amram au fost: Aaron, Moise şi Miriam. Fiii lui Aaron au fost: Nadab, Abihu, Elazar şi Itamar.

4. Lui Elazar i s-a născut Fineas, iar lui Fineas – Abişua.

5. Lui Abişua i s-a născut Buchi, iar lui Buchi – Uzi.

6. Lui Uzi i s-a născut Zerahia, iar lui Zerahia – Meraiot.

7. Lui Meraiot i s-a născut Amaria, iar lui Amaria – Ahitub.

8. Lui Ahitub i s-a născut Ţadok, iar lui Ţadok – Ahimaaţ.

9. Lui Ahimaaţ i s-a născut Azaria, iar lui Azaria – Iohanan.

10. Lui Iohanan i s-a născut Azaria, cel care a slujit ca preot în Casa zidită de Solomon la Ierusalim.

11. Lui Azaria i s-a născut Amaria, iar lui Amaria – Ahitub.

12. Lui Ahitub i s-a născut Ţadok, iar lui Ţadok – Şalum.

13. Lui Şalum i s-a născut Hilchia, iar lui Hilchia – Azaria.

14. Lui Azaria i s-a născut Seraia, iar lui Seraia – Iehoţadak.

15. Iehoţadak a fost dus în captivitate, atunci când Domnul a dus în captivitate Iuda şi Ierusalimul prin Nebucadneţar.

Urmaşii fiilor lui Levi.

16. Deci fiii lui Levi au fost: Gherşon, Chehat şi Merari.

17. Numele fiilor lui Gherşon au fost Libni şi Şimei.

18. Fiii lui Chehat au fost: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.

19. Fiii lui Merari au fost Mahli şi Muşi. Acestea au fost clanurile lui Levi, potrivit strămoşilor lor.

20. Din Gherşon provin: fiul său, Libni; fiul acestuia, Iahat; fiul acestuia, Zima;

21. fiul acestuia, Ioah; fiul acestuia, Ido; fiul acestuia, Zerah; fiul acestuia, Ieotrai.

22. Urmaşii lui Chehat au fost: fiul său, Aminadab; fiul acestuia, Korah; fiul acestuia, Asir;

23. fiul acestuia, Elkana; fiul acestuia, Ebiasaf; fiul acestuia, Asir;

24. fiul acestuia, Tahat; fiul acestuia, Uriel; fiul acestuia, Uzia; fiul acestuia, Saul.

25. Fiii lui Elkana au fost: Amasai, Ahimot;

26. fiul acestuia din urmă, Elkana; fiul acestuia, Ţofai; fiul acestuia, Nahat;

27. fiul acestuia, Eliab; fiul acestuia, Ieroham; fiul acestuia, Elkana.

28. Fiii lui Samuel au fost Ioel – întâiul lui născut – şi Abia, al doilea.

29. Urmaşii lui Merari au fost: Mahli; fiul acestuia, Libni; fiul acestuia, Şimei; fiul acestuia, Uza;

30. fiul acestuia, Şimea; fiul acestuia, Haghia; fiul acestuia, Asaia.

Leviţii cântăreţi: Heman, Asaf şi Etan.

31. Iată-i pe cei numiţi de David responsabili să înalţe cântări în Casa Domnului, de când Chivotul a avut un loc de odihnă.

32. Ei au continuat să slujească prin cântări înaintea Tabernaculului, Cortul Întâlnirii, până când Solomon a zidit Casa Domnului din Ierusalim; ei îşi făceau slujba potrivit ordinii care le fusese stabilită.

33. Iată-i pe cei numiţi să slujească şi pe urmaşii lor: dintre urmaşii chehatiţilor – Heman cântăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,

34. fiul lui Elkana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,

35. fiul lui Ţuf, fiul lui Elkana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,

36. fiul lui Elkana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania,

37. fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Korah,

38. fiul lui Iţhar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel;

39. fratele lui Eman, Asaf, era numit la dreapta acestuia. Asaf era fiul lui Berechia, fiul lui Şimea,

40. fiul lui Mihail, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,

41. fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,

42. fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,

43. fiul lui Iahat, fiul lui Gherşon, fiul lui Levi;

44. dintre urmaşii lui Merari, care erau rudele lor şi care erau aşezaţi la stânga lui Eman – Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluh,

45. fiul lui Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia,

46. fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,

47. fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

Familia lui Aaron.

48. Rudele lor, leviţii, erau responsabili cu toată lucrarea de la Tabernacul, Casa lui Dumnezeu.

49. Aaron şi fiii lui aduceau jertfele pe altarul arderilor de tot şi pe altarul tămâierii, erau responsabili de toată lucrarea în Locul Preasfânt şi făceau ispăşire pentru Israel, potrivit cu tot ceea ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.

