Detaliile cărții

Romani 11

Orbirea lui Israel.

1. Întreb deci: oare şi-a părăsit Dumnezeu poporul? Nicidecum! Căci şi eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin.

2. Dumnezeu nu şi-a părăsit poporul pe care l-a cunoscut mai înainte. Nu ştiţi, oare, ce spune Scriptura despre Ilie? Cum se roagă el împotriva lui Israel:

3. Doamne, pe profeţii tăi i-au omorât, altarele tale le-au distrus şi eu am rămas singur, iar ei caută să-mi ia sufletul?

4. Dar ce îi spune răspunsul ceresc? Mi-am pus deoparte şapte mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal.

5. Deci tot aşa, în vremea de acum, mai există încă o rămăşiţă aleasă prin har.

6. Iar dacă este prin har, atunci nu mai este din fapte. Altfel harul nu mai este har.

7. Şi atunci? Nu tot Israelul a dobândit ceea ce căuta. Cei aleşi au dobândit, dar ceilalţi s-au împietrit,

8. precum stă scris: Dumnezeu le-a dat un duh de amorţire, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă până în ziua de azi.

9. Iar David zice: Facă-se masa lor cursă şi laţ, un prilej de poticnire spre răsplătirea lor.

10. Să li se întunece ochii ca să nu vadă şi spinarea să li se încovoaie pentru totdeauna.

Înştiinţarea Neamurilor.

11. Întreb aşadar: S-au poticnit ei oare ca să cadă? Nicidecum! Ci prin căderea lor neamurile au primit mântuirea, ca Israel să aibă şi mai multă râvnă decât ele.

12. Dar dacă greşeala lor a fost o bogăţie pentru lume şi căderea lor a fost o bogăţie pentru neamuri, cu cât mai mult va fi deplina lor întoarcere!

13. Căci v-o spun vouă, neamurilor: întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi laud slujirea,

14. măcar de-aş reuşi să trezesc râvna celor din neamul meu şi să-i mântuiesc pe unii dintre ei.

15. Căci dacă înlăturarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor înapoi, dacă nu o înviere din morţi?

16. Iar dacă primul rod este sfânt, şi plămada este sfântă. Iar dacă rădăcina este sfântă, la fel sunt şi ramurile.

17. Dar dacă unele ramuri au fost tăiate, iar tu, care erai măslin sălbatic, ai fost altoit printre cele rămase, şi te-ai făcut părtaş rădăcinii şi sevei măslinului,

18. nu te mândri faţă de ramuri. Iar dacă te mândreşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine.

19. Mi-ai putea zice: ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu.

20. Bine! Au fost tăiate din cauza necredinţei, iar tu stai în picioare prin credinţă. Deci nu te îngâmfa, ci teme-te!

21. Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, nici pe tine nu te va cruţa.

22. Vezi, dar, bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă vei stărui în această bunătate. Altfel, şi tu vei fi tăiat.

23. Dar şi ei, dacă nu vor stărui în necredinţă, vor fi altoiţi. Căci Dumnezeu are puterea să-i altoiască iarăşi.

24. Căci dacă tu ai fost tăiat din măslinul sălbatic din fire şi împotriva firii ai fost altoit într-un măslin bun, cu atât mai mult aceştia, care sunt aşa din fire, vor fi altoiţi chiar în măslinul lor.

Tot Israelul va fi mântuit.

25. Nu vreau să nu ştiţi, fraţilor, taina aceasta, ca să nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi: o parte din Israel s-a împietrit, până la intrarea deplină a neamurilor.

26. Şi astfel, întregul Israel se va mântui, după cum stă scris: Din Sion va veni Răscumpărătorul şi va îndepărta nelegiuirile de la Iacov.

27. Şi acesta este legământul meu cu ei, când voi ridica păcatele lor.

28. Cât priveşte evanghelia, ei sunt vrăjmaşi spre binele vostru, dar cât priveşte alegerea, ei sunt iubiţi datorită părinţilor lor.

29. Căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi.

30. Deci după cum voi nu aţi ascultat de Dumnezeu, dar acum aţi aflat îndurare prin neascultarea lor,

31. tot aşa şi ei, nu au ascultat acum pentru ca prin îndurarea faţă de voi şi ei să găsească acum îndurare.

32. Căci Dumnezeu i-a închis pe toţi în neascultare, ca să se îndure de toţi.

33. O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi cunoaşterii lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile lui şi cât sunt de neînţeles căile lui!

34. Căci cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul lui?

35. Sau cine i-a dat ceva mai înainte, ca să primească înapoi de la El?

36. Pentru că de la El şi prin El şi pentru El sunt toate. A lui să fie slava în veci, amin!