Detaliile cărții

Romani 15

Cei tari să îngăduie pe cei slabi.

1. Noi, cei puternici, suntem datori să purtăm neputinţele celor slabi şi să nu căutăm plăcerea noastră.

2. Fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său în ceea ce este bine, spre zidire,

3. fiindcă nici Hristos nu a căutat ceea ce-i era pe plac, ci precum cum stă scris: ocările celor care te ocărăsc au căzut asupra mea.

4. Căci toate câte au fost scrise mai înainte, au fost scrise pentru învăţătura noastră, ca prin răbdarea şi mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde.

5. Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să gândiţi la fel unii pentru alţii, ca Iisus Hristos,

6. ca toţi împreună, într-un singur glas, să-l slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos.

7. De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, după cum şi Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu.

Hristos a întărit făgăduinţele.

8. Vă spun că Hristos s-a făcut slujitor al circumciziei, pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să adeverească făgăduinţele date părinţilor,

9. iar neamurile să-l slăvească pe Dumnezeu pentru mila lui, după cum stă scris: Pentru aceasta te voi lăuda între Neamuri şi Numelui tău voi cânta.

10. Şi iarăşi: Veseliţi-vă neamuri împreună cu poporul său

11. Şi iar: Lăudaţi-l pe Domnul toate neamurile şi pe El să-l laude toate popoarele!

12. Şi tot Isaia spune: Va fi rădăcina lui Iesei şi Cel care se ridică să domnească peste neamuri, în El vor nădăjdui neamurile.

13. Iar Dumnezeul nădejdii să reverse peste voi bucurie deplină şi pace în credinţă, ca să fiţi îmbogăţiţi în nădejde, prin puterea Duhului Sfânt.

Pavel despre slujba lui.

14. Sunt încredinţat eu însumi, fraţii mei, că şi voi sunteţi plini de bunătate, plini de toată cunoaşterea, în stare să vă îndrumaţi unii pe alţii.

15. Însă v-am scris pe alocuri mai cu îndrăzneală, aducându-vă aminte de harul dăruit mie de Dumnezeu,

16. ca să fiu slujitor al lui Hristos Iisus la neamuri, slujind ca un preot evanghelia lui Dumnezeu, ca ofranda neamurilor să fie bine primită, sfinţită în Duhul Sfânt.

17. Prin urmare ceea ce fac eu pentru Dumnezeu îmi este laudă în Hristos Iisus.

18. Căci nu voi îndrăzni să spun altceva decât ceea ce a lucrat Hristos prin mine ca să aducă neamurile la ascultare, prin cuvânt şi faptă,

19. cu puterea semnelor şi a minunilor, cu puterea Duhului lui Dumnezeu. Aşa am împlinit evanghelia lui Hristos, de la Ierusalim şi din împrejurimile lui până în Iliria,

20. râvnind astfel să vestesc evanghelia acolo unde Numele lui Hristos nu fusese rostit, ca să nu zidesc pe temelie străină,

21. ci, precum stă scris: Cei cărora nu li s-a vestit despre El îl vor vedea şi cei care nu au auzit vor înţelege.

Planurile apostolului.

22. Tocmai de aceea, de multe ori am fost împiedicat să vin la voi.

23. Acum însă, nemaiavând unde să vestesc în aceste ţinuturi şi fiindcă doream de mai mulţi ani să vin la voi,

24. dacă voi merge în Spania, nădăjduiesc să vă văd când voi trece pe acolo şi să fiu însoţit de voi, după ce mă voi bucura mai întâi cu voi pentru o vreme.

25. Acum însă merg la Ierusalim, ca să slujesc sfinţilor.

26. Căci Macedonia şi Ahaia au dorit cu bunăvoinţă să strângă ajutoare pentru cei săraci dintre sfinţii de la Ierusalim.

27. Au dorit cu bunăvoinţă, dar le sunt şi datori, fiindcă dacă neamurile s-au împărtăşit din bunurile lor duhovniceşti, sunt şi ele datoare să le slujească în nevoile lor trupeşti.

28. Aşadar, după ce voi face aceasta şi le voi încredinţa acest rod, voi pleca spre Spania, trecând pe la voi.

29. Şi ştiu că atunci când voi veni, voi veni în deplinătatea binecuvântării lui Hristos.

30. Dar, fraţilor, vă rog prin Domnul nostru Iisus Hristos şi prin iubirea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine,

31. ca să fiu scăpat de necredincioşii din Iudeea, iar slujirea mea la Ierusalim să fie bine primită de către sfinţi,

32. astfel încât, venind cu bucurie la voi, prin voia lui Dumnezeu, să mă odihnesc împreună cu voi.

33. Dumnezeul păcii să fie cu voi toţi. Amin!