Detaliile cărții

Matei 16

Aluatul Fariseilor.

1. Fariseii şi saducheii au venit la El şi, ca să-L pună la încercare, I-au cerut să le arate un semn din cer.

2. Dar Isus le-a răspuns: („Când se înserează, voi spuneţi: «Va fi vreme bună, pentru că cerul este roşu învăpăiat!»

3. Iar dimineaţa, spuneţi: «Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu întunecat!» Înfăţişarea cerului ştiţi s-o deosebiţi, dar semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?)

4. O generaţie rea şi adulteră caută un semn, dar nu i se va da un alt semn decât semnul lui Iona.“ Apoi i-a lăsat şi a plecat.

5. Când ucenicii au ajuns de cealaltă parte a mării, ei uitaseră să ia pâini.

6. Isus le-a zis: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor!“

7. Ei au început să vorbească între ei şi să spună: „Ne zice aşa pentru că n-am luat pâini!“

8. Înţelegând aceasta, Isus le-a zis: „Puţin credincioşilor! De ce vorbiţi între voi că n-aţi luat pâini?

9. Tot nu înţelegeţi? Nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii deoameni şi de câte coşniţe aţi strâns?

10. Nici nu vă mai amintiţi de cele şapte pâini pentru cei patru mii de bărbaţi şi de câte coşuri aţi strâns?

11. Cum de nu înţelegeţi că nu despre pâini v-am vorbit?! Ci v-am spus: păziţi-vă de drojdia fariseilor şi a saducheilor!“

12. Abia atunci au înţeles ucenicii că El nu le zisese să se ferească de drojdia pentru pâine, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor.

Isus în ţinutul Cezareii lui Filip.

13. Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi i-a întrebat pe ucenicii Săi: – Cine zic oamenii că este Fiul Omului?

14. Ei au răspuns: – Unii zic că este Ioan Botezătorul, alţii zic că este Ilie, iar alţii zic că este Ieremia sau unul dintre profeţi.

15. – Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? i-a mai întrebat El.

16. Simon Petru a răspuns: – Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!

17. Isus i-a zis: – Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, Care este în ceruri.

18. Iar Eu îţi spun că tu eşti Petru şi pe această piatră Îmi voi zidi Biserica, iar porţile Locuinţei Morţilor n-o vor birui.

19. Îţi voi da cheile Împărăţiei Cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.

20. Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Cristosul.

Isus vesteşte patimile şi moartea sa.

21. De atunci încolo, Isus a început să le spună ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim şi să sufere mult din partea bătrânilor, din partea conducătorilor preoţilor şi din partea cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat.

22. Petru L-a luat atunci deoparte şi a început să-L mustre: – Ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu cumva să Ţi se întâmple aşa ceva!

23. Dar Isus S-a întors şi i-a zis lui Petru: – Înapoia Mea, Satan! Tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine, căci tu nu te gândeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor!

24. Atunci Isus le-a zis ucenicilor Săi: – Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze!

25. Căci oricine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, dar cel ce-şi pierde viaţa pentru Mine, o va găsi.

26. Şi la ce i-ar folosi unui om să câştige întreaga lume, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său?

27. Căci Fiul Omului urmează să vină în slava Tatălui Său, împreună cu îngerii Lui, şi atunci El va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

28. Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea înainte de a-L vedea pe Fiul Omului venind în Împărăţia Sa.