Detaliile cărții

Iosua (Navi) 19

Partea lui Simeon.

1. Al doilea sorţ a căzut lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor; partea lor de moştenire a fost între hotarele părţii fiilor lui Iuda.

2. În partea lor se aflau: Beerşeba, Şeba şi Molada;

3. Haţar-Şual, Bala şi Aţem;

4. Eltolad, Betul şi Horma;

5. Ţiclag, Bet-Marcabot şi Haţar-Susa;

6. Bet-Lebaot şi Şaruhen: treisprezece cetăţi cu satele lor.

7. Ain, Rimon, Eter şi Aşan: patru cetăţi cu satele lor.

8. Şi toate satele care se aflau împrejurul cetăţilor acestora chiar până la Baalat-Beer-Ramatul de miazăzi. Aceasta este partea de moştenire a fiilor lui Simeon, după familiile lor.

9. Din moşia lui Iuda a fost despărţită partea fiilor lui Simeon. Deoarece partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, fiii lui Simeon au primit parte între hotarele moşiei lor.

Partea lui Zabulon.

10. Al treilea sorţ a căzut fiilor lui Zabulon, după familiile lor. Hotarul moştenirii lor se întindea până la Sarid,

11. Se ridica la apus până la Mareala şi atingea Dabeşetul şi pârâul ce curge prin faţa Iocneamului.

12. De la Sarid apuca îndărăt şi mergea în partea de răsărit, spre răsăritul soarelui până la hotarul ţinutului Chislot-Tabor şi de aici apuca spre Dabrat şi se urca către Iafia;

13. Apoi trecea spre răsărit la Ghet-Hefer, la Ita-Caţin şi mergea spre Rimon, Metora şi Nea;

14. După aceea hotarul se întorcea de la miazănoapte către Hanaton şi se termina în valea Iftah-El.

15. Mai departe: Catat, Nahalal, Şimron, Idala şi Betleem: douăsprezece cetăţi cu satele lor.

16. Aceasta e partea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, şi acestea sunt cetăţile lor.

Partea lui Isahar.

17. Al patrulea sorţ a căzut lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor.

18. În hotarul lor se cuprindeau: Izreel, Chesulot şi Şunem;

19. Hafaraim, Şion şi Anaharat;

20. Harabit, Chişion şi Ebeţ;

21. Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ;

22. Şi atingea Taborul, Şahaţima şi Bet-Şemeş şi hotarul lor se termina la Iordan: şaisprezece cetăţi cu satele lor.

23. Aceasta e partea fiilor lui Isahar, după familiile lor şi acestea sunt cetăţile lor.

Partea lui Aşer.

24. Al cincilea sorţ a căzut seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor.

25. Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten şi Acşaf,

26. Alamelec, Amead şi Mişeal şi hotarul lor atingea, spre apus Carmelul şi Şihor-Libnat.

27. După aceea, hotarul se întorcea spre răsăritul soarelui la Bet-Dagon şi atingea ţinutul Zabulon şi valea Iftah-El pe la miazănoapte şi intra în hotarul Asatei la Bet-Emec şi Neiel şi mergea pe partea stângă a Cabulului.

28. Mai departe urmează Abdon, Rehob, Hamon şi Cana, până la Sidonul cel Mare.

29. După aceea, hotarul se întorcea spre Rama până la oraşul cel întărit al Tirului, apoi spre Hosa şi se sfârşeşte la mare, în târguşorul Aczib.

30. După aceea, urmează: Aco, Afec şi Rehob: douăzeci şi două de cetăţi şi satele lor.

31. Aceasta este partea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor, şi acestea sunt cetăţile şi satele lor.

Partea lui Neftali.

32. Al şaselea sorţ a căzut fiilor lui Neftali, seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor.

33. Hotarul lor mergea de la Helef şi de la dumbrava cea din Ţaananim către Adami-Necheb şi Iabneel, până la Lacum şi se sfârşea la Iordan.

34. De aici se întorcea hotarul spre apus, către Asnot-Tabor şi de acolo mergea spre Hucoc şi atingea ţinutul Zabulonului în partea de miazăzi şi ţinutul Aşer în partea de apus şi ţinutul lui Iuda la Iordan, spre răsăritul soarelui.

35. Cetăţi întărite erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat şi Chineret,

36. Adama, Rama şi Haţor;

37. Chedeş, Edrea şi En-Haţor;

38. Ireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş: nouăsprezece cetăţi cu satele lor.

39. Aceasta "este partea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, şi acestea sunt cetăţile şi satele lor.

Partea lui Dan.

40. Seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, i-a căzut al şaptelea sorţ.

41. În hotarul moştenirii lor se cuprindeau: Ţora, Eştaol şi Ir-Şemeş;

42. Şaalabin, Aialon şi Itla;

43. Elon, Timnata şi Ecron;

44. Elteche, Ghibeton şi Baalat;

45. Iehud, Bene-Berac şi Gat-Rimon;

46. Me-Iarcon şi Haracon cu hotarele aproape de Iopi. S-a văzut însă că partea moştenirii fiilor lui Dan e mică pentru ei.

47. Atunci s-au dus fiii lui Dan cu război asupra Leşemului şi l-au împresurat, l-au lovit cu sabia şi l-au luat moştenire şi s-au aşezat pe el şi l-au numit Leşemul lui Dan, după numele lui Dan, tatăl lor.

48. Aceasta este partea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor şi acestea sunt cetăţile şi satele lor.

Partea lui Iosua.

49. După ce au isprăvit împărţirea ţării, prin sorţi, fiii lui Israel au dat între ei parte de moştenire lui Iosua, fiul lui Navi.

50. După porunca Domnului, i-au dat lui cetatea Timnat-Serah, pe care a cerut-o el, în muntele lui Efraim. Şi a zidit cetate şi a locuit în ea.

51. Acestea sunt moşiile pe care Eleazar preotul, Iosua, fiul tui Navi, şi căpeteniile familiilor le-au împărţit fiilor lui Israel, prin sorti, în Şilo, înaintea feţei Domnului, la intrarea cortului adunării. Şi aşa s-a isprăvit împărţirea ţării.