Detaliile cărții

Ioan 3

Isus şi Nicodim.

1. Era un fariseu cu numele Nicodim, un conducător al iudeilor.

2. El a venit noaptea la Iisus şi i-a zis: „Rabbi, ştim că eşti un învăţător trimis de Dumnezeu, fiindcă nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu dacă Dumnezeu nu este cu el.”

3. Iisus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, dacă cineva nu se naşte din nou, nu poate să vadă Împărăţia lui Dumnezeu.”

4. Nicodim i-a spus: „Cum poate să se nască un om care este deja bătrân? Oare poate să intre pentru a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?”

5. Iisus a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun: dacă cineva nu se naşte din apă şi din Duh, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu.

6. Ceea ce este născut din trup, trup este, iar ceea ce este născut din Duh, duh este.

7. Nu te mira că ţi-am zis: trebuie să vă naşteţi din nou.

8. Vântul suflă unde vrea şi îi auzi glasul, dar nu ştii de unde vine şi încotro se duce. Tot aşa este cu oricine a fost născut din Duh.”

9. Nicodim a răspuns: „Cum e cu putinţă să se întâmple aceste lucruri?”

10. Iisus i-a zis: „Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu ştii?

11. Adevărat, adevărat îţi spun, noi spunem ceea ce ştim şi dăm mărturie despre ceea ce am văzut, dar voi nu primiţi mărturia noastră.

12. Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi spune despre lucrurile cereşti?

13. Nimeni nu a urcat la cer, în afară de Fiul Omului, care a coborât din cer.

Şarpele de aramă.

14. Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, la fel trebuie să fie înălţat Fiul Omului,

15. ca oricine crede în El să aibă viaţa veşnică.

16. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Unul Născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

17. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

18. Cel care crede în El nu este judecat, iar cel care nu crede a fost deja judecat, fiindcă nu a crezut în numele Fiului Unul Născut al lui Dumnezeu.

19. Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.

20. Căci oricine face fapte rele urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca nu cumva faptele lui să fie date la iveală.

21. Dar cel care înfăptuieşte adevărul vine la lumină, ca să se vadă că faptele lui sunt săvârşite în Dumnezeu.”

O nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul.

22. După acestea, Iisus a venit cu ucenicii lui în ţinutul Iudeii şi stătea acolo cu ei şi boteza.

23. Ioan boteza şi el în Ainon, în apropiere de Salem, pentru că era multă apă acolo şi oamenii veneau şi erau botezaţi.

24. Pe atunci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare.

25. Între ucenicii lui Ioan şi un iudeu s-a stârnit atunci o neînţelegere cu privire la ritualul de curăţire.

26. Au venit la Ioan şi i-au spus: „Rabbi, iată, cel care era cu tine pe malul celălalt al Iordanului, despre care ai dat mărturie, botează şi toţi merg la El.”

27. Ioan a răspuns: „Omul nu poate să primească nimic dacă nu i-a fost dat din cer.

28. Voi înşivă îmi sunteţi martori că am spus: Nu sunt eu Hristos, ci am fost trimis înaintea lui.

29. Cel care are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură nespus de mult de glasul mirelui. Aşadar, această bucurie a mea s-a împlinit.

30. El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.”

31. Cel care vine de sus este deasupra tuturor; cel care este de pe pământ, este din pământ şi vorbeşte despre lucruri pământeşti. Cel care vine din cer este deasupra tuturor

32. şi dă mărturie despre ce a văzut şi a auzit, dar nimeni nu îi primeşte mărturia.

33. Cel care îi primeşte mărturia, a recunoscut că Dumnezeu este adevărat.

34. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, căci El nu dă Duhul cu măsură.

35. Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi i-a dat totul în mână.

36. Cel care crede în Fiul are viaţă veşnică, însă cel care nu-i să ascultare Fiului nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.