Detaliile cărții

Iosua 13

Ţara care mai rămâne de cucerit.

1. Iosua îmbătrânise şi era înaintat în vârstă. Atunci DOMNUL i-a vorbit astfel: „Tu eşti bătrân şi înaintat în vârstă, iar teritoriul care nu a fost luat în stăpânire este foarte mare.

2. Iată teritoriul care a rămas necucerit: toate ţinuturile filistenilor şi ale gheşuriţilor

3. (de la râul Şihor, care este în faţa Egiptului, până la hotarul Ekronului, înspre nord, teritoriu care este considerat canaanit şi care este al celor cinci domnitori filisteni: din Gaza, din Aşdod, din Aşchelon, din Gat şi din Ekron), precum şi ale aviţilor,

4. înspre sud. De asemenea, toate ţinuturile canaaniţilor, de la Meara sidonienilor, până la Afek, spre hotarul cu amoriţii,

5. apoi ţinutul ghebaliţilor şi întregul Liban înspre răsărit, de la Baal-Gad până la poalele muntelui Hermon şi până la Lebo-Hamat

6. cu toţi locuitorii regiunii muntoase din Liban până la Misrefot-Maim, adică toţi sidonienii. Eu îi voi izgoni dinaintea israeliţilor. Tu însă împarte acest teritoriu ca moştenire lui Israel, aşa cum ţi-am poruncit.

7. Împarte deci ţara ca moştenire celor nouă seminţii şi jumătăţii din seminţia lui Manase.“

Împărţirea ţării dela răsăritul Iordanului.

8. Cealaltă jumătate din seminţia lui Manase împreună cu rubeniţii şi gadiţii îşi primiseră moştenirea pe care le-a dat-o Moise la răsărit de Iordan, întocmai cum le-o împărţise Moise, robul DOMNULUI:

9. de la Aroer, care se află pe malul uedului Arnon şi de la cetatea din mijlocul văii, întregul podiş al Medebei, până la Dibon,

10. toate cetăţile lui Sihon, regele amoriţilor, care domnea la Heşbon, până la hotarul amoniţilor,

11. Ghiladul, teritoriul gheşurit şi maacatit, tot muntele Hermon şi tot Başanul până la Salca,

12. întregul regat al lui Og în Başan, care domnea la Aştarot şi la Edrei şi care era singurul rămas dintre refaiţi. Moise i-a învins şi le-a ocupat ţara.

13. Dar israeliţii nu i-au izgonit pe gheşuriţii şi pe maacatiţii din Gheşur şi din Maaca, astfel că ei au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi.

14. Seminţia lui Levi nu a primit însă nici o moştenire, deoarece El îi spusese că jertfele mistuite de foc aduse DOMNULUI, Dumnezeul lui Israel, sunt moştenirea ei.

15. Moise îi dăduse seminţiei rubeniţilor, potrivit clanurilor lor,

16. teritoriul de la Aroer, care este pe malul uedului Arnon şi de la cetatea din mijlocul văii, întregul podiş de lângă Medeba,

17. Heşbonul cu toate cetăţile dimprejurul lui din câmpie, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,

18. Iahaţ, Chedemot, Mefaat,

19. Chiriatayim, Sibma, Ţeret-Şahar, în muntele Emek,

20. Bet-Peor, poalele muntelui Pisga, Bet-Ieşimot,

21. toate cetăţile podişului, adică întregul regat al lui Sihon, regele amoriţilor, care domnea la Heşbon şi care fusese învins de Moise, împreună cu regii Midianului: Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba, vasalii lui Sihon, care locuiau în ţară.

22. Printre cei care fuseseră ucişi cu sabia de israeliţi se afla şi prezicătorul Balaam, fiul lui Beor.

23. Hotarul teritoriului rubeniţilor era Iordanul. Cetăţile şi satele acestea erau moştenirea urmaşilor lui Ruben, potrivit clanurilor lor.

24. Moise îi dăduse seminţiei lui Gad, adică urmaşilor lui Gad, potrivit clanurilor lor,

25. un teritoriu care cuprindea Iazerul, toate cetăţile Ghiladului, o jumătate din teritoriul amoniţilor până la Aroer, care este faţă în faţă cu Raba,

26. de la Heşbon până la Ramat-Miţpa şi Betonim şi de la Mahanayim până la hotarul Debirului,

27. iar în vale, Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot şi Ţafon, partea care a mai rămas din teritoriul regelui Sihon al Heşbonului, teritoriu care se află în partea de răsărit a Iordanului, având ca hotar Iordanul până la marginea mării Chineret.

28. Cetăţile şi satele acestea erau moştenirea urmaşilor lui Gad, potrivit clanurilor lor.

29. Moise dăduse jumătăţii seminţiei lui Manase, adică unei jumătăţi dintre urmaşii lui Manase, potrivit clanurilor lor,

30. un teritoriu care cuprindea Mahanayimul, întregul Başan, întregul regat al regelui Og al Başanului, şi toate aşezările lui Iair din Başan – şaizeci de cetăţi.

31. Jumătate din Ghilad, Aştarot şi Edrei, cetăţi ale regatului lui Og din Başan, fuseseră date urmaşilor lui Machir, fiul lui Manase, adică unei jumătăţi dintre urmaşii lui Machir, potrivit clanurilor lor.

32. Acestea sunt teritoriile pe care le dăduse Moise ca moştenire, când era în câmpiile Moabului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit de Ierihon.

33. Moise nu a dat însă nici o moştenire seminţiei lui Levi; DOMNUL, Dumnezeul lui Israel, este moştenirea lor, căci aşa le-a spus El.