Detaliile cărții

Proverbe 12

1. Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea este prost. –

2. Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului, dar Domnul osândeşte pe cel plin de răutate.

3. Omul nu se întăreşte prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. –

4. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. –

5. Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înşelăciune. –

6. Cuvintele celor răi sunt nişte curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăveşte. –

7. Cei răi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!

8. Un om este preţuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este dispreţuit. –

9. Mai bine să fii într-o stare smerită şi să ai o slugă, decât să faci pe fudulul şi să n-ai ce mânca. –

10. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.

11. Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. –

12. Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. –

13. În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. –

14. Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte după lucrul mâinilor lui. –

15. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile. –

16. Nebunul îndată îşi dă pe faţă mânia, dar înţeleptul ascunde ocara. –

17. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. –

18. Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. –

19. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. –

20. Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. –

21. Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiţi de rele. –

22. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuţi. –

23. Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, dar inima nebunilor vesteşte nebunia. –

24. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va plăti bir. –

25. Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. –

26. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. –

27. Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. –

28. Pe cărarea neprihănirii este viaţa, şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. –