Detaliile cărții

Matei 16

Aluatul Fariseilor.

1. Fariseii şi saducheii s-au apropiat de Iisus şi, ca să-l ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer.

2. Iisus le-a răspuns: „Când se înserează, voi ziceţi: Are să fie vreme frumoasă, fiindcă cerul este roşu.

3. Şi dimineaţa ziceţi: Astăzi are să fie furtună, fiindcă cerul este roşu-posomorât. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, dar semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?

4. O generaţie vicleană şi adulteră cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul profetului Iona.” Apoi i-a lăsat şi a plecat.

5. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte şi uitaseră să ia pâini.

6. Iisus le-a zis: „Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor.”

7. Ucenicii se gândeau în sinea lor şi ziceau: „Ne zice aşa pentru că n-am luat pâini!”

8. Iisus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioşilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pâini?

9. Tot nu înţelegeţi? Şi nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni şi câte coşuri aţi ridicat?

10. Nici de cele şapte pâini pentru cei patru mii de oameni şi câte coşniţe aţi ridicat?

11. Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziţi de Aluatul fariseilor şi al saducheilor?”

12. Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor.

Isus în ţinutul Cezareii lui Filip.

13. Iisus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi i-a întrebat pe ucenicii săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?”

14. Ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul, alţii Ilie, iar alţii Ieremia sau unul din profeţi.”

15. „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?”

16. Simon Petru i-a răspuns: „Tu eşti Mesia, Fiul Dumnezeului celui Viu!”

17. Atunci Iisus i-a zis: „Ferice de tine, Simon bar Iona, fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri.

18. Şi Eu îţi spun: Tu eşti Petru, şi pe această Piatră voi zidi Biserica mea, iar porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.

19. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.”

20. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.

Isus vesteşte patimile şi moartea sa.

21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea marilor preoţi şi din partea cărturarilor, că are să fie omorât şi că a treia zi va învia.

22. Petru l-a luat deoparte, şi a început să-l mustre, zicând: „Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu ţi se întâmple aşa ceva!”

23. Dar Iisus s-a întors şi i-a zis lui Petru: „Înapoia mea, Satano! Tu eşti o piatră de poticnire pentru mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de-ale oamenilor.”

24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: „Dacă voieşte cineva să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze.

25. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va câştiga.

26. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

27. Căci Fiul Omului are să vină în slava Tatălui său, cu îngerii săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

28. Adevărat vă spun, că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul Omului venind în Împărăţia sa.”