Detaliile cărții

Psalmii 119

1. Ferice de cei integri în căile lor, care umblă după Legea Domnului.

2. Ferice de cei ce păzesc mărturiile Lui şi-L caută din toată inima:

3. aceia nu săvârşesc nici o nedreptate şi umblă pe căile Lui.

4. Tu ne-ai dat orânduirile Tale, ca să fie păzite cu scumpătate.

5. O, de-ar ţinti căile mele să păzească orânduirile Tale!

6. Când urmez poruncile Tale, nu mă ruşinez.

7. Când voi ajunge să cunosc judecăţile Tale cele drepte, Te voi lăuda în curăţie de inimă.

8. Voi păzi orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot!

9. Cum îşi va păstra tânărul curată cărarea? Păzind Cuvântul Tău.

10. Te caut din toată inima mea: nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale!

11. Strâng cuvintele Tale în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.

12. Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învaţă-mă orânduirile Tale!

13. Buzele mele vestesc toate judecăţile rostite de gura Ta.

14. Când împlinesc mărturiile Tale, mă bucur de parcă aş avea toate bogăţiile.

15. Cuget la hotărârile Tale şi dau atenţie căilor Tale.

16. Îmi găsesc plăcerea în orânduirile Tale; nu voi uita Cuvântul Tău!

17. Răsplăteşte-i robului Tău cu viaţă şi voi păzi Cuvântul Tău!

18. Deschide-mi ochii, ca să văd minunile din Legea Ta!

19. Eu sunt doar un străin pe pământ: nu-Ţi ascunde de mine poruncile Tale!

20. Sufletul mi se topeşte de dor după judecăţile Tale, tot timpul.

21. Tu-i mustri pe cei îngâmfaţi, pe cei blestemaţi, pe cei ce se rătăcesc de la poruncile Tale.

22. Îndepărtează de la mine ocara şi dispreţul, căci păzesc mărturiile Tale!

23. Prinţii stau şi vorbesc împotriva mea, dar robul Tău cugetă la orânduirile Tale.

24. Mărturiile Tale sunt desfătarea mea, sunt sfetnicii mei.

25. Sufletul meu este lipit de ţărână: înviorează-mă, după Cuvântul Tău!

26. Mi-am cercetat căile şi Tu mi-ai răspuns: învaţă-mă orânduirile Tale!

27. Deprinde-mă cu hotărârile Tale şi voi cugeta la minunile Tale!

28. Sufletul îmi plânge de întristare: ridică-mă, după Cuvântul Tău!

29. Ţine-mă departe de calea înşelăciunii; binevoieşte să mă înveţi Legea Ta!

30. Aleg calea credincioşiei; accept judecăţile tale.

31. Mă alipesc de mărturiile Tale: Doamne, nu mă lăsa să fiu dat de ruşine!

32. Alerg pe calea poruncilor Tale, căci Tu dai alinare inimii mele.

33. Învaţă-mă, Doamne, să trăiesc după orânduirile Tale, şi le voi respecta până la sfârşitul vieţii!

34. Dă-mi pricepere şi voi respecta Legea Ta, o voi păzi din toată inima mea!

35. Condu-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci în aceasta îmi găsesc desfătarea!

36. Apleacă-mi inima spre mărturiile Tale şi nu spre câştigul mârşav!

37. Abate-mi privirea de la vederea lucrurilor deşarte; înviorează-mă pe calea Ta!

38. Împlineşte-Ţi promisiunea făcută robului Tău şi celor ce se tem de Tine!

39. Depărtează de la mine ocara ce mă-nspăimântă, căci judecăţile Tale sunt bune!

40. O, cât de mult tânjesc după hotărârile Tale: înviorează-mă după dreptatea Ta!

41. Să vină, Doamne, peste mine marea Ta îndurare şi mântuirea Ta din pricina promisiunii Tale!

42. Atunci îi voi putea răspunde celui ce mă ocărăşte, căci mă încred în Cuvântul Tău.

43. Nu mă lăsa fără Cuvântul cel adevărat în gura mea, căci nădăjduiesc în judecăţile Tale!

44. Voi păzi Legea Ta întotdeauna şi pentru veci de veci!

45. Voi umbla liber, căci caut hotărârile Tale.

46. Voi vesti mărturiile Tale înaintea regilor şi nu mă voi ruşina.

47. Mă voi desfăta cu poruncile Tale, pe care le iubesc.

48. Îmi ridic mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc, şi cuget la orânduirile Tale.

