Detaliile cărții

1 Cronici 2

Fiii lui Iacov.

1. Fiii lui Israel au fost: Ruben, Simeon, Levi şi Iuda, Isahar şi Zabulon,

2. Dan, Iosif şi Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

3. Fiii lui Iuda au fost: Er, Onan şi Şela; aceştia i s-au născut din fiica canaanitului Şua. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, astfel că El l-a omorât.

4. Tamara, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi pe Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost în număr de cinci.

5. Fiii lui Pereţ au fost Heţron şi Hamul.

6. Fiii lui Zerah au fost: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara – în total cinci.

7. Acar, cel care l-a tulburat pe Israel şi a păcătuit cu privire la lucrurile dedicate Domnului, a fost unul dintre fiii lui Carmi.

8. Azaria a fost unul dintre fiii lui Etan.

9. Fiii care i s-au născut lui Heţron au fost: Ierahmeel, Ram şi Caleb.

10. Lui Ram i s-a născut Aminadab, lui Aminadab i s-a născut Nahşon, căpetenia fiilor lui Iuda,

11. lui Nahşon i s-a născut Salmon, lui Salmon i s-a născut Boaz,

12. lui Boaz i s-a născut Obed, lui Obed i s-a născut Işai,

13. iar lui Işai i s-au născut Eliab, întâiul lui născut, Abinadab, al doilea, Şimea, al treilea,

14. Netanel, al patrulea, Radai, al cincilea,

15. Oţem, al şaselea şi David, al şaptelea.

16. Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Ţeruia i-a născut pe Abişai, pe Ioab şi pe Asael – în total trei.

17. Abigail l-a născut pe Amasa, ismaelitul Ieter fiind tatăl lui Amasa.

Fiii lui Caleb.

18. Caleb, fiul lui Heţron, a avut copiii de la Azuba, soţia lui, şi de la Ieriot. Fiii lui Azuba au fost: Ieşer, Şobab şi Ardon.

19. După ce Azuba a murit, Caleb s-a căsătorit cu Efrata, şi ea i l-a născut pe Hur.

20. Lui Hur i s-a născut Uri, iar lui Uri – Beţalel.

21. Apoi Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Ghilad. El avea şaizeci de ani când a luat-o de soţie. Ea i l-a născut pe Segub.

22. Lui Segub i s-a născut Iair. Acesta a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Ghilad.

23. Gheşuriţii şi arameii i-au luat Havot-Iair împreună cu cetatea Chenat şi satele dimprejurul ei – în total şaizeci. Toţi aceştia sunt urmaşii lui Machir, tatăl lui Ghilad.

24. După moartea lui Heţron în Caleb-Efrata, Abia, soţia lui Heţron, i l-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tekoa.

25. Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul lui născut, apoi Buna, Oren, Oţem şi Ahia.

26. Ierahmeel a mai avut o soţie care se numea Atara. Ea este mama lui Onam.

27. Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer.

28. Fiii lui Onam au fost Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai au fost Nadab şi Abişur.

29. Numele soţiei lui Abişur era Abihail. Ea i-a născut pe Ahban şi pe Molid.

30. Fiii lui Nadab au fost Seled şi Apayim. Seled a murit fără să lase în urmă fii.

31. Fiul lui Apayim a fost Işi, fiul lui Işi a fost Şeşan, iar fiul lui Şeşan a fost Ahlai.

32. Fiii lui Iada, fratele lui Şamai, au fost Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără să lase în urmă fii.

33. Fiii lui Ionatan au fost: Pelet şi Zaza. Aceştia au fost urmaşii lui Ierahmeel.

34. Şeşan nu a avut fii, ci a avut numai fiice. Şeşan a mai avut un sclav egiptean, care se numea Iarha.

35. Şeşan i-a dat-o de soţie lui Iarha, slujitorul său, pe una dintre fiicele sale. Aceasta i l-a născut pe Atai.

36. Lui Atai i s-a născut Natan, iar lui Natan – Zabad.

37. Lui Zabad i s-a născut Eflal, iar lui Eflal – Obed.

38. Lui Obed i s-a născut Iehu, iar lui Iehu – Azaria.

39. Lui Azaria i s-a născut Heleţ, iar lui Heleţ – Elasa.

40. Lui Elasa i s-a născut Sismai, iar lui Sismai – Şalum.

41. Lui Şalum i s-a născut Iekamia, iar lui Iekamia – Elişama.

42. Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, au fost: Meşa, întâiul lui născut, tatăl lui Zif, şi Mareşa, celălalt fiu, tatăl lui Hebron.

43. Fiii lui Hebron au fost: Korah, Tapuah, Rechem şi Şema.

44. Lui Şema i s-a născut Raham, tatăl lui Iorkoam, iar lui Rechem i s-a născut Şamai.

45. Fiul lui Şamai a fost Maon, tatăl lui Bet-Ţur.

46. Efa, ţiitoarea lui Caleb, i-a născut pe Haran, pe Moţa şi pe Gazez. Lui Haran i s-a născut Gazez.

47. Fiii lui Iodai au fost: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.

48. Maaca, ţiitoarea lui Caleb, i-a născut pe Şever şi pe Tirhana.

49. Apoi i-a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Mahbena şi tatăl lui Ghiva. Fiica lui Caleb a fost Acsa.

50. Aceştia au fost urmaşii lui Caleb. Fiii lui Hur, întâiul născut al Efratei, au fost: Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim,

51. Salma, tatăl lui Betleem, şi Haref, tatăl lui Bet-Gader.

52. Tot dintre urmaşii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, fac parte Haroe, jumătate din clanul lui Menuha

53. şi clanurile lui Chiriat-Iearim: itriţii, putiţii, şumatiţii şi mişraiţii. Din aceste clanuri provin ţoratiţii şi eştaoliţii.

54. Urmaşi ai lui Salma au mai fost: Betleem, netofatiţii, Atrot din Bet-Ioab, jumătate din clanul lui Manaha, ţoriţii,

55. clanurile scribilor care locuiau la Iabeţ, tiratiţii, şimatiţii şi sucatiţii. Aceştia sunt cheniţii care provin din Hamat, tatăl lui Bet-Recab.