Detaliile cărții

Neemia 11

Împărţirea noilor locuitori.

1. Conducătorii poporului s-au stabilit la Ierusalim, iar restul poporului a tras la sorţi pentru ca unul din zece să locuiască la Ierusalim, Sfânta Cetate, iar ceilalţi nouă să locuiască în cetăţi.

2. Poporul i-a binecuvântat pe toţi bărbaţii care au ales de bunăvoie să locuiască la Ierusalim.

3. Iată care au fost căpeteniile de provincie care s-au stabilit la Ierusalim (în cetăţile lui Iuda, fiecare om s-a stabilit în cetatea unde îşi avea moştenirea, atât israeliţi, cât şi preoţi, leviţi, slujitorii de la Templu şi urmaşi ai slujitorilor lui Solomon,

4. iar la Ierusalim s-au stabilit unii dintre urmaşii lui Iuda şi ai lui Beniamin): dintre urmaşii lui Iuda – Ataia, fiul lui Uzia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui Mahalalel, un urmaş al lui Pereţ,

5. şi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Şela.

6. Toţi urmaşii lui Pereţ, care s-au stabilit la Ierusalim, au fost în număr de patru sute şaizeci şi opt de oameni viteji.

7. Dintre urmaşii lui Beniamin – Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Kolaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Ieşaia,

8. însoţit de Gabai şi Salai – în total nouă sute douăzeci şi opt de oameni.

9. Ioel, fiul lui Zicri, era comandantul acestora, şi Iuda, fiul lui Hasnua, era al doilea la conducerea cetăţii.

10. Dintre preoţi – Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin

11. Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadok, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, supraveghetorul Templului lui Dumnezeu,

12. rudele lor care se ocupau de lucrarea la Templu, în număr de opt sute douăzeci şi doi, precum şi Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia,

13. şi rudele lui, căpetenii de familii, în număr de două sute patruzeci şi doi, Amaşsai, fiul lui Azarel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meşilemot, fiul lui Imer,

14. şi rudele lor, războinici viteji, în număr de o sută douăzeci şi opt, al căror comandant era Zabdiel, fiul lui Haghedolim.

15. Dintre leviţi – Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azrikam, fiul lui Haşabia, fiul lui Buni,

16. Şabtai şi Iozabad, două dintre căpeteniile leviţilor responsabile cu lucrarea din curtea Templului lui Dumnezeu,

17. Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care începea lauda prin rugăciune, Bakbuchia, al doilea din rudele lui, şi Abda, fiul lui Şamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.

18. Toţi leviţii din Sfânta Cetate erau în număr de două sute optzeci şi patru.

19. Dintre portari – Akub, Talmon şi rudele lor care păzeau porţile, în număr de o sută şaptezeci şi doi.

20. Ceilalţi israeliţi, preoţi şi leviţi, s-au aşezat în toate cetăţile lui Iuda, fiecare în moştenirea lui.

21. Slujitorii de la Templu locuiau în Ofel. Ţiha şi Ghişpa erau liderii slujitorilor de la Templu.

22. Supraveghetorul leviţilor în Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica. Aceştia făceau parte dintre urmaşii lui Asaf, cântăreţii. Ei erau responsabili cu lucrarea de la Templu,

23. căci exista o poruncă a regelui cu privire la cântăreţi, potrivit căreia ei erau sprijiniţi zilnic după nevoile lor.

24. Petahia, fiul lui Meşezabel, dintre urmaşii lui Zerah, fiul lui Iuda, era mâna dreaptă a regelui în ce priveşte toate problemele legate de popor.

25. Cât despre satele şi câmpiile dimprejurul lor, unii dintre urmaşii lui Iuda s-au stabilit în Chiriat-Arba şi în satele dimprejurul lui, în Dibon şi în satele dimprejurul lui, în Iekabţeel şi în satele dimprejurul lui,

26. în Ieşua, în Molada, în Bet-Pelet,

27. în Haţar-Şual, în Beer-Şeba şi în satele dimprejurul ei,

28. în Ţiklag, în Mecona şi în satele dimprejurul lui,

29. în En-Rimon, în Ţora şi în Iarmut,

30. în Zanoah, Adulam şi în satele dimprejurul lor, în Lachiş şi în câmpiile dimprejurul lui, în Azeka şi în satele dimprejurul lui. Şi astfel ei s-au aşezat din Beer-Şeba până în valea Hinom.

31. Urmaşii lui Beniamin s-au aşezat începând din Gheva, în Micmas, în Aia, în Betel şi în satele dimprejurul lui,

32. în Anatot, în Nob, în Anania,

33. în Haţor, în Rama, în Ghitaim,

34. în Hadid, în Ţeboim, în Nebalat,

35. în Lod, în Ono şi în valea Haraşim.

36. Unii dintre leviţii cetelor lui Iuda s-au aşezat în teritoriul lui Beniamin.