Detaliile cărții

Ioan 6

Înmulţirea pâinilor.

1. După acestea, Iisus a plecat pe ţărmul celălalt al Mării Galileii, adică a Tiberiadei.

2. Îl urma o mulţime mare, fiindcă vedeau semnele pe care le săvârşea cu cei bolnavi.

3. Iisus s-a suit pe munte şi acolo s-a aşezat jos cu ucenicii lui.

4. Paştele, sărbătoarea iudeilor, era aproape.

5. Iisus a ridicat ochii şi a văzut că o mare mulţime venea spre El. Şi i-a spus lui Filip: „De unde vom cumpăra pâine să mănânce aceştia?”

6. Dar spunea aceasta ca să-l încerce, căci El ştia ce urma să facă.

7. Filip i-a răspuns: „Pâine de două sute de dinari nu le-ar fi de ajuns ca să primească fiecare măcar câte puţin.”

8. Unul dintre ucenicii lui, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a spus:

9. „Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti, dar ce înseamnă acestea pentru atât de mulţi?”

10. Iisus a spus: „Puneţi-i pe oameni să se aşeze.” În acel loc era multă iarbă. Aşadar s-au aşezat; bărbaţii, cam cinci mii la număr.

11. Iisus a luat pâinile şi, după ce a adus mulţumire, le-a împărţit celor aşezaţi şi la fel şi din peşti, cât au voit.

12. După ce s-au săturat, le-a spus ucenicilor: „Adunaţi fărâmiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.”

13. Au strâns deci şi au umplut douăsprezece coşuri cu fărâmituri care rămăseseră de la cei care mâncaseră din cele cinci pâini de orz.

14. Iar oamenii care văzuseră semnul pe care îl făcuse spuneau: „Într-adevăr acesta este profetul care trebuia să vină în lume.”

15. Dar Iisus, ştiind că vor să vină să îl ia cu de-a sila să îl facă rege, a plecat iar pe munte, singur.

Isus umblă pe mare.

16. Când a venit seara, ucenicii lui au coborât la mare

17. şi, după ce s-au urcat în barcă, mergeau de partea cealaltă a mării, spre Capernaum. Se făcuse deja întuneric şi Iisus nu venise încă la ei.

18. Şi marea era agitată, fiindcă bătea un vânt puternic.

19. Iar după ce au vâslit cam douăzeci şi cinci sau treizeci de stadii, l-au văzut pe Iisus umblând pe mare şi venind aproape de barcă, şi s-au speriat.

20. Dar Iisus le-a spus: „Eu sunt, nu vă temeţi.”

21. Când au vrut să îl ia în barcă, barca a ajuns îndată la ţărmul spre care se îndreptau.

Pâinea vieţii.

22. A doua zi, mulţimea, care stătea de partea cealaltă a mării, a văzut că acolo nu era decât o corăbioară şi că Iisus nu se urcase cu ucenicii lui în barcă, ci doar ucenicii lui plecaseră.

23. Au venit alte bărci din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră pâinea când adusese El mulţumire Domnului.

24. Aşadar când a văzut mulţimea că Iisus nu este acolo şi nici ucenicii lui, s-au suit în bărci şi au venit la Capernaum, căutându-l pe Iisus.

25. Şi găsindu-l dincolo de mare, i-au spus: „Rabbi, când ai ajuns aici?”

26. Iisus le-a răspuns: „Adevărat, adevărat vă spun: voi mă căutaţi nu fiindcă aţi văzut semne, ci fiindcă aţi mâncat pâine şi v-aţi săturat.

27. Să nu lucraţi pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rămâne pentru viaţa veşnică, pe care v-o va da Fiul Omului, căci Dumnezeu Tatăl l-a pecetluit pe El.”

28. I-au spus aşadar: „Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?”

29. Iisus le-a răspuns: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu: să credeţi în Cel pe care El l-a trimis.”

30. I-au spus deci: „Ce semn faci Tu ca să vedem şi să credem în tine? Ce lucrări săvârşeşti?

31. Părinţii noştri au mâncat mană în deşert, după cum stă scris: Le-a dat să mănânce pâine din cer.”

32. Atunci Iisus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă din cer pâinea cea adevărată,

33. căci pâinea lui Dumnezeu este cea care coboară din cer şi dă viaţă lumii.”

