Detaliile cărții

Iosua 21

Cetăţile Leviţilor.

1. Căpeteniile clanurilor levitice s-au apropiat de preotul Elazar, de Iosua, fiul lui Nun, şi de căpeteniile clanurilor din seminţiile israeliţilor,

2. la Şilo, în Canaan, şi le-au vorbit astfel: „DOMNUL a poruncit prin Moise să ni se dea cetăţi de locuit şi păşuni pentru animalele noastre.“

3. Atunci israeliţii le-au dat leviţilor, pe teritoriul moştenirii lor, următoarele cetăţi cu păşunile din jur, aşa cum poruncise Domnul.

4. O parte a ieşit la sorţi pentru clanurile chehatiţilor; acestor leviţi, care erau urmaşii preotului Aaron, li s-au dat treisprezece cetăţi pe teritoriul seminţiilor lui Iuda, a lui Simeon şi a lui Beniamin.

5. Celorlalţi urmaşi ai lui Chehat li s-au dat zece cetăţi pe teritoriul clanurilor din seminţia lui Efraim, din seminţia lui Dan şi din jumătatea seminţiei lui Manase.

6. Urmaşilor lui Gherşon li s-au dat treisprezece cetăţi pe teritoriul clanurilor din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din jumătatea seminţiei lui Manase, care ocupa Başanul.

7. Urmaşilor lui Merari li s-au dat douăsprezece cetăţi pe teritoriul clanurilor din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon.

8. Israeliţii au dat astfel leviţilor cetăţile acestea cu păşunile din jur, aşa cum poruncise DOMNUL prin Moise.

9. Pe teritoriul seminţiei urmaşilor lui Iuda şi al seminţiei urmaşilor lui Simeon au dat următoarele cetăţi menţionate pe nume,

10. cetăţi care au revenit urmaşilor lui Aaron din clanurile chehatiţilor (urmaşii lui Levi), căci ei au ieşit primii la sorţi:

11. le-au dat Chiriat-Arba (Hebron) – Arba fusese tatăl lui Anac – cu păşunile din jur, în regiunea muntoasă a lui Iuda;

12. însă câmpia cetăţii şi satele dimprejurul ei i-au fost date ca moştenire, lui Caleb, fiul lui Iefune.

13. Au dat deci Hebronul urmaşilor preotului Aaron, ca cetate de refugiu pentru ucigaşi, cu păşunile din jur, precum şi Libna cu păşunile din jur,

14. Iatir cu păşunile din jur, Eştemoa cu păşunile din jur,

15. Holon cu păşunile din jur, Debir cu păşunile din jur,

16. Ayin cu păşunile din jur, Iuta cu păşunile din jur şi Bet-Şemeş cu păşunile din jur – nouă cetăţi pe teritoriul acestor două seminţii;

17. pe teritoriul seminţiei lui Beniamin le-au dat: Ghivon cu păşunile din jur, Gheva cu păşunile din jur,

18. Anatot cu păşunile din jur şi Almon cu păşunile din jur – patru cetăţi.

19. Toate cetăţile preoţilor, urmaşii lui Aaron, cu păşunile din jurul lor erau în număr de treisprezece.

20. Celorlalţi leviţi care au mai rămas din clanurile urmaşilor lui Chehat, li s-au dat cetăţi pe teritoriul seminţiei lui Efraim:

21. le-au dat Şehem, cetatea de refugiu pentru ucigaşi, cu păşunile din jur, în regiunea muntoasă a lui Efraim, Ghezer cu păşunile din jur,

22. Chibţayim cu păşunile din jur şi Bet-Horon cu păşunile din jur – patru cetăţi;

23. pe teritoriul seminţiei lui Dan le-au dat: Elteke cu păşunile din jur, Ghibeton cu păşunile din jur,

24. Aialon cu păşunile din jur şi Gat-Rimon cu păşunile din jur – patru cetăţi;

25. pe teritoriul jumătăţii seminţiei lui Manase le-au dat: Taanah cu păşunile din jur şi Ibleam cu păşunile din jur – două cetăţi.

26. Toate cetăţile date clanurilor care au rămas din urmaşii lui Chehat, cu păşunile din jur, erau în număr de zece.

27. Gherşoniţilor, unul din clanurile leviţilor, le-au fost date, pe teritoriul jumătăţii seminţiei lui Manase, următoarele: Golan, cetatea de refugiu pentru ucigaşi, care era în Başan, cu păşunile din jur şi Aştarot, cu păşunile din jur – două cetăţi;

28. pe teritoriul seminţiei lui Isahar le-au dat: Kişion cu păşunile din jur, Dabrat cu păşunile din jur,

29. Iarmut cu păşunile din jur şi En-Ganim cu păşunile din jur – patru cetăţi;

30. pe teritoriul seminţiei lui Aşer le-au dat: Mişal cu păşunile din jur, Abdon cu păşunile din jur,

31. Helkat cu păşunile din jur şi Rehob cu păşunile din jur – patru cetăţi;

32. pe teritoriul seminţiei lui Neftali le-au dat: Kedeş, cetatea de refugiu pentru ucigaşi, care era în Galileea, cu păşunile din jur, Hamot-Dor cu păşunile din jur şi Kartan cu păşunile din jur – trei cetăţi.

33. Toate cetăţile clanurilor gherşoniţilor erau în număr de treisprezece, fiecare cetate cu păşunile din jur.

34. Celorlalţi leviţi care au mai rămas din clanurile urmaşilor lui Merari, le-au fost date următoarele: pe teritoriul seminţiei lui Zabulon le-au dat: Iokneam cu păşunile din jur, Karta cu păşunile din jur,

35. Dimna cu păşunile din jur şi Nahalal cu păşunile din jur – patru cetăţi;

36. pe teritoriul seminţiei lui Ruben le-au dat: Beţer cu păşunile din jur, Iahaţ cu păşunile din jur,

37. Chedemot cu păşunile din jur şi Mefaat cu păşunile din jur – patru cetăţi;

38. pe teritoriul seminţiei lui Gad le-au dat: Ramot, cetatea de refugiu pentru ucigaşi, care era în Ghilad, cu păşunile din jur, Mahanayim cu păşunile din jur,

39. Heşbon cu păşunile din jur şi Iazer cu păşunile din jur – în total patru cetăţi.

40. Toate cetăţile date clanurilor urmaşilor lui Merari, adică clanurilor leviţilor care mai rămăseseră, erau în număr de douăsprezece.

41. Toate cetăţile leviţilor care erau pe teritoriul israeliţilor, împreună cu păşunile din jur, erau în număr de patruzeci şi opt.

42. Fiecare din aceste cetăţi îşi avea păşunile ei de jur împrejur; aşa era fiecare dintre aceste cetăţi.

Făgăduinţa împlinită.

43. DOMNUL a dat astfel lui Israel toată ţara pe care a jurat părinţilor lor că le-o va da, iar ei au luat-o în stăpânire şi au locuit în ea.

44. DOMNUL le-a dat odihnă din toate părţile, aşa cum jurase părinţilor lor. Nimeni nu le-a putut sta împotrivă. DOMNUL i-a dat pe toţi duşmanii în mâna lor.

45. Nu a rămas neîmplinit nici unul din lucrurile bune pe care DOMNUL le-a promis casei lui Israel. Toate s-au împlinit.