Detaliile cărții

Ezdra (Ezra) 8

Tovarăşii lui Ezra.

1. "Iată capii de familie şi spiţa neamului acelora care au plecat cu mine din Babilon, în timpul domniei regelui Artaxerxe:

2. Gherşom din fiii lui Finees; Daniel din fiii lui Itamar; Hatuş din fiii lui David;

3. Zaharia din fiii lui Şecania, care se trăgea din fiii lui Fares, şi împreună cu el o sută cincizeci de suflete, parte bărbătească, scrise în spiţa neamului;

4. Elioenai, fiul lui Zerahia, din neamul lui Pahat-Moab împreună cu două sute de suflete, parte bărbătească.

5. Şecania, fiul lui Iahaziel, din urmaşii lui Zatu, cu trei sute de suflete, parte bărbătească.

6. Ebed, fiul lui Ionatan, din urmaşii lui Adin, cu cincizeci de suflete, parte bărbătească.

7. Isaia, fiul lui Atalia, din urmaşii lui Elam, cu şaptezeci de oameni.

8. Zebadia, fiul lui Mihail, din urmaşii lui Şefatia, cu optzeci de oameni.

9. Obadia, fiul lui Iehiel, din urmaşii lui Ioab, cu două sute optsprezece oameni.

10. Şelomit, fiul lui Iosifia, din urmaşii lui Lani, cu o sută şaizeci de oameni.

11. Zaharia, fiul lui Bebai, din urmaşii lui Bebai, cu douăzeci şi opt de oameni.

12. Iohanan, fiul lui Hacatan, din urmaşii lui Azgad, cu o sută zece oameni.

13. Şi cei din urmă din fiii lui Adonicam, ale căror nume erau: Ielifelet, Ieiel şi Şemaia cu şaizeci de oameni.

14. Utai şi Zabud, din fiii lui Bigvai, cu şaptezeci de oameni.

15. Pe aceştia i-am adunat eu la râul ce curge prin Ahava şi am poposit acolo trei zile; iar când am cercetat eu poporul şi pe preoţi, n-am găsit acolo pe nimeni din fiii lui Levi.

16. Şi am trimis să cheme pe Eleazar, Ariel, Şemaia, Elnatan, Iariv, Elnatan, Natan, Zaharia şi Meşulam, care erau căpetenii, şi pe Ioarib şi Elnatan, care erau învăţători,

17. Şi le-am dat acestora însărcinare către Ido, care era căpetenie în ţinutul Casifia, şi le-am pus în gura lor ce să grăiască cu Ido şi cu fraţii lui, şi cu cei încredinţaţi templului din ţinutul Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru templul Dumnezeului nostru.

18. Pentru că mâna binefăcătoare a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus ei un om înţelept din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, anume pe Şerevia, şi pe fiii acestuia şi pe fraţii lui în număr de optsprezece;

19. Şi ne-au mai adus pe Haşabia şi pe Isaia din fiii lui Merari, împreună cu fraţii lor şi cu fiii lor, douăzeci de oameni;

20. Şi dintre cei încredinţaţi templului pe care i-a dat David şi dregătorii lui în slujba leviţilor, ne-a adus două sute douăzeci de inşi; aceştia toţi erau numiţi pe nume.

21. Şi acolo, la râul Ahava, am rânduit post, ca să ne smerim înaintea feţei Dumnezeului nostru şi să cerem de la El călătorie bună pentru noi şi pentru copiii noştri şi pentru toată avuţia noastră,

22. Căci îmi fusese ruşine să cer de la rege oştire şi călăreţi, ca să ne păzească de vrăjmaşi în cale, că noi, când am grăit cu regele, am zis: "Mâna Dumnezeului nostru este binefăcătoare pentru toţi cei ce aleargă la El, iar asupra tuturor celor ce-L părăsesc este puterea Lui şi mânia Lui!"

23. Şi aşa am postit noi şi am rugat pentru aceasta pe Dumnezeul nostru, şi El ne-a auzit.

24. Şi am luat din cei ce erau mai mari peste preoţi doisprezece oameni: pe Şerevia şi pe Haşabia şi împreună cu ei pe cei zece fraţi ai lor.

25. Şi le-am dat lor cu cântarul aurul şi argintul şi vasele şi tot ce se dăruise pentru templul Dumnezeului nostru, ce dăruise regele şi sfetnicii lui şi dregătorii lui şi toţi Israeliţii care se aflau acolo.

26. Acestea le-am dat în mâna lor, cântărite: argint, şase sute cincizeci de talanţi, vase de argint, ca la o sută de talanţi, aur o sută de talanţi,

27. Cupe de aur, douăzeci, de o mie de drahme una, şi două vase de aramă din cea mai bună, lucitoare, care se preţuieşte ca şi aurul.

28. Şi le-am zis: "Voi sunteţi sfinţiţii Domnului şi vasele sunt sfinţite, iar argintul şi aurul sunt darurile cele de bună voie Domnului Dumnezeului părinţilor voştri!

29. Vegheaţi şi păziţi acestea, până le veţi da cu cântarul mai-marilor preoţilor, leviţilor şi căpeteniilor seminţiilor lui Israel la Ierusalim, în camerele templului Domnului".

30. Şi au primit preoţii şi leviţii aurul şi argintul şi vasele cântărite ca să le ducă la Ierusalim, în templul Dumnezeului nostru.

31. După aceea am plecat noi de la râul Ahava în ziua a douăsprezecea a lunii întâi, ca să mergem la Ierusalim; şi mâna Dumnezeului nostru a fost cu noi şi ne-a scăpat din mâna vrăjmaşului şi de cei ce ne pândeau în cale.

32. Şi am venit la Ierusalim şi am rămas acolo trei zile,

33. Iar a patra zi am dat cu cântarul argintul şi aurul şi vasele la templul Dumnezeului nostru, în mâna lui Meremot preotul, fiul lui Urie, împreună şi lui Eleazar, fiul lui Finees, precum şi lui Iozabat, fiul lui Iosua, şi lui Noadia, fiul lui Binui, leviţii.

34. Toate le-am dat cântărit şi numărat şi toate cele cântărite s-au scris în acelaşi timp.

35. Şi cei veniţi din robie au adus ardere de tot Dumnezeului lui Israel, doisprezece viţei pentru tot Israelul, douăzeci şi şase de berbeci, şaptezeci şi şapte de miei şi doisprezece ţapi, jertfă pentru păcat; toate acestea le-au adus ardere de tot Domnului.

36. Şi am dat poruncile regelui satrapilor şi guvernatorilor de peste râu, şi aceştia au arătat cinste poporului şi templului lui Dumnezeu".