Detaliile cărții

Matei 10

Trimiterea celor doisprezece apostoli.

1. Isus i-a chemat la El pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat autoritate să scoată afară duhurile necurate şi să vindece orice boală şi orice neputinţă.

2. Iată care sunt numele celor doisprezece apostoli: cel dintâi, Simon, care este numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui;

3. Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, colectorul de taxe; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Tadeu;

4. Simon, zelotul, şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a trădat pe Isus.

5. Pe aceştia doisprezece i-a trimis Isus, poruncindu-le următoarele: „Să nu mergeţi printre neamuri şi să nu intraţi în vreo cetate de-a samaritenilor,

6. ci mergeţi, mai degrabă, la oile pierdute ale casei lui Israel!

7. Iar în timp ce mergeţi, vestiţi şi ziceţi: «Împărăţia Cerurilor este aproape!»

8. Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţiţi-i pe cei leproşi, scoateţi afară demonii! Fără plată aţi primit, fără plată să daţi!

9. Să nu luaţi nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre,

10. nici traistă de călătorie, nici două tunici, nici sandale şi nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui!

11. În orice cetate sau sat intraţi, interesaţi-vă cine de acolo este vrednic, şi rămâneţi la el până veţi pleca.

12. La intrarea voastră în casă, salutaţi-l!

13. Dacă familia aceea este vrednică, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi!

14. Dacă cineva nu vă va primi, nici nu va asculta cuvintele voastre, scuturaţi-vă praful de pe picioare când ieşiţi din casa sau din cetatea aceea!

15. Adevărat vă spun că în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei şi al Gomorei decât pentru cetatea aceea!

Primirea apostolilor de lume.

16. Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor! Fiţi deci înţelepţi ca şerpii şi fără pată ca porumbeii.

17. Păziţi-vă de oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor şi vă vor biciui în sinagogile lor.

18. Din pricina Mea veţi fi duşi înaintea guvernatorilor şi înaintea regilor, ca să slujiţi drept mărturie pentru ei şi pentru neamuri.

19. Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cu privire la cum sau ce veţi spune, pentru că ce va trebui să spuneţi vă va fi dat chiar în ceasul acela!

20. Căci nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru este Cel Care va vorbi prin voi.

21. Fratele îl va trăda şi-l va da la moarte pe fratele său, iar tatăl pe copilul său; copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor da la moarte.

22. Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar cel ce va răbda până la sfârşit va fi mântuit.

23. Când vă vor persecuta într-o cetate, să fugiţi în alta! Adevărat vă spun că nu veţi termina de străbătut cetăţile lui Israel înainte să vină Fiul Omului!

24. Un ucenic nu este mai presus de învăţătorul său şi un sclav nu este mai presus de stăpânul său.

25. Îi este de ajuns ucenicului să fie ca învăţătorul său şi sclavului – ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit «Beelzebul», cu cât mai mult îi vor numi aşa pe cei din casa Lui!

26. Aşadar, să nu vă temeţi de ei! Căci nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit şi nimic ascuns care nu va fi făcut cunoscut!

27. Ceea ce vă spun Eu la întuneric, voi să spuneţi la lumină, şi ceea ce auziţi şoptindu-se la urechile voastre, să vestiţi de pe acoperişurile caselor!

28. Nu vă temeţi de cei ce omoară trupul, dar care nu pot omorî sufletul! Ci temeţi-vă mai degrabă de Cel Ce poate să distrugă şi sufletul, şi trupul, în Iad.

29. Nu se vând oare două vrăbii pe un assarion? Şi totuşi, nici măcar una dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru!

30. Cât despre voi, chiar şi firele de păr din cap, toate vă sunt numărate!

31. Deci nu vă temeţi! Voi sunteţi mai valoroşi decât multe vrăbii!

32. Aşadar, pe oricine Mă va mărturisi în faţa oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.

33. Însă de oricine se va lepăda de Mine în faţa oamenilor, mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.

34. Să nu credeţi că am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.

35. Căci am venit să întorc «pe fiu împotriva tatălui său, pe fiică împotriva mamei ei şi pe noră împotriva soacrei sale,

36. aşa încât duşmanii unui om vor fi chiar cei din familia lui.»

37. Cel ce iubeşte pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine, şi cel ce iubeşte pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.

38. Oricine nu-şi ia crucea şi nu Mă urmează, nu este vrednic de Mine.

39. Cel ce-şi va găsi viaţa, o va pierde, dar cel ce-şi va pierde viaţa de dragul Meu, o va găsi.

Primirea ucenicilor.

40. Cel ce vă primeşte pe voi Mă primeşte pe Mine, iar cel ce Mă primeşte pe Mine Îl primeşte, de fapt, pe Cel Ce M-a trimis pe Mine.

41. Cel ce primeşte un profet, în numele unui profet, va primi răsplata unui profet, iar cel ce primeşte un om drept, în numele unui om drept, va primi răsplata unui om drept.

42. Şi oricine va da chiar şi un pahar cu apă rece unuia dintre aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.“