Detaliile cărții

1 Paralipomena (1 Cronici) 8

Urmaşii lui Beniamin.

1. Lui Veniamin i s-a născut Bela, întâiul său născut; al doilea, Aşbel, al treilea, Ahrah,

2. Al patrulea, Noha şi al cincilea, Rafa.

3. Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abiud,

4. Abişua, Naaman, Ahoah,

5. Ghera, Şefufan şi Huram.

6. Iată fiii lui Ehud, care au fost capi de familii, care au trăit în Gheba şi au fost strămutaţi în Manahat:

7. Naaman, Ahia şi Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahiud.

8. Lui Şaharaim i s-au născut copii în ţara Moabiţilor, după ce a dat drumul femeilor sale, Huşim şi Baara.

9. I s-au născut din Hodeşa, femeia sa: Iobab, Ţibia, Meşa şi Malcam;

10. Ieuţ, Şachia şi Mirma. Aceştia sunt fiii lui, capi de familie.

11. Din Huşim i s-au născut Abitub şi Elpaal.

12. Fiii lui Elpaal au fost: Eber, Mişeam şi Şemed, care au zidit Ono şi Lodul şi cetăţile ce ţineau de el,

13. Precum şi Beria şi Sema. - Aceştia au fost capii familiilor locuitorilor Aialonului; ei au alungat pe locuitorii din Gat. -

14. Ahio, Şaşac, şi Iremot;

15. Zebadia, Arad şi Eder;

16. Micael, Işpa şi Ioha, fiii lui Beria.

17. Zecadia, Meşulam, Hizchi şi Heber,

18. Ieşmere, Izliah şi Iobab, fiii lui Elpaal.

19. Iachim, Zicri şi Zabdi,

20. Elienai, Ţiltai şi Eliel,

21. Adaia, Beraia şi Şimrat, fiii lui Şimei.

22. Işpan, Eber şi Eliel,

23. Abdon, Zicri şi Hanan,

24. Hanania, Elam şi Antotia,

25. Ifdia şi Fanuil, fiii lui Şişac.

26. Şamşerai, Şeharia şi Atalia,

27. Iaareşia, Elia şi Zicri, fiii lui Ieroham.

28. Acestea sunt căpeteniile familiilor mai de seamă ale neamului lor. Ei au locuit în Ierusalim.

Spiţa neamului lui Saul.

29. În Ghibeon a trăit Ieguel, tatăl Ghibeoniţilor. Numele femeii lui a fost Maaca

30. Şi fiul lui, întâiul născut, Abdon, după el Ţur, Chiş, Baal, Nadab, Ner,

31. Ghedeor, Ahio, Zecher şi Miclot;

32. Lui Miclot i s-a născut Şimea. Şi au trăit ei împreună cu fraţii lor în Ierusalim.

33. Lui Ner i s-a născut Chiş; lui Chiş i s-a născut Saul; lui Saul i s-a născut Ionatan, Melchişua, Aminadab şi Eşbaal.

34. Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; (Mefiboşet); a avut de fiu pe Mica.

35. Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tarea şi Ahaz.

36. Lui Ahaz i s-a născut Iehoada, lui Iehoada i s-a născut Alemet, Asmavet şi Zimri; lui Zimri i s-a născut Moţa;

37. Lui Moţa i s-a născut Binea; Rafa, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Aţel, fiul lui.

38. Aţel a avut şase feciori şi iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia sunt fiii lui Aţel.

39. Fiii lui Eşec, fratele său, au fost: Ulam, întâiul său născut; al doilea, Ieuş; al treilea Elifelet.

40. Fiii lui Ulam au fost oameni războinici, trăgători din arc, având mulţi copii şi nepoţi până la o sută cincizeci. Toţi aceştia sunt din fiii lui Veniamin.