Detaliile cărții

Neemia 7

Numărul Israeliţilor întorşi sub Zorobabel.

1. După ce s-a reconstruit zidul şi am fixat porţile, au fost puşi în slujbele lor portarii, cântăreţii şi leviţii.

2. Am dat poruncă cu privire la Ierusalim rudei mele Hanani şi lui Hanania, conducătorul citadelei, un om care întrecea pe mulţi în credincioşie şi în frică de Dumnezeu,

3. şi le-am zis: „Să nu se deschidă porţile Ierusalimului înainte de miezul zilei! În timp ce portarii continuă să stea de veghe, porţile să fie închise şi zăvorâte! Să puneţi de strajă pe locuitorii Ierusalimului, pe fiecare la locul lui de strajă, în dreptul casei lui.“

4. Cetatea era largă şi încăpătoare, dar poporul din mijlocul ei era puţin, iar casele încă nu fuseseră rezidite.

5. Dumnezeul meu mi-a pus pe inimă să-i adun pe nobili, pe dregători şi pe cei din popor ca să-i înscriu în genealogii. Am descoperit cartea cu genealogia primilor veniţi din captivitate, unde am găsit scrise următoarele:

6. „Iată care sunt oamenii provinciei care au plecat din captivitatea exilului, cei pe care îi dusese în captivitate Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi care s-au întors la Ierusalim, în Iuda, fiecare în cetatea sa.

7. (Ei i-au însoţit pe Zerub-Babel, pe Iosua, pe Neemia, pe Azaria, pe Raamia, pe Nahamani, pe Mardoheu, pe Bilşan, pe Misperet, pe Bigvai, pe Nehum şi pe Baana.) Aşadar, iată care este numărul acestor oameni din poporul lui Israel:

8. urmaşii lui Paroş – în număr de două mii o sută şaptezeci şi doi;

9. urmaşii lui Şefatia – în număr de trei sute şaptezeci şi doi;

10. urmaşii lui Arah – în număr de şase sute cincizeci şi doi;

11. urmaşii lui Pahat-Moab, dintre urmaşii lui Iosua şi ai lui Ioab, – în număr de două mii opt sute optsprezece;

12. urmaşii lui Elam – în număr de o mie două sute cincizeci şi patru;

13. urmaşii lui Zatu – în număr de opt sute patruzeci şi cinci;

14. urmaşii lui Zacai – în număr de şapte sute şaizeci;

15. urmaşii lui Binui – în număr de şase sute patruzeci şi opt;

16. urmaşii lui Bebai – în număr de şase sute douăzeci şi opt;

17. urmaşii lui Azgad – în număr de două mii trei sute douăzeci şi doi;

18. urmaşii lui Adonikam – în număr de şase sute şaizeci şi şapte;

19. urmaşii lui Bigvai – în număr de două mii şaizeci şi şapte;

20. urmaşii lui Adin – în număr de şase sute cincizeci şi cinci;

21. urmaşii lui Ater, dintre urmaşii lui Ezechia, – în număr de nouăzeci şi opt;

22. urmaşii lui Haşum – în număr de trei sute douăzeci şi opt;

23. urmaşii lui Beţai – în număr de trei sute douăzeci şi patru;

24. urmaşii lui Harif – în număr de o sută doisprezece;

25. urmaşii lui Ghivon – în număr de nouăzeci şi cinci;

26. oamenii din Betleem şi Netofa – în număr de o sută optzeci şi opt;

27. oamenii din Anatot – în număr de o sută douăzeci şi opt;

28. oamenii din Bet-Azmavet – în număr de patruzeci şi doi;

29. oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot – în număr de şapte sute patruzeci şi trei;

30. oamenii din Rama şi din Gheva – în număr de şase sute douăzeci şi unu;

31. oamenii din Micmas – în număr de o sută douăzeci şi doi;

32. oamenii din Betel şi din Ai – în număr de o sută douăzeci şi trei;

33. oamenii din celălalt Nebo – în număr de cincizeci şi doi;

34. urmaşii celuilalt Elam – în număr de o mie două sute cincizeci şi patru;

35. urmaşii lui Harim – în număr de trei sute douăzeci;

36. urmaşii lui Ierihon – în număr de trei sute patruzeci şi cinci;

