Detaliile cărții

Psalmii 33

1. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă.

2. Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu lăuta cu zece corzi.

3. Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre!

4. Căci cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie.

5. El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pământul.

6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.

7. El îngrămădeşte apele mării într-un morman şi pune adâncurile în cămări.

8. Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!

9. Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.

10. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor.

11. Dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.

12. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de moştenire!

13. Domnul priveşte din înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fiii oamenilor.

14. Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pământului.

15. El le întocmeşte inima la toţi şi ia aminte la toate faptele lor.

16. Nu mărimea oştirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz;

17. calul nu poate da chezăşia biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.

18. Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,

19. ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.

20. Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este ajutorul şi scutul nostru.

21. Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.

22. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine!