Detaliile cărții

Numeri 2

Aşezarea taberelor.

1. Atunci a grăit Domnul cu Moise şi cu Aaron şi a zis:

2. "Fiii lui Israel să poposească fiecare lângă steagul său, în preajma semnelor familiei sale, şi să-şi aşeze taberele înaintea cortului mărturiei şi împrejurul lui.

3. Întâi, spre răsărit, să poposească steagul taberei lui Iuda, cu cetele sale, cu Naason, fiul lui Aminadab, căpetenia fiilor lui Iuda,

4. Şi cu oştenii săi în număr de şaptezeci şi patru de mii şase sute.

5. Alături să poposească seminţia lui Isahar, cu Natanael, fiul lui Ţuar, căpetenia fiilor lui Isahar,

6. Şi cu oştenii săi în număr de cincizeci şi patru de mii patru sute.

7. Mai departe va poposi seminţia lui Zabulon, cu Eliab, fiul lui Helon, căpetenia fiilor lui Zabulon,

8. Cu oştenii săi în număr de cincizeci şi şapte de mii patru sute.

9. Toţi aceştia în număr de o sută optzeci şi şase de mii patru sute, care ţin de tabăra lui Iuda, să plece întâi.

10. Spre miazăzi să se aşeze tabăra lui Ruben, cu cetele sale şi Eliţur, fiul lui Şedeur, căpetenia fiilor lui Ruben,

11. Şi cu oştenii săi în număr de patruzeci şi şase de mii cinci sute.

12. Lângă el va poposi seminţia lui Simeon, cu Şelumiel, fiul lui Ţurişadai, căpetenia fiilor lui Simeon,

13. Şi cu oştenii săi în număr de cincizeci şi nouă de mii trei sute.

14. După acesta va poposi seminţia lui Gad, cu Eliasaf, fiul lui Raguel, căpetenia fiilor lui Gad,

15. Şi cu oştenii săi în număr de patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

16. Toţi aceştia cu luptătorii lor în număr de o sută cincizeci şi una de mii patru sute cincizeci, care ţin de tabăra lui Ruben, rânduiţi în tabere, vor pleca în rândul al doilea.

17. După aceea, când va pleca cortul adunării, tabăra leviţilor va fi în mijlocul taberelor şi precum au poposit aşa să şi plece, fiecare la rândul său şi sub steagul său.

18. Spre apus va poposi tabăra lui Efraim cu cetele sale şi cu Elişama, fiul lui Amihud, căpetenia fiilor lui Efraim,

19. Şi cu oştenii săi în număr de patruzeci de mii cinci sute.

20. Lângă ea se va aşeza seminţia lui Manase cu Gamaliel, fiul lui Pedaţur, căpetenia fiilor lui Manase,

21. Şi cu oştenii săi în număr de treizeci şi două de mii două sute.

22. După acesta seminţia lui Veniamin cu Abidan, fiul lui Ghedeon, căpetenia fiilor lui Veniamin,

23. Şi cu oştenii lui în număr de treizeci şi cinci de mii patru sute.

24. Toţi aceştia cu luptătorii lor în număr de o sută opt mii o sută, care ţin de tabăra lui Efraim, vor pleca în al treilea rând, aşezaţi în cete.

25. La miazănoapte se va aşeza tabăra lui Dan cu cetele sale şi cu Ahiezer, fiul lui Amişadai, căpetenia fiilor lui Dan,

26. Şi cu oştenii săi în număr de şaizeci şi două de mii şapte sute.

27. Lângă el îşi va aşeza tabăra seminţia lui Aşer, cu Paghiel, fiul lui Ocran, căpetenia fiilor lui Aşer,

28. Şi cu oştenii săi în număr de patruzeci şi una de mii cinci sute.

29. Mai departe îşi va aşeza tabăra seminţia lui Neftali cu Ahira, fiul lui Enan, căpetenia fiilor lui Neftali,

30. Şi cu oştenii săi în număr de cincizeci şi trei de mii patru sute.

31. Toţi aceştia cu luptătorii lor în număr de o sută cincizeci şi şapte de mii şase sute, care ţin de tabăra lui Dan, să plece la urmă sub steagurile lor şi rânduiţi în cete".

32. Aceştia sunt fiii lui Israel care au intrat la numărătoare după familiile lor. Toţi, câţi au intrat la numărătoare pe tabere şi pe cete, erau şase sute trei mii cinci sute cincizeci.

33. Iar leviţii nu s-au numărat cu ei, după cum poruncise Domnul lui Moise.

34. Şi au făcut fiii lui Israel toate câte poruncise Domnul lui Moise: aşa se aşezau în tabere sub steagurile lor şi aşa purcedeau fiecare cu seminţia sa şi cu familia sa.