34. Aşadar i-au spus: „Doamne, dă-ne întotdeauna această pâine!”

35. Iisus le-a spus: „Eu sunt pâinea vieţii. Cel care vine la mine nu va flămânzi şi cel care crede în mine nu va înseta niciodată.

36. Dar v-am spus că m-aţi văzut şi nu credeţi.

37. Toţi cei pe care mi-i dă Tatăl vor veni la mine, iar pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară,

38. fiindcă Eu nu am coborât din cer ca să fac voia mea, ci voia Celui care m-a trimis.

39. Şi aceasta este voia Celui care m-a trimis, să nu pierd nimic din ce mi-a dat, ci să-l învii în ziua din urmă.

40. Aceasta este voia Tatălui meu: oricine îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, iar Eu îl voi învia în ziua din urmă.”

41. Iudeii murmurau, aşadar, împotriva lui, fiindcă spusese: „Eu sunt pâinea care a coborât din cer”

42. şi spuneau: „Oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, nu-i cunoaştem noi pe tatăl şi pe mama lui? Cum de spune acum: Am coborât din cer?”

43. Iisus le-a răspuns: „Nu cârtiţi între voi!

44. Nimeni nu poate veni la mine dacă Tatăl care m-a trimis nu îl atrage, iar Eu îl voi învia în ziua din urmă.

45. Stă scris în profeţi: Şi toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu. Oricine a auzit de la Tatăl şi a învăţat, vine la mine.

46. Nu că l-a văzut cineva pe Tatăl, în afară de Cel ce este de la Dumnezeu: Acesta l-a văzut pe Tatăl.

47. Adevărat, adevărat vă spun, cel ce crede în mine are viaţă veşnică.

48. Eu sunt Pâinea vieţii.

49. Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu şi au murit.

50. Pâinea care coboară din cer este aceasta: oamenii să mănânce din ea şi să nu moară.

51. Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer: dacă va mânca cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul meu.”

52. Atunci iudeii se certau între ei: „Cum poate acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm?”

53. Aşa că Iisus le-a spus: „Adevărat, adevărat vă spun, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele lui, nu veţi avea viaţă în voi.

54. Cel care mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua din urmă.

55. Căci trupul meu este hrană adevărată, iar sângele meu este băutură adevărată.

56. Cel care mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi Eu în el.

57. După cum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu, iar Eu trăiesc prin Tatăl, şi cel care se va hrăni cu mine va trăi prin mine.

58. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca aceea pe care au mâncat-o părinţii voştri şi au murit. Cel care mănâncă această pâine va trăi în veci.”

59. Acestea le-a spus în sinagogă pe când învăţa în Capernaum.

Unii ucenici Îl părăsesc. - Mărturisirea lui Petru.

60. Mulţi dintre ucenicii lui care îl auziseră, au spus: „Cuvântul acesta este greu! Cine e în stare să-l asculte?”

61. Iisus ştia în sinea sa că ucenicii lui cârtesc cu privire la aceasta, le-a spus: „Vă scandalizează acest lucru?

62. Dar dacă l-aţi vedea pe Fiul Omului urcând unde era mai înainte?

63. Duhul este cel care dă viaţă, trupul nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi sunt viaţă.

64. Dar printre voi sunt unii care nu cred”, căci Iisus ştia de la început cine sunt cei care nu cred şi cine este cel care îl va trăda.

65. Şi a zis: „De aceea v-am spus că nimeni nu poate veni la mine dacă nu îi este dat de Tatăl.”

66. De atunci mulţi dintre ucenicii lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El.

67. Aşadar Iisus le-a spus celor doisprezece: „Voi nu vreţi să plecaţi?”

68. Simon Petru i-a răspuns: „Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice

69. şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Sfântul lui Dumnezeu.”

70. Iisus i-a răspuns: „Nu v-am ales Eu pe voi, cei doisprezece? Unul dintre voi însă este diavol!”

71. Vorbea despre Iuda al lui Simon Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, care avea să-l trădeze.