37. urmaşii lui Lod, ai lui Hadid şi ai lui Ono – în număr de şapte sute douăzeci şi unu;

38. urmaşii lui Senaa – în număr de trei mii nouă sute treizeci;

39. preoţii, urmaşi ai lui Iedaia, din familia lui Iosua, – în număr de nouă sute şaptezeci şi trei;

40. urmaşii lui Imer – în număr de o mie cincizeci şi doi;

41. urmaşii lui Paşhur – în număr de o mie două sute patruzeci şi şapte;

42. urmaşii lui Harim – în număr de o mie şaptesprezece;

43. leviţii, urmaşi ai lui Iosua şi ai lui Kadmiel, dintre urmaşii lui Hodavia, – în număr de şaptezeci şi patru;

44. cântăreţii, urmaşi ai lui Asaf, – în număr de o sută patruzeci şi opt;

45. portarii, urmaşi ai lui Şalum, ai lui Ater, ai lui Talmon, ai lui Akub, ai lui Hatita şi ai lui Şobai, – în număr de o sută treizeci şi opt;

46. slujitorii de la Templu, urmaşi ai lui Ţiha, ai lui Hasufa, ai lui Tabaot,

47. ai lui Cheros, ai lui Sia, ai lui Padon,

48. ai lui Lebana, ai lui Hagaba, ai lui Şalmai,

49. ai lui Hanan, ai lui Ghidel, ai lui Gahar,

50. ai lui Reaia, ai lui Reţin, ai lui Nekoda,

51. ai lui Gazam, ai lui Uza, ai lui Paseah,

52. ai lui Besai, Meunim, Nefuşsim,

53. ai lui Bakbuk, ai lui Hakufa, ai lui Harhur,

54. ai lui Baţlit, ai lui Mehida, ai lui Harşa,

55. ai lui Barkos, ai lui Sisera, ai lui Temah,

56. ai lui Neţiah şi ai lui Hatifa;

57. urmaşii slujitorilor lui Solomon, urmaşi ai lui Sotai, ai lui Soferet, ai lui Prida,

58. ai lui Iaala, ai lui Darkon, ai lui Ghidel,

59. ai lui Şefatia, ai lui Hatil, ai lui Pocheret-Haţebaim, ai lui Amon;

60. toţi slujitorii de la Templu şi slujitorii lui Solomon la un loc – în număr de trei sute nouăzeci şi doi.“

61. Iată-i şi pe cei care au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub, din Adan şi din Imer, fără să-şi fi putut dovedi familia şi neamul, dacă sunt sau nu din Israel:

62. urmaşii lui Delaia, ai lui Tobia şi ai lui Nekoda – în număr de şase sute patruzeci şi doi;

63. dintre preoţi, urmaşii lui Hobaia, ai lui Hakoţ şi ai lui Barzilai (cel care a luat-o de soţie pe una din fetele ghiladitului Barzilai şi care şi-a luat numele acestuia).

64. Ei şi-au căutat înscrierile lor genealogice, dar nu le-au găsit, astfel că au fost îndepărtaţi din preoţie ca fiind necuraţi.

65. Dregătorul le-a zis să nu mănânce din lucrurile preasfinte, până când preotul nu va hotărî lucrul acesta după Urim şi Tumim.

66. În total, în toată adunarea erau patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de oameni,

67. în afară de slujitorii şi slujitoarele lor – în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte – şi de cântăreţi şi cântăreţe – în număr de două sute patruzeci şi cinci.

68. Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri,

69. patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.

70. Câteva din căpeteniile de familii au dăruit pentru lucrare. Însuşi guvernatorul a depus în vistierie, următoarele: o mie de darici de aur, cincizeci de cupe de aur şi cinci sute treizeci de tunici preoţeşti.

71. Câteva din căpeteniile familiilor au depus în vistierie, pentru lucrare: douăzeci de mii de darici de aur şi două mii două sute de mine de argint.

72. Restul poporului a dăruit: douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de tunici preoţeşti.

73. Aşadar, preoţii, leviţii, portarii, cântăreţii, unii oameni din popor, slujitorii de la Templu şi întreg Israelul s-au aşezat în cetăţile lor. La începutul lunii a şaptea, israeliţii erau în cetăţile lor.