Detaliile cărții

Matei 24

Dărâmarea Ierusalimului.

1. După ce a ieşit Isus din Templu, în timp ce mergea, ucenicii Lui au venit la El ca să-I arate clădirile Templului.

2. Isus însă le-a zis: „Vedeţi voi toate acestea? Adevărat vă spun că nu va fi lăsată aici piatră pe piatră; totul va fi dărâmat.“

3. Apoi S-a aşezat pe Muntele Măslinilor, iar ucenicii au venit la El, doar ei singuri, şi L-au întrebat: – Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?

4. Isus le-a răspuns: – Vedeţi să nu vă înşele cineva!

5. Căci vor veni mulţi în Numele Meu, zicând: „Eu sunt Cristosul!“ şi vor înşela astfel pe mulţi.

6. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie. Vedeţi să nu vă neliniştiţi, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul.

7. Un neam se va ridica împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Va fi foamete, vor fi (molime şi) cutremure în diverse locuri.

8. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor naşterii.

9. Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, vă vor omorî şi veţi fi urâţi de toate neamurile din pricina Numelui Meu.

10. Atunci mulţi se vor poticni, se vor trăda unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii.

11. Se vor ridica mulţi profeţi falşi şi-i vor înşela pe mulţi.

12. Şi din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mulţi se va răci.

13. Dar cel care va răbda până la sfârşit va fi mântuit.

14. Această Evanghelie a Împărăţiei va fi vestită întregii omeniri, ca o mărturie pentru toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.

Pustiirea Ierusalimului şi venirea Fiului omului.

15. De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii“, despre care a vorbit profetul Daniel, stând în locul sfânt – cel ce citeşte, să înţeleagă –,

16. atunci cei din Iudeea să fugă în munţi!

17. Cel ce va fi pe acoperişul casei să nu coboare să-şi ia lucrurile din casă,

18. iar cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina!

19. Vai de cele ce vor fi însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea!

20. Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici de Sabat.

21. Căci atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii şi până acum şi nici nu va mai fi!

22. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nici un om n-ar fi scăpat; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.

23. Dacă cineva vă va spune atunci: „Iată, Cristosul este aici!“ sau „Este acolo!“, să nu credeţi!

24. Căci se vor ridica cristoşi falşi şi profeţi falşi şi vor face semne mari şi minuni, pentru a-i înşela, dacă este posibil, chiar şi pe cei aleşi.

25. Iată că v-am spus mai dinainte!

26. Aşadar, dacă vă vor spune: „Iată, este în pustie!“, să nu vă duceţi; sau: „Iată-L în odăi ascunse!“, să nu credeţi!

27. Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului.

28. Oriunde va fi hoitul, acolo se vor aduna şi vulturii!

29. Imediat după necazul acelor zile, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina, stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor vor fi clătinate.

30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului şi atunci toate seminţiile pământului se vor jeli şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi mare slavă.

31. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa cea răsunătoare, iar ei îi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

32. Învăţaţi de la smochin pilda lui: când mlădiţa lui devine deja fragedă şi încep să apară frunzele, ştiţi că vara este aproape.

33. Tot aşa şi voi, când vedeţi toate aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, este chiar la uşi.

34. Adevărat vă spun că nu va trece această generaţie până se vor întâmpla toate aceste lucruri.

35. Cerul şi pământul vor trece, însă cuvintele Mele nu vor trece!

Îndemn la veghere.

36. Dar despre ziua şi ora aceea nu ştie nimeni, nici îngerii cerurilor, (nici Fiul), ci numai Tatăl.

37. Aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului.

38. Căci aşa cum era în zilele de dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă,

39. şi nu au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului.

40. Atunci, doi bărbaţi vor fi la câmp – unul va fi luat, iar altul va fi lăsat.

41. Două femei vor măcina la moară – una va fi luată, iar alta va fi lăsată.

42. Vegheaţi deci pentru că nu ştiţi în ce zi vine Domnul vostru!

43. Să ştiţi că, dacă stăpânul casei ar şti în ce strajă din noapte vine hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa.

44. Prin urmare, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!

45. Cine este deci sclavul credincios şi înţelept pe care stăpânul l-a pus responsabil peste ceilalţi sclavi ai săi, ca să le dea hrana la timp?

46. Ferice de sclavul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!

47. Adevărat vă spun că îl va pune responsabil peste toate bunurile sale!

48. Dar dacă sclavul acela este un sclav rău, care îşi zice în inima lui: „Stăpânul meu întârzie!“

49. şi care începe să-i bată pe confraţii lui şi să mănânce şi să bea cu beţivii,

50. stăpânul acelui sclav va veni într-o zi în care el nu se aşteaptă şi la o oră pe care nu o ştie.

51. El îl va tăia în două şi-i va stabili partea la un loc cu ipocriţii. Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor!