Detaliile cărții

Luca 9

Trimiterea celor doisprezece.

1. Chemându-i pe cei doisprezece, le-a dat putere şi autoritate asupra tuturor demonilor şi să vindece toate bolile.

2. I-a trimis să vestească Împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece.

3. Le-a spus: „Să nu luaţi nimic pe drum, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani şi nici să nu aveţi câte două haine.

4. În casa în care intraţi, să rămâneţi acolo până veţi pleca.

5. Şi unde nu vă vor primi, ieşiţi din cetatea aceea şi scuturaţi-vă praful de pe picioare ca mărturie împotriva lor.”

6. Iar ei, plecând, mergeau prin sate, ducând vestea cea bună şi vindecând pretutindeni.

Irod nu ştie ce să creadă despre Isus.

7. A auzit şi Irod tetrarhul toate cele întâmplate şi era nedumerit pentru că unii spuneau că Ioan s-a sculat din morţi,

8. alţii că s-a arătat Ilie, iar alţii că a înviat un profet dintre cei vechi.

9. Irod a spus: „Lui Ioan eu i-am tăiat capul. Atunci cine este acesta despre care aud asemenea lucruri?” Şi căuta să-l vadă.

Înmulţirea pâinilor.

10. După ce s-au întors, apostolii i-au povestit câte făcuseră. Şi, luându-i cu El, deoparte, a plecat într-o cetate numită Betsaida.

11. Dar mulţimile au aflat şi l-au urmat, iar El, primindu-le, le-a vorbit despre Împărăţia lui Dumnezeu şi i-a vindecat pe cei care aveau nevoie de vindecare.

12. Ziua era pe sfârşite, iar cei doisprezece au venit să-i spună: „Lasă mulţimea să meargă prin satele şi cătunele din jur să se adăpostească şi să-şi găsească de mâncare, fiindcă aici suntem în loc pustiu.”

13. Iisus însă le-a zis: „Daţi-le voi să mănânce!” Ei i-au spus: „Nu avem mai mult de cinci pâini şi doi peşti; doar să mergem noi să cumpărăm de mâncare pentru tot poporul acesta.”

14. Pentru că erau cam cinci mii de bărbaţi. Dar El le-a spus ucenicilor săi: „Puneţi-i să se aşeze în grupuri de câte cincizeci.”

15. Au făcut aşa şi s-au aşezat toţi.

16. Şi Iisus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti şi, ridicându-şi privirea spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor să le pună înaintea mulţimii.

17. Au mâncat toţi şi s-au săturat şi s-a strâns ce mai rămăsese: douăsprezece coşuri.

Mărturisirea lui Petru.

18. Şi pe când Iisus se ruga deoparte, au venit ucenicii săi, iar El i-a întrebat: „Cine zic mulţimile că sunt Eu?”

19. I-au răspuns: „Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii că a înviat un profet dintre cei vechi.”

20. Iar El le-a spus: „Voi cine spuneţi că sunt Eu?” Şi a răspuns Petru: „Hristosul lui Dumnezeu.”

21. Dar El le-a poruncit cu asprime să nu spună nimănui despre aceasta,

22. zicându-le că Fiul Omului trebuie să pătimească multe, să fie respins de bătrâni, de marii preoţi şi de cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie.

Cum să urmăm pe Isus.

23. Şi apoi a zis către toţi: „Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze.

24. Pentru că cine vrea să-şi scape viaţa o va pierde, dar cine îşi pierde viaţa pentru mine, acela şi-o va salva.

25. Fiindcă la ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă dacă se pierde sau se ruinează pe sine?

26. Căci dacă se ruşinează cineva de mine şi de cuvintele mele, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni în slava sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.

27. Adevăr vă spun: sunt unii dintre cei care stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Schimbarea la faţă.

28. La vreo opt zile după ce a spus acestea, Iisus i-a luat pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov şi a urcat pe munte să se roage.

29. Şi, pe când se ruga El, înfăţişarea feţei sale s-a schimbat, iar haina lui s-a făcut strălucitor de albă.

30. Şi, iată, doi bărbaţi vorbeau cu El – Moise şi Ilie –

31. care, arătându-se în slavă, vorbeau cu El despre moartea lui, care trebuia să se împlinească la Ierusalim.

32. Petru şi cei care erau cu el erau toropiţi de somn. Şi când s-au trezit, au văzut slava lui şi doi bărbaţi care stăteau cu El.

33. Şi pe când aceştia se despărţeau de Iisus, Petru i-a spus lui Iisus: „Învăţătorule, e bine că suntem aici. Să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”, dar nu ştia ce spune.

34. Pe când spunea aceasta, a venit un nor şi i-a acoperit în umbră, iar când au intrat în nor, ucenicii s-au speriat.

35. Şi din nor s-a auzit un glas: „Acesta este Fiul meu cel ales. De El să ascultaţi!”

36. Când s-a auzit glasul, Iisus a rămas singur. Iar ei au tăcut şi în zilele acelea n-au spus nimănui ce văzuseră.

Vindecarea unui îndrăcit.

37. În ziua următoare, după ce au coborât de pe munte, l-a întâmpinat o mulţime mare.

38. Şi, iată, un om din mulţime I-a strigat: „Învăţătorule, te rog, uită-te la fiul meu, pentru că e singurul meu copil

39. şi, iată, un duh îl apucă şi începe să strige şi să-l zguduie, cu spume la gură, şi cu greu îl lasă, zdrobindu-l.

40. I-am rugat pe ucenicii tăi să-l alunge, dar n-au putut.”

41. Şi Iisus a răspuns: „Neam necredincios şi rătăcit, până când voi mai fi cu voi şi cât vă voi mai răbda? Adu-l aici pe fiul tău.”

42. Pe când se apropia, demonul l-a aruncat la pământ şi l-a zguduit. Iisus a certat duhul necurat, l-a vindecat pe copil şi l-a dat tatălui său.

43. Şi toţi au fost uluiţi de măreţia lui Dumnezeu. Pe când toată lumea se minuna de tot ce făcea, le-a spus ucenicilor săi:

Isus vesteşte moartea şi învierea Sa.

44. „Ţineţi minte cuvintele acestea: Fiul Omului urmează să fie dat în mâinile oamenilor.”

45. Ei nu înţelegeau cuvântul acesta pentru că era ascuns pentru ei ca să nu-l priceapă, dar se temeau să-l întrebe.

Cine este cel mai mare?

46. Şi s-a iscat o ceartă: care dintre ei ar fi mai mare.

47. Iisus, cunoscând gândul din inimile lor, a luat un copil, l-a pus să stea lângă El

48. şi le-a spus: „Cine primeşte acest copil în numele meu, pe mine mă primeşte şi cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe Cel care m-a trimis; fiindcă cel mai mic dintre voi toţi, acela este mare.”

49. Atunci, Ioan i-a zis: „Învăţătorule, am văzut pe cineva care alunga demoni în numele tău şi l-am oprit fiindcă nu te urmează împreună cu noi.”

50. Dar Iisus le-a spus: „Nu-l opriţi, pentru că cine nu este împotriva voastră este cu voi.”

"Foc din cer".

51. Când s-au împlinit zilele înălţării, Iisus a plecat cu hotărâre spre Ierusalim

52. şi a trimis soli înaintea sa. Pe drum au intrat într-un sat al samaritenilor ca să pregătească un loc pentru El.

53. Însă nu l-au primit pentru că se îndrepta spre Ierusalim.

54. Când au văzut aşa, ucenicii Iacov şi Ioan i-au spus: „Doamne, vrei să cerem să coboare foc din cer şi să-i nimicească?”

55. Dar Iisus, întorcându-se, i-a mustrat.

56. Şi au mers în alt sat.

Cum să urmăm pe Isus.

57. Pe drum, în timp ce mergeau, cineva i-a spus: „Te voi urma oriunde te vei duce.”

58. Iisus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, păsările cerurilor au cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde să-şi sprijine capul.”

59. Iar altuia i-a spus: „Urmează-mă!” Şi acela i-a zis: „Doamne, îngăduie-mi să merg să-l îngrop pe tatăl meu.”

60. Însă El i-a spus: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii, tu mergi să vesteşti Împărăţia lui Dumnezeu.”

61. Altcineva i-a zis: „Te voi urma, Doamne, dar mai întâi îngăduie-mi să-mi iau rămas bun de la familia mea.”

62. Dar Iisus i-a zis: „Cine pune mâna pe plug şi priveşte înapoi nu e vrednic de Împărăţia lui Dumnezeu.”