Detaliile cărții

1 Cronici 1

Cei zece patriarhi de la Adam până la Noe.

1. Adam, Set, Enoş,

2. Chenan, Mahalalel, Iared,

3. Enoh, Metuşelah, Lameh,

Fiii lui Noe. - Urmaşii lui Iafet şi Ham.

4. Noe, Sem, Ham şi Iafet.

5. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşek şi Tiras.

6. Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.

7. Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Rodanim.

8. Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţrayim, Put şi Canaan.

9. Fiii lui Cuş au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.

10. Lui Cuş i s-a născut Nimrod. Acesta a ajuns un om puternic pe pământ.

11. Din Miţrayim provin ludiţii, anamiţii, lehabiţii, naftuhiţii,

12. patrusiţii, casluhiţii şi caftoriţii; din casluhiţi provin filistenii.

13. Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, şi Het;

14. din el provin şi iebusiţii, amoriţii, ghirgasiţii,

15. hiviţii, archiţii, siniţii,

16. arvadiţii, ţemariţii şi hamatiţii.

Fiii lui Sem.

17. Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahşad, Lud, iar urmaşii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Meşek.

18. Lui Arpahşad i s-a născut Şelah, iar lui Şelah i s-a născut Eber.

19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în timpul vieţii lui a fost împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20. Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Şelef, Haţar-Mavet, Iarah,

21. Hadoram, Uzal, Dikla,

22. Eval, Abimael, Şeba,

23. Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioktan.

Cei zece patriarhi de la Sem la Avraam.

24. Sem, Arpahşad, Şelah,

25. Eber, Peleg, Reu,

26. Serug, Nahor, Terah şi

27. Avram sau Avraam.

Fiii lui Avraam.

28. Fiii lui Avraam au fost Isaac şi Ismael.

29. Iată care sunt genealogiile lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

30. Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31. Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia au fost fiii lui Ismael.

32. Fiii pe care i-a născut Chetura, ţiitoarea lui Avraam, au fost: Zimran, Iokşan, Medan, Midian, Işbak şi Şuah. Lui Iokşan i s-au născut Şeba şi Dedan.

33. Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Hanoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia au fost urmaşii Cheturei.

Fiii lui Isaac şi Esau.

34. Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac au fost Esau şi Israel.

35. Fiii lui Esau au fost: Elifaz, Reuel, Ieuş, Ialam şi Korah.

36. Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gatam, Chenaz; din Timna s-a născut Amalek.

37. Fiii lui Reuel au fost: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

38. Fiii lui Seir au fost: Lotan, Şobal, Ţivon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.

39. Fiii lui Lotan au fost Hori şi Homam. Sora lui Lotan a fost Timna.

40. Fiii lui Şobal au fost: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. Fiii lui Ţivon au fost: Aia şi Ana.

41. Fiul lui Ana a fost Dişon. Fiii lui Dişon au fost: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.

42. Fiii lui Eţer au fost: Bilhan, Zaavan şi Iaakan. Fiii lui Dişan au fost Uţ şi Aran.

Împăraţii Edomului.

43. Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel, au fost: Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii sale era Dinhaba.

44. Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a domnit în locul lui.

45. Când Iobab a murit, Huşam, din ţara temaniţilor, a domnit în locul lui.

46. Când Huşam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe midianiţi la Moab, a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Avit.

47. Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48. Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu a domnit în locul lui.

49. Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50. Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Pau. Numele soţiei sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.

51. Hadad însă a murit şi el. Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,

Căpeteniile Edomului.

52. căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53. căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54. căpetenia Magdiel şi căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.