Detaliile cărții

Iosua 24

Cea din urmă adunarea.

1. Iosua a adunat toate seminţiile lui Israel la Şehem şi a convocat sfatul bătrânilor lui Israel, conducătorii, judecătorii şi căpeteniile, iar aceştia s-au înfăţişat înaintea DOMNULUI.

2. Atunci Iosua a zis întregului popor: – Aşa vorbeşte DOMNUL, Dumnezeul lui Israel: „În vechime, strămoşii voştri, adică Terah, tatăl lui Avraam şi al lui Nahor, locuiau de cealaltă parte a râului şi se închinau altor dumnezei.

3. Eu l-am luat pe strămoşul vostru Avraam de dincolo de râu, l-am dus prin toată ţara Canaanului şi i-am dat foarte mulţi urmaşi: i-am dat pe Isaac,

4. iar lui Isaac i-am dat pe Iacov şi pe Esau. Lui Esau i-am dat în stăpânire regiunea muntoasă a Seirului, iar Iacov împreună cu fiii lui s-au dus în Egipt.

5. Apoi i-am trimis pe Moise şi pe Aaron şi am lovit Egiptul prin ceea ce am făcut în mijlocul lui, după care v-am scos afară.

6. După ce i-am scos pe părinţii voştri din Egipt, aţi pornit către mare, iar egiptenii i-au urmărit pe părinţii voştri cu care de luptă şi călăreţi, până la Marea Roşie.

7. Atunci ei au strigat către DOMNUL, iar El a aşezat întuneric între ei şi egipteni, după care a adus apele mării peste ei şi i-a acoperit. Aţi văzut cu ochii voştri ce le-am făcut egiptenilor. Apoi aţi locuit în pustie o lungă perioadă de timp.

8. V-am dus prin regiunea amoriţilor care locuiau la răsărit de Iordan. Aceştia au luptat împotriva voastră, însă Eu i-am dat în mâinile voastre şi i-am nimicit dinaintea voastră, iar voi le-aţi ocupat ţara.

9. Balak, fiul lui Ţipor, regele Moabului, s-a pregătit să lupte împotriva lui Israel şi l-a chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme,

10. dar Eu nu am vrut să-l ascult pe Balaam şi, prin urmare, el v-a binecuvântat. Şi astfel v-am scăpat din mâinile lui.

11. Apoi aţi traversat Iordanul şi aţi pornit către Ierihon. Au luptat împotriva voastră atât locuitorii Ierihonului, cât şi amoriţii, periziţii, canaaniţii, hitiţii, ghirgasiţii, hiviţii şi iebusiţii, însă Eu i-am dat în mâinile voastre.

12. Am trimis înaintea voastră viespi care i-au izgonit pe aceştia dinaintea voastră ca şi pe cei doi regi amoriţi; ei nu au fost izgoniţi prin sabia sau prin arcul vostru.

13. V-am dat astfel o ţară pe care nu voi aţi lucrat-o, cetăţi pe care nu voi le-aţi zidit, dar în care locuiţi şi vii şi măslini pe care nu voi i-aţi plantat, dar din care mâncaţi!“

Făgăduinţele poporului.

14. Şi acum, temeţi-vă de DOMNUL şi slujiţi-I cu integritate şi cu credincioşie! Îndepărtaţi zeii cărora le-au slujit strămoşii voştri dincolo de râu şi în Egipt şi slujiţi DOMNULUI!

15. Iar dacă nu doriţi să slujiţi DOMNULUI, atunci alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: fie zeilor cărora le slujeau strămoşii voştri dincolo de râu, fie zeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi! Cât despre mine, eu şi familia mea Îi vom sluji DOMNULUI!

16. – Departe de noi gândul să-L părăsim pe DOMNUL şi să slujim altor dumnezei! a răspuns poporul.

17. DOMNUL, Dumnezeul nostru, este Cel Care ne-a scos pe noi şi pe părinţii noştri din ţara Egiptului, din casa robiei şi a înfăptuit înaintea noastră aceste minuni mari. El ne-a păzit de-a lungul întregului drum pe care l-am străbătut şi printre toate neamurile pe unde am călătorit.

18. DOMNUL a izgonit dinaintea noastră toate neamurile, precum şi pe amoriţii care locuiau în ţară. Noi vom sluji în continuare DOMNULUI, căci El este Dumnezeul nostru!

19. Iosua i-a zis poporului: – Voi nu veţi fi în stare să-I slujiţi DOMNULUI, fiindcă El este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos! El nu vă va ierta răzvrătirile şi păcatele.

20. Căci dacă Îl veţi părăsi pe DOMNUL şi veţi sluji dumnezeilor străini, El se va întoarce şi vă va face rău nimicindu-vă, după ce v-a făcut bine!

21. Poporul i-a răspuns lui Iosua: – Nu, ci noi vom sluji DOMNULUI!

22. Iosua le-a spus: – Voi sunteţi martori împotriva voastră înşivă că aţi ales să slujiţi DOMNULUI! – Suntem martori! i-au răspuns ei.

23. – Atunci îndepărtaţi idolii care încă se mai găsesc în mijlocul vostru şi întoarceţi-vă inima spre DOMNUL, Dumnezeul lui Israel.

24. Şi poporul i-a zis lui Iosua: – Vom sluji DOMNULUI, Dumnezeul nostru, şi vom asculta de glasul Lui!

25. În acea zi, Iosua a încheiat un legământ cu poporul la Şehem şi i-a dat porunci şi legi.

26. Iosua a scris cuvintele acestea în Cartea Legii lui Dumnezeu. Apoi a luat o piatră mare şi a aşezat-o acolo, sub stejarul aflat pe locul sfânt al DOMNULUI.

27. Şi Iosua a zis întregului popor: – Piatra aceasta va fi un martor împotriva noastră, căci ea a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus DOMNUL. Ea va fi un martor împotriva voastră în cazul în care Îl veţi înşela pe Dumnezeul vostru.

28. Apoi Iosua a trimis poporul înapoi, pe fiecare la moştenirea lui.

Moartea lui Iosua.

29. După toate acestea, Iosua, fiul lui Nun, robul DOMNULUI, a murit fiind în vârstă de o sută zece ani.

30. L-au înmormântat pe teritoriul moştenirii lui, la Timnat-Serah, care era în regiunea muntoasă a lui Efraim, în partea de nord a muntelui Gaaş.

31. Israel a slujit DOMNULUI cât timp a trăit Iosua şi bătrânii de după Iosua, care cunoscuseră toate lucrările pe care le făcuse DOMNUL pentru Israel.

32. Oasele lui Iosif, pe care israeliţii le aduseseră din Egipt, au fost îngropate la Şehem, pe terenul cumpărat de Iacov de la hamoriţi – Hamor era tatăl lui Şehem – pentru o sută de chesita şi care era moştenirea urmaşilor lui Iosif.

33. Elazar, fiul lui Aaron, a murit şi el şi a fost înmormântat la Ghiva, care fusese dată fiului său, Fineas, în regiunea muntoasă a lui Efraim.