49. Aminteşte-Ţi de cuvântul spus robului Tău, în care m-ai făcut să nădăjduiesc!

50. Iată ce-mi aduce mângâiere în suferinţă: promisiunea Ta care mă înviorează.

51. Mult mă mai batjocoresc cei mândri, dar eu nu mă abat de la Legea Ta.

52. Îmi amintesc de judecăţile Tale din vechime şi sunt mângâiat.

53. Sunt cuprins de furie la vederea celor răi, a celor ce au părăsit Legea Ta.

54. În casa pribegiei mele mi-am făcut din orânduirile Tale cântări.

55. Noaptea îmi amintesc Numele Tău, Doamne! Voi păzi Legea Ta!

56. Aşa-mi doresc să fie, căci împlinesc hotărârile Tale.

57. Doamne, Tu eşti moştenirea mea: am promis că voi păzi cuvintele Tale!

58. Te rog din toată inima mea, îndură-te de mine, după promisiunea Ta!

59. Cuget la căile mele, îmi îndrept paşii spre mărturiile Tale.

60. Mă grăbesc şi nu întârzii să împlinesc poruncile Tale.

61. Funiile celor răi m-au înconjurat, dar eu nu uit Legea Ta.

62. La miezul nopţii mă trezesc să-Ţi aduc laude, din pricina judecăţilor Tale cele drepte.

63. Eu sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc hotărârile Tale.

64. Doamne, îndurarea Ta umple pământul: învaţă-mă orânduirile Tale!

65. Tu faci bine robului Tău, Doamne, după Cuvântul Tău.

66. Învaţă-mă să am cunoaştere şi pricepere, căci mă încred în poruncile Tale!

67. Înainte să fiu smerit, eu rătăceam; acum însă păzesc cuvintele Tale.

68. Tu eşti bun şi faci bine: învaţă-mă orânduirile Tale!

69. Nişte îngâmfaţi m-au tencuit cu neadevăruri, dar eu împlinesc hotărârile Tale din toată inima.

70. Inima lor este nesimţitoare ca grăsimea, dar eu îmi găsesc desfătarea în Legea Ta.

71. E bine că m-ai smerit, pentru că astfel am putut învăţa orânduirile Tale.

72. Mai mult preţuieşte pentru mine Legea gurii Tale, decât mii de şecheli de aur şi de argint.

73. Mâinile Tale m-au făcut şi m-au întocmit. De aceea, dă-mi pricepere ca să pot învăţa poruncile Tale!

74. Cei ce se tem de Tine mă privesc şi se bucură, căci aştept împlinirea Cuvântului Tău.

75. Doamne, recunosc că judecăţile Tale sunt drepte şi că din credincioşie m-ai smerit.

76. Fă-mi parte de îndurarea Ta, pentru a fi mângâiat, după promisiunea pe care ai făcut-o robului Tău.

77. Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi, căci îmi găsesc desfătarea în Legea Ta!

78. Să fie făcuţi de râs cei îngâmfaţi, căci m-au defăimat prin minciuni! Cât despre mine, eu voi cugeta la hotărârile Tale!

79. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc mărturiile Tale!

80. Fie-mi inima integră în orânduirile Tale, şi atunci nu voi fi dat de ruşine!

81. Sufletul meu tânjeşte după mântuirea Ta, aşteptând împlinirea Cuvântului Tău.

82. Ochii îmi tânjesc după Tine, zicând: „Când mă vei mângâia?“

83. Deşi am ajuns ca un burduf de vin în fum, eu tot nu voi părăsi orânduirile Tale.

84. Câte zile să mai aştepte robul Tău până îmi vei judeca prigonitorii?

85. Cei îngâmfaţi mi-au săpat gropi; ei nu lucrează după Legea Ta.

86. Toate poruncile Tale sunt neschimbătoare! Ei mă prigonesc cu minciuni. Scapă-mă!

87. Aproape că m-au prăpădit de pe pământ, dar eu nu părăsesc hotărârile Tale!

88. Înviorează-mă după îndurarea Ta, şi voi păzi mărturia gurii Tale!

89. Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte pe vecie în ceruri.

90. Credincioşia Ta dăinuieşte de la o generaţie la alta; Tu ai întemeiat pământul şi el aşa rămâne.

91. Astăzi totul dăinuieşte prin judecăţile Tale, căci fiecare lucru Îţi este supus.

92. Dacă Legea Ta nu ar fi desfătarea mea, aş pieri în suferinţa mea.

93. Niciodată nu voi uita hotărârile Tale, căci prin ele mă înviorezi.

94. Sunt al Tău: mântuieşte-mă, căci eu caut să trăiesc după hotărârile Tale!

95. Cei răi mă aşteaptă ca să mă nimicească; eu însă iau aminte la mărturiile Tale.

96. Văd că tot ce este desăvârşit are un sfârşit; porunca Ta însă este de necuprins.

97. Ce mult iubesc eu Legea Ta! Toată ziua ea este desfătarea mea!

98. Porunca Ta mă face mai înţelept decât duşmanii mei, căci întotdeauna aceasta este cu mine.

99. Sunt mai înţelept decât toţi învăţătorii mei, căci cuget la mărturiile Tale.

100. Sunt mai priceput decât cei cărunţi, căci împlinesc hotărârile Tale.

101. Îmi feresc picioarele de orice cale rea, ca să păzesc Cuvântul Tău.

102. Nu mă îndepărtez de judecăţile Tale, căci Tu mă îndrumi.

103. Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea pentru gura mea.

104. Sunt priceput din pricina hotărârilor Tale. De aceea urăsc toate cărările înşelătoare.

105. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.

106. Am jurat, şi voi împlini întocmai, că voi păzi judecăţile Tale cele drepte.

107. Sunt atât de mâhnit: Doamne, înviorează-mă după Cuvântul Tău!

108. Doamne, primeşte ofranda gurii mele şi învaţă-mă judecăţile Tale!

109. Mi-am pus viaţa în primejdie, dar nu voi părăsi Legea Ta!

110. Cei răi mi-au întins curse, dar eu nu mă voi rătăci de la hotărârile Tale.

111. Am moştenit mărturiile Tale pe vecie, pentru că ele sunt bucuria inimii mele.

112. Mi-am dedicat inima ca să înfăptuiesc orânduirile Tale pentru totdeauna, până la sfârşit.

113. Îi urăsc pe cei nestatornici, dar iubesc Legea Ta.

114. Tu eşti adăpostul şi scutul meu şi aştept să se împlinească Cuvântul Tău.

115. Depărtaţi-vă de mine, răufăcătorilor, ca să pot împlini poruncile Dumnezeului meu!

116. Sprijină-mă după promisiunea Ta şi voi fi înviorat; nu mă da de ruşine din pricina nădejdii mele!

117. Întăreşte-mă ca să fiu izbăvit, şi să privesc neîncetat la orânduirile Tale!

118. Tu-i îndepărtezi pe cei ce se rătăcesc de la orânduirile Tale, căci înşelătoria lor este zadarnică.

119. Tu-i îndepărtezi pe cei răi de pe pământ ca pe zgură. De aceea iubesc eu mărturiile Tale.

120. Mi se înfioară carnea din pricina groazei Tale şi mă tem din pricina judecăţilor Tale.

121. Judec cu dreptate: nu mă da pe mâna asupritorilor mei!

122. Ia apărarea robului Tău, ca să nu mă mai năpăstuiască cei îngâmfaţi!

123. Mi se topesc ochii după mântuirea Ta şi după promisiunea Ta cea dreaptă.

124. Poartă-te cu robul Tău după îndurarea Ta şi învaţă-mă orânduirile Tale!

125. Eu sunt robul Tău: învaţă-mă, şi voi cunoaşte mărturiile Tale!

126. Doamne, este vremea să lucrezi, căci au încălcat Legea Ta.

127. Pentru că iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul şi argintul

128. şi pentru că găsesc pe deplin drepte toate hotărârile Tale, de aceea urăsc toate cărările înşelătoare.

129. Minunate sunt mărturiile Tale, de aceea sufletul meu le împlineşte.

130. Dezvăluirea cuvintelor Tale aduce lumină şi dă pricepere celor nesăbuiţi.

131. Îmi deschid gura şi oftez, căci tânjesc după poruncile Tale.

132. Întoarce-Te spre mine şi îndură-te de mine, după obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău.

133. Întăreşte-mi paşii după cuvintele Tale şi nu mă lăsa în stăpânirea vreunui necaz.

