Detaliile cărții

Romani 9

Pavel şi mântuirea Israeliţilor.

1. Spun adevărul în Hristos. Nu mint! Conştiinţa mi-e martoră în Duhul Sfânt

2. că întristarea mi-e mare şi durerea inimii, nesfârşită.

3. Căci mai degrabă aş fi dorit să fiu eu însumi despărţit de Hristos pentru fraţii mei cei de un neam cu mine, după trup,

4. care sunt israeliţi, care au înfierea, slava, legămintele, Legea, închinarea şi făgăduinţele;

5. ai lor sunt părinţii şi din ei, după trup, este Hristosul, cel care este peste toate Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!

Dumnezeu este stăpân să aleagă.

6. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu a rămas neîmplinit. Căci nu toţi cei din Israel sunt cu adevărat Israel

7. şi nu toţii urmaşii lui Avraam sunt copiii lui Avraam, ci numai cei din Isaac vor fi socotiţi urmaşii tăi.

8. Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt şi copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi „urmaşi”.

9. Căci cuvântul făgăduinţei este acesta: La anul pe vremea aceasta voi veni şi Sara va avea un fiu.

10. Ba mai mult, când Rebeca i-a zămislit pe amândoi copiii din acelaşi Isaac, părintele nostru,

11. – înainte ca ei să fi făcut ceva bun sau rău, ca să rămână hotărârea şi alegerea lui Dumnezeu,

12. alegere care nu ţine de fapte, ci de cel care cheamă – i s-a spus că cel mai mare îi va sluji celui mai mic,

13. după cum stă scris: Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.

Dumnezeu se îndură de cine-l place.

14. Ce vom spune deci? Oare Dumnezeu este nedrept? Nicidecum!

15. Căci El îi spune lui Moise: Voi avea milă de cine vreau să am milă şi mă voi îndura de cine vreau să mă îndur.

16. Prin urmare, nu ţine de cel care vrea, nici de cel care aleargă, ci de Dumnezeu care se îndură.

17. Căci Scriptura îi zice faraonului: De aceea te-am ridicat, ca să-mi arăt puterea prin tine şi ca Numele meu să fie vestit pe tot pământul.

18. Aşadar Dumnezeu are milă de cine vrea şi împietreşte pe cine vrea.

19. Îmi vei spune deci: Atunci de ce mai învinuieşte? Căci cine i-a stat împotrivă voinţei lui?

20. O, omule! Cine eşti tu ca să te cerţi cu Dumnezeu? Oare un lucru îi va spune făuritorului său: „De ce m-ai făcut aşa?”

21. Oare olarul nu are putere peste lutul lui, aşa încât din aceeaşi frământătură să facă un vas pentru ceva de cinste şi un altul pentru ceva fără cinste?

22. Şi ce dacă Dumnezeu, voind să-şi arate mânia şi să-şi facă cunoscută puterea, a îndurat cu multă răbdare vasele mâniei hărăzite pieirii

23. ca să facă cunoscută bogăţia slavei sale pentru vasele îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă?

24. Adică pentru noi, pe care ne-a şi chemat, nu numai dintre iudei, ci şi dintre păgâni,

25. aşa cum spune şi în Osea: Îl voi numi poporul meu pe cel care nu este poporul meu şi iubită pe cea care nu era iubită.

26. Şi unde li se spunea: Voi nu sunteţi poporul meu, acolo vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui Viu.

27. Iar Isaia strigă despre Israel: Chiar dacă numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, doar rămăşiţa se va mântui,

28. pentru că Domnul va împlini pe deplin şi grabnic cuvântul său pe pământ.

29. Şi precum a profeţit Isaia: Dacă Domnul oştirilor nu ne-ar fi lăsat urmaşi, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.

Neamurile au căpătat mântuirea.

30. Ce vom zice deci? Că neamurile care nu căutau îndreptăţirea au dobândit îndreptăţirea, însă îndreptăţirea din credinţă,

31. în schimb Israel, care a căutat îndreptăţirea din Lege, nu a găsit-o în Lege.

32. Şi de ce? Fiindcă nu o căutau din credinţă, ci din faptele Legii, s-au împiedicat de piatra de poticnire,

33. după cum stă scris: Iată pun în Sion o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere, dar cine crede în El nu va fi dat de ruşine.