Detaliile cărții

Marcu 15

Isus înaintea lui Pilat.

1. Şi numaidecât dimineaţa, marii preoţi au făcut sfat împreună cu bătrânii şi cărturarii şi cu întreg sinedriul şi legându-l pe Iisus, l-au dus şi l-au predat lui Pilat.

2. Iar Pilat l-a întrebat: „Tu eşti regele iudeilor?” El i-a răspuns: „Tu zici!”

3. Atunci marii preoţi au început să-l învinuiască de multe lucruri.

4. Şi iarăşi Pilat l-a întrebat: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte te învinuiesc ei.”

5. Dar Iisus n-a mai răspuns nimic, aşa încât Pilat s-a mirat.

Hotărârea de moarte întărită.

6. Când era sărbătoare, el obişnuia să le elibereze un întemniţat pe care îl cereau ei.

7. Şi era unul numit Baraba, întemniţat împreună cu nişte răzvrătiţi, care uciseseră oameni în timpul răscoalei.

8. Iar mulţimea, urcându-se, a început să-i ceară să le facă după cum obişnuia.

9. Pilat le-a răspuns: „Vreţi să-l eliberez pe regele iudeilor?”,

10. fiindcă ştia că marii preoţi din invidie îl dăduseră în mâna lui.

11. Dar marii preoţi au aţâţat mulţimea ca să-l elibereze mai degrabă pe Barnaba.

12. Din nou i-a întrebat Pilat: „Şi ce vreţi să fac cu Cel căruia îi ziceţi regele iudeilor?”

13. Şi iarăşi ei au strigat: „Răstigneşte-l!”

14. „Dar ce rău a făcut?” a spus Pilat. Dar ei strigau şi mai tare: „Răstigneşte-l!”

15. Atunci Pilat, vrând să facă pe placul mulţimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus l-a biciuit şi l-a dat să fie răstignit.

16. Soldaţii l-au dus înăuntrul curţii, adică în pretoriu, şi au chemat toată cohorta.

17. L-au îmbrăcat în porfiră şi, împletind o cunună de spini, i-au pus-o pe cap.

18. Şi au început să se plece înaintea lui, zicând: „Te salutăm, regele iudeilor!”

19. Şi îl loveau în cap cu o trestie şi îl scuipau şi, căzând în genunchi, i se închinau.

20. Iar după ce l-au batjocorit, l-au dezbrăcat de porfiră şi l-au îmbrăcat cu hainele sale. Apoi l-au dus afară ca să-l răstignească.

Răstignirea.

21. Şi au silit pe un trecător, Simon din Cirene, care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru şi Rufus, să-i poarte crucea.

22. Şi l-au dus la locul numit Golgota, care se traduce Locul Căpăţânii.

23. Şi i-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu a luat.

24. Apoi l-au răstignit şi şi-au împărţit hainele aruncând sorţii pentru ele, ca să vadă care ce să ia.

25. Şi când l-au răstignit era ceasul al treilea.

26. Iar pricina răstignirii lui era scrisă deasupra: „Regele iudeilor!”

27. Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga lui.

Batjocurile trecătorilor.

28. Iar trecătorii îl huleau, plecându-şi capetele şi zicând: „Vai, tu, cel ce distruge Templul şi-l zideşte la loc în trei zile,

29. mântuieşte-te pe tine însuţi şi coboară de pe cruce.”

30. La fel şi marii preoţi îşi băteau joc între ei, împreună cu cărturarii, zicând: „Pe alţii i-a mântuit, dar pe sine nu se poate mântui.

31. Hristos, regele lui Israel, să coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!” Şi cei răstigniţi împreună cu El îşi băteau joc de El.

Moartea lui Isus.

32. Şi când a venit ceasul al şaselea s-a făcut întuneric peste întreg pământul până la ceasul al nouălea.

33. Iar în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas puternic: „Eloi, Eloi, lema sabahthani?” care tradus înseamnă: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?”

34. Cei ce stăteau acolo, când au auzit, au zis: „Iată, îl strigă pe Ilie.”

35. Şi a fugit unul din ei şi, umplând un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie şi i-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie să-l coboare de pe cruce.”

36. Iar Iisus, strigând puternic, şi-a dat duhul.

37. Atunci perdeaua Templului s-a sfâşiat în două de sus până jos.

38. Iar centurionul care stătea lângă El, văzând că şi-a dat duhul, a zis: „Cu adevărat, acest om era Fiul lui Dumnezeu!”

39. Erau acolo şi femei care priveau de departe, între care şi Maria Magdalena, Maria a lui Iacov cel mic şi mama lui Iosie şi Salomeea,

40. cele care, pe când era în Galileea, îl urmau şi îi slujeau, şi multe altele care veniseră cu El la Ierusalim.

Îngroparea lui Isus.

41. Şi când s-a făcut seară, fiindcă era vineri, care este înaintea sâmbetei,

42. Iosif din Arimateea, un sfetnic bine-văzut, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, s-a dus şi, îndrăznind să intre la Pilat, a cerut trupul lui Iisus.

43. Pilat s-a mirat că Iisus era deja mort şi a chemat un centurion să-l întrebe dacă a murit de mult.

44. Aflând de la centurion că Iisus a murit, i-a dat lui Iosif trupul.

45. Şi el a cumpărat un giulgiu, a coborât trupul lui Iisus şi l-a învelit în giulgiu. Apoi l-a aşezat într-un mormânt, care era săpat în piatră, şi a prăvălit o piatră peste uşa mormântului.

46. Iar Maria Magdalena şi Maria a lui Iose priveau unde l-au pus.