Detaliile cărții

Psalmii 105

1. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!

2. Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!

3. Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4. Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!

5. Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,

6. sămânţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!

7. Domnul este Dumnezeul nostru: judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.

8. El Îşi aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

9. de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;

10. El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veşnic pentru Israel,

11. zicând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire care v-a căzut la sorţi.”

12. Pe atunci ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi străini în ţară;

13. mergeau de la un neam la altul şi de la o împărăţie la un alt popor;

14. dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.

15. „Nu vă atingeţi de unşii Mei – a zis El – şi nu faceţi rău prorocilor Mei!”

16. A chemat foametea asupra ţării şi a tăiat orice mijloc de trai.

17. Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob.

18. I-au strâns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,

19. până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el şi până când l-a încercat cuvântul Domnului.

20. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile, şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.

21. L-a pus domn peste casa lui şi dregătorul tuturor averilor lui,

22. ca să lege după plac pe domnitorii lui şi să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

23. Atunci Israel a venit în Egipt, şi Iacov a locuit în ţara lui Ham.

24. Domnul a înmulţit pe poporul Său foarte mult şi l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.

25. Acestora le-a schimbat inima, până acolo că au urât pe poporul Lui şi s-au purtat mişeleşte cu robii Săi.

26. A trimis pe robul Său Moise şi pe Aaron, pe care-l alesese.

27. Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în ţara lui Ham.

28. A trimis întuneric şi a adus negura, ca să nu fie neascultători la cuvântul Lui.

29. Le-a prefăcut apele în sânge şi a făcut să le piară toţi peştii.

30. Ţara lor a forfotit de broaşte, până în odăile împăraţilor lor.

31. El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.

32. În loc de ploaie le-a dat grindină şi flăcări de foc în ţara lor.

33. Le-a bătut viile şi smochinii şi a sfărâmat copacii din ţinutul lor.

34. El a zis şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,

35. care au mâncat toată iarba din ţară şi au mistuit roadele de pe câmpiile lor.

36. A lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor, toată pârga puterii lor.

37. A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi niciunul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.

38. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.

39. A întins un nor, ca să-i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.

40. La cererea lor, a trimis prepeliţe şi i-a săturat cu pâine din cer.

41. A deschis stânca, şi au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.

42. Căci Şi-a adus aminte de cuvântul Lui cel sfânt şi de robul Său Avraam.

43. A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

44. Le-a dat pământurile neamurilor, şi au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,

45. ca să păzească poruncile Lui şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!