50. Aceştia sunt urmaşii lui Aaron: fiul său, Elazar; fiul acestuia, Fineas; fiul acestuia, Abişua;

51. fiul acestuia, Buchi; fiul acestuia, Uzi; fiul acestuia, Zerahia;

52. fiul acestuia, Meraiot; fiul acestuia, Amaria; fiul acestuia, Ahitub;

53. fiul acestuia, Ţadok; fiul acestuia, Ahimaaţ.

Locurile date Leviţilor.

54. Iată care sunt locuinţele lor, potrivit aşezărilor lor, în teritoriul care le-a fost dat: urmaşilor lui Aaron din clanul chehatiţilor (căci ei au ieşit primii la sorţi)

55. le-au dat Hebronul, în ţara lui Iuda, cu păşunile din jur,

56. însă câmpia cetăţii şi satele dimprejurul ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune;

57. au dat deci urmaşilor lui Aaron cetatea de refugiu a Hebronului, precum şi Libna cu păşunile din jur, Iatir, Eştemoa cu păşunile din jur,

58. Hilen cu păşunile din jur, Debir cu păşunile din jur,

59. Aşan cu păşunile din jur şi Bet-Şemeş cu păşunile din jur;

60. pe teritoriul seminţiei lui Beniamin li s-au dat Gheva cu păşunile din jur, Alemet cu păşunile din jur şi Anatot cu păşunile din jur. Toate cetăţile lor erau în număr de treisprezece şi au fost împărţite între clanurile lor.

61. Chehatiţilor care au mai rămas li s-au dat, prin tragere la sorţi, zece cetăţi dintre cele ale clanurilor seminţiei, adică ale jumătăţii seminţiei lui Manase.

62. Clanurilor gherşoniţilor li s-au dat treisprezece cetăţi pe teritoriul seminţiei lui Isahar, a lui Aşer, a lui Neftali şi a lui Manase, în Başan.

63. Clanurilor merariţilor li s-au dat douăsprezece cetăţi pe teritoriul seminţiei lui Ruben, a lui Gad, a lui Dan şi a lui Zabulon.

64. Şi astfel, israeliţii au dat leviţilor aceste cetăţi cu păşunile din jur.

65. Aceste cetăţi, menţionate pe nume, le-au dat, prin sorţi, pe teritoriul seminţiei lui Iuda, al seminţiei lui Beniamin şi al seminţiei lui Simeon.

66. Dar unele din clanurile chehatiţilor au mai primit cetăţi şi pe teritoriul seminţiei lui Efraim.

67. Le-au dat, ca cetăţi de refugiu, următoarele: Şehem, cu păşunile din jur, în regiunea muntoasă a lui Efraim, Ghezer cu păşunile din jur,

68. Iokmeam cu păşunile din jur, Bet-Horon cu păşunile din jur,

69. Aialon cu păşunile din jur şi Gat-Rimon cu păşunile din jur.

70. Pe teritoriul jumătăţii seminţiei lui Manase, clanurilor care au rămas din urmaşii lui Chehat le-au dat: Aner cu păşunile din jur şi Bilam cu păşunile din jur.

71. Gherşoniţilor le-au fost date, pe teritoriul clanurilor jumătăţii seminţiei lui Manase, următoarele: Golan, în Başan, cu păşunile din jur şi Aştarot cu păşunile din jur.

72. Pe teritoriul seminţiei lui Isahar le-au dat: Kedeş cu păşunile din jur, Dabrat cu păşunile din jur,

73. Ramot cu păşunile din jur şi Anem cu păşunile din jur.

74. Pe teritoriul seminţiei lui Aşer le-au dat: Maşal cu păşunile din jur, Abdon cu păşunile din jur,

75. Hukok cu păşunile din jur şi Rehob cu păşunile din jur.

76. Pe teritoriul seminţiei lui Neftali le-au dat: Kedeşul Galileii cu păşunile din jur, Hamon cu păşunile din jur şi Chiriatayim cu păşunile din jur.

77. Merariţilor care au mai rămas le-au fost date, pe teritoriul seminţiei lui Zabulon, următoarele: Rimono cu păşunile din jur, Tabor cu păşunile din jur,

78. iar de cealaltă parte a Iordanului, nu departe de Ierihon, la răsărit de Iordan, pe teritoriul seminţiei lui Ruben, le-au dat: Beţer, în pustie, cu locurile lui pentru păşune, Iahţa cu păşunile din jur,

79. Chedemot cu păşunile din jur şi Mefaat cu păşunile din jur.

80. Pe teritoriul seminţiei lui Gad le-au dat: Ramotul Ghiladului cu păşunile din jur, Mahanayim cu păşunile din jur,

81. Heşbon cu păşunile din jur şi Iazer cu păşunile din jur.