134. Izbăveşte-mă de sub asuprirea omului şi-Ţi voi păzi hotărârile!

135. Fă să lumineze faţa Ta peste robul Tău şi învaţă-mă orânduirile Tale.

136. Ochii îmi varsă şiroaie de lacrimi, fiindcă oamenii nu păzesc Legea Ta.

137. Doamne, Tu eşti drept, iar judecăţile Tale sunt drepte!

138. Tu porunceşti, iar mărturiile Tale sunt drepte şi pline de credincioşie!

139. Sunt mistuit de râvnă, pentru că duşmanii mei uită cuvintele Tale.

140. Cuvintele Tale sunt bine încercate şi robul Tău le iubeşte.

141. Eu sunt mic şi neînsemnat, dar nu dau uitării hotărârile Tale.

142. Dreptatea Ta rămâne dreptate pe vecie, şi Legea Ta rămâne adevărată.

143. Eu am parte numai de necaz şi de strâmtorare, însă poruncile Tale rămân desfătarea mea.

144. Mărturiile Tale rămân drepte pe vecie. Dă-mi pricepere, ca să pot trăi!

145. Strig din toată inima; răspunde-mi, Doamne! Voi împlini orânduirile Tale.

146. Te chem; mântuieşte-mă, iar eu voi păzi mărturiile Tale.

147. Mă trezesc înaintea zorilor ca să strig la Tine şi aştept să se împlinească cuvintele Tale.

148. Ochii îmi stau deschişi în timpul străjilor nopţii ca să cuget la cuvintele Tale.

149. Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta, Doamne, după judecăţile Tale, înviorează-mă!

150. Se apropie cei ce urmăresc nelegiuirea; ei s-au depărtat de Legea Ta.

151. Doamne, Tu eşti aproape, iar toate poruncile Tale sunt adevărate.

152. Cu mult timp în urmă am aflat de mărturiile Tale, căci le-ai statornicit pe vecie.

153. Ia aminte la necazul meu şi salvează-mă, căci nu am dat uitării Legea Ta!

154. Apără-mi pricina şi răscumpără-mă! Îndură-te de mine după promisiunea Ta!

155. Mântuirea este departe de cei răi, deoarece ei nu caută să împlinească orânduirile Tale.

156. Doamne, multe sunt îndurările Tale! Înviorează-mă după judecăţile Tale!

157. Mulţi sunt şi prigonitorii, şi duşmanii mei, dar de la mărturiile Tale eu tot nu mă abat!

158. Mă uit cu scârbă la cei necredincioşi, la cei ce nu păzesc cuvintele Tale.

159. Ia aminte, căci iubesc hotărârile Tale! Doamne, înviorează-mă după îndurarea Ta!

160. Natura Cuvântului Tău este adevărul şi fiecare judecată a Ta este dreaptă pe vecie!

161. Nişte prinţi mă prigonesc pe nedrept, dar inima mea tremură doar la Cuvântul Tău!

162. Eu mă bucur de cuvintele Tale ca cel ce a găsit multă pradă.

163. Urăsc înşelătoria, n-o pot suferi, dar iubesc Legea Ta!

164. Te laud de şapte ori pe zi, din pricina judecăţilor Tale cele drepte.

165. Cei ce iubesc Legea Ta au parte de multă pace şi nimic nu îi poate face să se împiedice.

166. Doamne, nădăjduiesc în mântuirea Ta, împlinind poruncile Tale.

167. Sufletul meu păzeşte mărturiile Tale şi le iubeşte mult.

168. Păzesc hotărârile şi mărturiile Tale, căci toate căile mele sunt înaintea Ta.

169. Doamne, fie ca strigătul meu să ajungă până la Tine: „Dă-mi pricepere după Cuvântul Tău!“

170. Fie ca ruga mea să ajungă până la Tine: „Izbăveşte-mă după promisiunea Ta!“

171. Buzele mele Te vor lăuda, căci m-ai învăţat orânduirile Tale!

172. Limba mea va cânta cuvintele Tale, căci toate poruncile Tale sunt drepte.

173. Mâna Ta să-mi vină în ajutor, căci hotărârile Tale le aleg.

174. Doamne, tânjesc după mântuirea Ta, iar Legea Ta este desfătarea mea.

175. Fie ca sufletul meu să trăiască şi atunci Te va lăuda, iar judecăţile Tale mă vor sprijini la aceasta.

176. Rătăcesc ca o oaie pierdută! Caută-l pe robul Tău, căci eu nu am uitat poruncile Tale!