Detaliile cărții

Ezra 2

Numărul Israeliţilor întorşi în ţara lui Iuda.

1. Iată care sunt oamenii provinciei care au plecat din captivitatea exilului, cei pe care îi dusese în captivitate Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi care s-au întors la Ierusalim, în Iuda, fiecare în cetatea sa.

2. (Ei i-au însoţit pe Zerub-Babel, pe Iosua, pe Neemia, pe Seraia, pe Reelaia, pe Mardoheu, pe Bilşan, pe Mispar, pe Bigvai, pe Rehum şi pe Baana.) Aşadar, iată care este numărul acestor oameni din poporul Israel:

3. urmaşii lui Paroş – în număr de două mii o sută şaptezeci şi doi;

4. urmaşii lui Şefatia – în număr de trei sute şaptezeci şi doi;

5. urmaşii lui Arah – în număr de şapte sute şaptezeci şi cinci;

6. urmaşii lui Pahat-Moab, dintre urmaşii lui Iosua şi ai lui Ioab, – în număr de două mii opt sute doisprezece;

7. urmaşii lui Elam – în număr de o mie două sute cincizeci şi patru;

8. urmaşii lui Zatu – în număr de nouă sute patruzeci şi cinci;

9. urmaşii lui Zacai – în număr de şapte sute şaizeci;

10. urmaşii lui Bani – în număr de şase sute patruzeci şi doi;

11. urmaşii lui Bebai – în număr de şase sute douăzeci şi trei;

12. urmaşii lui Azgad – în număr de o mie două sute douăzeci şi doi;

13. urmaşii lui Adonikam – în număr de şase sute şaizeci şi şase;

14. urmaşii lui Bigvai – în număr de două mii cincizeci şi şase;

15. urmaşii lui Adin – în număr de patru sute cincizeci şi patru;

16. urmaşii lui Ater, dintre urmaşii lui Ezechia, – în număr de nouăzeci şi opt;

17. urmaşii lui Beţai – în număr de trei sute douăzeci şi trei;

18. urmaşii lui Iora – în număr de o sută doisprezece;

19. urmaşii lui Haşum – în număr de două sute douăzeci şi trei;

20. urmaşii lui Ghibar – în număr de nouăzeci şi cinci;

21. urmaşii lui Betleem – în număr de o sută douăzeci şi trei;

22. oamenii din Netofa – în număr de cincizeci şi şase;

23. oamenii din Anatot – în număr de o sută douăzeci şi opt;

24. urmaşii lui Azmavet – în număr de patruzeci şi doi;

25. urmaşii lui Chiriat-Iearim, ai lui Chefira şi ai lui Beerot – în număr de şapte sute patruzeci şi trei;

26. urmaşii lui Rama şi ai lui Gheva – în număr de şase sute douăzeci şi unu;

27. oamenii din Micmas – în număr de o sută douăzeci şi doi;

28. oamenii din Betel şi din Ai – în număr de două sute douăzeci şi trei;

29. urmaşii lui Nebo – în număr de cincizeci şi doi;

30. urmaşii lui Magbiş – în număr de o sută cincizeci şi şase;

31. urmaşii celuilalt Elam – în număr de o mie două sute cincizeci şi patru;

32. urmaşii lui Harim – în număr de trei sute douăzeci;

33. urmaşii lui Lod, ai lui Hadid şi ai lui Ono – în număr de şapte sute douăzeci şi cinci;

34. urmaşii lui Ierihon – în număr de trei sute patruzeci şi cinci;

35. urmaşii lui Senaa – în număr de trei mii şase sute treizeci;

36. preoţii, urmaşi ai lui Iedaia, din familia lui Iosua, – în număr de nouă sute şaptezeci şi trei;

37. urmaşii lui Imer – în număr de o mie cincizeci şi doi;

38. urmaşii lui Paşhur – în număr de o mie două sute patruzeci şi şapte;

39. urmaşii lui Harim – în număr de o mie şaptesprezece;

40. leviţii, urmaşi ai lui Iosua şi ai lui Kadmiel, dintre urmaşii lui Hodavia, – în număr de şaptezeci şi patru;

41. cântăreţii, urmaşi ai lui Asaf, – în număr de o sută douăzeci şi opt;

42. urmaşii portarilor, urmaşi ai lui Şalum, ai lui Ater, ai lui Talmon, ai lui Akub, ai lui Hatita şi ai lui Şobai, – în total, în număr de o sută treizeci şi nouă;

43. slujitorii de la Templu, urmaşi ai lui Ţiha, ai lui Hasufa, ai lui Tabaot,

44. ai lui Cheros, ai lui Siaha, ai lui Padon,

45. ai lui Lebana, ai lui Hagaba, ai lui Akub,

46. ai lui Hagab, ai lui Şalmai, ai lui Hanan,

47. ai lui Ghidel, ai lui Gahar, ai lui Reaia,

48. ai lui Reţin, ai lui Nekoda, ai lui Gazam,

49. ai lui Uza, ai lui Paseah, ai lui Besai,

50. ai lui Asna, ai lui Meunim, ai lui Nefusim,

51. ai lui Bakbuk, ai lui Hakufa, ai lui Harhur,

52. ai lui Baţlut, ai lui Mehida, ai lui Harşa,

53. ai lui Barkos, ai lui Sisera, ai lui Temah,

54. ai lui Neţiah şi ai lui Hatifa;

55. urmaşii slujitorilor lui Solomon, urmaşi ai lui Sotai, ai lui Hasoferet, ai lui Peruda,

56. ai lui Iaala, ai lui Darkon, ai lui Ghidel,

57. ai lui Şefatia, ai lui Hatil, ai lui Pocheret-Haţebaim şi ai lui Ami;

58. toţi slujitorii de la Templu şi slujitorii lui Solomon la un loc – în număr de trei sute nouăzeci şi doi.

59. Iată-i şi pe cei care au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub, din Adan şi din Imer, fără să fi putut dovedi dacă familia şi neamul lor erau din Israel sau nu:

60. urmaşii lui Delaia, ai lui Tobia şi ai lui Nekoda – în număr de şase sute cincizeci şi doi;

61. dintre urmaşii preoţilor: urmaşii lui Hobaia, ai lui Hakoţ şi ai lui Barzilai (cel care a luat-o de soţie pe una din fetele ghiladitului Barzilai şi care şi-a luat numele acestuia).

62. Ei şi-au căutat înscrierile lor genealogice, dar nu le-au găsit, astfel că au fost îndepărtaţi din preoţie ca fiind necuraţi.

63. Dregătorul le-a zis să nu mănânce din lucrurile preasfinte până când preotul nu va hotărî lucrul acesta după Urim şi Tumim.

64. În total, în toată adunarea, erau patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de oameni,

65. în afară de slujitorii şi slujitoarele lor – în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte – şi de cântăreţi şi cântăreţe – în număr de două sute.

66. Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri,

67. patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.

68. La sosirea lor la Casa Domnului din Ierusalim, câteva din căpeteniile familiilor au oferit Casei lui Dumnezeu daruri de bunăvoie pentru ridicarea lui pe locul său de odinioară.

69. Au dăruit în visteria lucrării, după puterile lor, următoarele: şaizeci şi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint şi o sută de tunici preoţeşti.

70. Aşadar, preoţii, leviţii, unii oameni din popor, cântăreţii, portarii şi slujitorii de la Templu s-au aşezat în cetăţile lor; toţi cei din Israel erau în cetăţile lor.