Detaliile cărții

Ieremia 29

Scrisoare către prinşii de război.

1. Acestea sunt cuvintele scrisorii pe care profetul Ieremia a trimis-o din Ierusalim rămăşiţei bătrânilor din exil, preoţilor, profeţilor şi întregului popor pe care Nebucadneţar îl dusese în captivitate din Ierusalim în Babilon,

2. după ce regele Iehoiachin, regina mamă, eunucii dregători, conducătorii lui Iuda şi ai Ierusalimului, tâmplarii şi fierarii au părăsit Ierusalimul.

3. Le-a trimis-o prin mâna lui Elasa, fiul lui Şafan, şi prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, pe care Zedechia, regele lui Iuda, îi trimisese la Nebucadneţar, împăratul Babilonului. Scrisoarea cuprindea următoarele:

4. „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel, către toţi exilaţii pe care i-am dus în captivitate din Ierusalim în Babilon:

5. «Zidiţi case şi locuiţi-le! Plantaţi grădini şi mâncaţi-le roadele!

6. Luaţi-vă soţii şi faceţi fii şi fiice! Însuraţi-vă fiii şi măritaţi-vă fetele ca să aibă fii şi fiice! Înmulţiţi-vă în locul unde sunteţi şi nu vă împuţinaţi!

7. Căutaţi pacea pentru cetatea în care v-am dus în captivitate şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, căci dacă ei îi merge bine şi vouă vă va merge bine!»

8. Căci aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Să nu vă lăsaţi înşelaţi de profeţii care sunt în mijlocul vostru şi de ghicitorii voştri şi să nu ascultaţi de visele pe care le aveţi.

9. Ei vă profeţesc minciuni în Numele Meu. Nu Eu i-am trimis, zice Domnul.»

10. Aşa vorbeşte Domnul: «Când se vor împlini şaptezeci de ani ai Babilonului, voi veni la voi şi Îmi voi împlini faţă de voi promisiunea Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta.

11. Căci Eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, planuri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

12. Mă veţi chema şi veţi veni să vă rugaţi Mie, iar Eu vă voi asculta.

13. Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta din toată inima.

14. Mă voi lăsa găsit de voi, zice Domnul, şi-i voi aduce înapoi pe captivii voştri. Vă voi aduna din toate neamurile şi din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în captivitate.»

15. Pentru că ziceţi: «Domnul ne-a ridicat profeţi în Babilon!»,

16. aşa vorbeşte Domnul despre regele care stă pe tronul lui David, despre tot poporul care locuieşte în cetatea aceasta, despre fraţii voştri care nu au mers cu voi în exil.

17. Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Iată, voi trimite peste ei sabia, foametea şi molima, şi-i voi preface în nişte smochine stricate care, de rele ce sunt, nu se pot mânca.

18. Îi voi urmări cu sabia, cu foametea şi cu molima şi îi voi face o pricină de groază pentru toate regatele pământului, o pricină de blestem, de pustiire, de batjocură şi de ruşine printre toate neamurile unde îi voi alunga,

19. pentru că nu au ascultat cuvintele Mele, zice Domnul, cuvinte pe care li le-am trimis iarăşi şi iarăşi prin slujitorii Mei, profeţii. Nu M-au ascultat, zice Domnul.

20. Însă voi, toţi exilaţii pe care v-am alungat din Ierusalim în Babilon, să ascultaţi Cuvântul Domnului!»

21. Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Kolaia, şi despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă profeţesc minciuni în Numele Meu: «Iată, îi dau în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, care îi va ucide sub ochii voştri.

22. Din cauza lor, toţi exilaţii lui Iuda care sunt în Babilon, vor folosi următorul blestem: ‘Să-ţi facă Domnul ca lui Zedechia şi ca lui Ahab, pe care împăratul Babilonului i-a prăjit în foc!’,

23. căci au făcut lucruri îngrozitoare în Israel: au comis adulter cu soţiile semenilor lor şi au spus minciuni în Numele Meu, când Eu nu le poruncisem nimic. Ştiu lucrul acesta şi sunt martor, zice Domnul.»“

24. „Spune-i nehelamitului Şemaia că

25. aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Tu ai trimis scrisori în numele tău întregului popor din Ierusalim, preotului Ţefania, fiul lui Maaseia, şi tuturor celorlalţi preoţi şi le-ai zis:

26. ‘Domnul te-a pus preot în locul preotului Iehoiada, ca să supraveghezi în Casa Domnului pe orice nebun care se dă drept profet şi să-l arunci în butuci şi în fiare.

27. Acum, de ce nu-l pedepseşti pe Ieremia din Anatot, care profeţeşte printre voi?

28. Ba încă a trimis aici, în Babilon, să ni se spună că vom sta mult în captivitate şi că este bine să ne zidim case ca să le locuim şi să ne plantăm grădini ca să le mâncăm roadele.’»“

29. Preotul Ţefania a citit această scrisoare în auzul profetului Ieremia.

30. Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremia astfel:

31. „Trimite să li spună tuturor celor exilaţi că aşa vorbeşte Domnul despre nehelamitul Şemaia: «Pentru că Şemaia vă profeţeşte fără ca Eu să-l fi trimis şi vă face să vă încredeţi într-o minciună,

32. iată ce zice Domnul: voi pedepsi pe nehelamitul Şemaia şi pe urmaşii lui. Nici unul dintre ai lui nu va mai locui în mijlocul acestui popor şi nu va mai vedea binele pe care-l voi face poporului Meu, zice Domnul, fiindcă a predicat răzvrătire împotriva Mea.»“