Detaliile cărții

1 Cronici 4

Urmaşii lui Iuda.

1. Fiii lui Iuda au fost: Pereţ, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.

2. Lui Reaia, fiul lui Şobal, i s-a născut Iahat, iar lui Iahat – Ahumai şi Lahad. Aceştia au alcătuit clanurile ţoratiţilor.

3. Fiii lui Etam au fost: Izreel, Işma şi Idbaş. Sora lor se numea Haţlel-Poni.

4. Penuel a fost tatăl lui Ghedor, Ezer a fost tatăl lui Huşa. Aceştia au fost fiii lui Hur, întâiul născut al lui Efrata şi tatăl lui Betleem.

5. Aşhur, tatăl lui Tekoa, a avut două soţii: Hela şi Naara.

6. Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni şi pe Ahaştari. Aceştia au fost fiii născuţi de Naara.

7. Fiii Helei au fost: Ţeret, Ţohar şi Etnan.

8. Din Coţ provin Anub, Haţoveva şi clanurile lui Aharhel, fiul lui Harum.

9. Iabeţ a fost mai renumit decât fraţii săi. Mama lui îl numise Iabeţ, zicând: „L-am născut cu mari dureri.“

10. Iabeţ L-a chemat pe Dumnezeul lui Israel, zicând: „Oh, de m-ai binecuvânta şi mi-ai lărgi hotarele! Fie mâna Ta cu mine şi păzeşte-mă de rău ca să nu ajung în durere!“ Şi Dumnezeu i-a dat ceea ce ceruse.

11. Lui Chelub, fratele lui Şuha, i s-a născut Mehir, care a fost tatăl lui Eşton.

12. Lui Eşton i s-a născut Bet-Rafa, Paseah şi Tehina, întemeietorul cetăţii Nahaş. Aceştia sunt bărbaţii care provin din Reca.

13. Fiii lui Chenaz au fost Otniel şi Seraia. Fiii lui Otniel au fost Hatat şi Meonotai.

14. Lui Meonotai i s-a născut Ofra, iar lui Seraia – Ioab, întemeietorul Văii Meşteşugarilor, căci erau meşteşugari.

15. Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune, au fost: Iru, Ela şi Naam. Fiul lui Ela a fost Chenaz.

16. Fiii lui Iehalel-El au fost: Zif, Zifa, Tiria şi Asarel.

17. Fii lui Ezra au fost: Ieter, Mered, Efer şi Ialon. Una din soţiile lui Mered i-a născut pe Miriam, pe Şamai şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa.

18. (Soţia lui iudeică îi născuse pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, tatăl lui Soco, şi pe Iekutiel, tatăl lui Zanoah.) Aceştia au fost fiii Bitiei, fiica lui Faraon, cu care s-a căsătorit Mered.

19. Fiii soţiei lui Hodia, sora lui Naham, au fost tatăl garmitului Cheila şi maakatitul Eştemoa.

20. Fiii lui Simon au fost: Amnon, Rina, Ben-Hanan şi Tilon. Fiii lui Işi au fost: Zohet şi Ben-Zohet.

21. Urmaşii lui Şela, fiul lui Iuda, au fost: Er, tatăl lui Leca, Lada, tatăl lui Mareşa, clanurile ţesătorilor de in subţire din Bet-Aşbea,

22. Iochim şi bărbaţii din Cozeba, Ioaş, Saraf, cel care a stăpânit peste Moab, şi Iaşubi-Lehem. (Aceste date sunt vechi.)

23. Ei erau olari şi locuiau în Netaim şi în Ghedera. Ei locuiau acolo împreună cu regele şi erau în slujba lui.

Urmaşii lui Simeon.

24. Urmaşii lui Simeon au fost: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul;

25. fiul acestuia, Şalum; fiul acestuia, Mibsam; fiul acestuia, Mişma.

26. Urmaşii lui Mişma au fost: Hamuel, fiul său; fiul acestuia, Zacur; fiul acestuia, Şimei.

27. Şimei a avut şaisprezece fii şi şase fiice, dar fraţii lui nu au avut mulţi fii; prin urmare, întregul lor clan nu a devenit atât de numeros precum fiii lui Iuda.

28. Ei au locuit în Beer-Şeba, Molada, Haţar-Şual,

29. Bilha, Eţem, Tolad,

30. Betuel, Horma, Ţiklag,

31. Bet-Marcabot, Haţar-Susim, Bet-Biri şi Şaarayim. Acestea au fost cetăţile lor până în perioada domniei lui David.

32. Printre aşezările lor mai erau şi Etam, Ayin, Rimon, Tochen şi Aşan, – cinci cetăţi, –

33. precum şi toate aşezările din împrejurimile acestor cetăţi până la Baalat. Acestea au fost aşezările lor şi înscrierile lor genealogice.

34. Meşobab, Iamlek, Ioşa, fiul lui Amaţia,

35. Ioel, Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel,

36. Elioenai, Iaakova, Ieşohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia

37. şi Ziza, fiul lui Şifi, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia

38. – aceştia, menţionaţi pe nume, au fost conducători în clanurile lor. Familiile lor au devenit o mare mulţime.

39. Ei s-au dus înspre intrarea Ghedorului, până la răsăritul văii, ca să caute păşune pentru turmele lor.

40. Au găsit păşune grasă şi bună; ţinutul era larg, liniştit şi paşnic. Locuitorii care au fost înainte acolo proveneau din Ham.

41. Aceştia, menţionaţi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, regele lui Iuda, şi le-au atacat corturile, iar pe meuniţii pe care i-au găsit acolo i-au nimicit, după cum se vede şi astăzi, şi s-au aşezat ei în locul lor, deoarece acolo era păşune pentru turmele lor.

42. Dintre aceştia, adică dintre simeoniţi, au plecat spre muntele Seir cinci sute de bărbaţi, având drept căpetenii pe Pelatia, pe Nearia, pe Refaia şi pe Uziel – toţi fii ai lui Işi.

43. Au nimicit rămăşiţa amalekiţilor care scăpase şi au locuit ei acolo până în ziua de azi.