Detaliile cărții

Exodul 6

Izbăvirea făgăduită.

1. Domnul i-a răspuns lui Moise: – Vei vedea acum ce-i voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Datorită unei mâini puternice, el îi va izgoni din ţara lui.

2. Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: – Eu sunt Domnul.

3. Eu M-am descoperit lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov ca Dumnezeul Atotputernic, dar cu Numele de „Domnul“ nu le-am fost cunoscut.

4. Am făcut legământ cu ei ca să le dau Canaanul, ţara în care au locuit ca străini;

5. tot Eu am auzit geamătul israeliţilor pe care egiptenii îi ţin ca sclavi şi Mi-am adus aminte de acest legământ.

6. De aceea aşa să le spui israeliţilor: „Eu sunt Domnul şi vă voi elibera de sub jugul egiptenilor; vă voi elibera din sclavia în care ei vă ţin. Vă voi răscumpăra cu o mână întinsă şi cu faptele măreţe ale judecăţii Mele.

7. Vă voi lua ca popor al Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. Veţi şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-a eliberat de sub jugul egiptenilor.

8. Vă voi duce în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov şi am să v-o dau vouă ca moştenire. Eu sunt Domnul.“

9. Moise le-a spus aceste cuvinte israeliţilor, dar ei nu le-au luat în seamă, din cauza deznădejdii lor şi a sclaviei crude.

10. După aceea, Domnul i-a zis lui Moise:

11. – Du-te şi spune-i lui Faraon, monarhului Egiptului, să-i lase pe israeliţi să plece din ţara sa.

12. Dar Moise I-a răspuns Domnului: – Dacă israeliţii nu m-au luat în seamă, cum mă va asculta atunci Faraon pe mine, un vorbitor atât de slab?

13. Astfel le-a vorbit Domnul lui Moise şi lui Aaron şi le-a dat porunci cu privire la israeliţi şi la monarhul Egiptului, pentru a-i putea scoate pe israeliţi din Egipt.

Spiţa neamului lui Moise şi Aaron.

14. Iată-i pe cei care au fost conducătorii familiilor părinţilor lor: Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, au fost: Hanoh, Palu, Heţron şi Carmi; acestea au fost clanurile lui Ruben.

15. Fiii lui Simeon au fost: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Ţohar şi Saul, fiul unei canaanite; acestea au fost clanurile lui Simeon.

16. Fiii lui Levi, potrivit genealogiilor lor, au fost: Gherşon, Chehat şi Merari. Durata vieţii lui Levi a fost de o sută patruzeci şi trei de ani.

17. Fiii lui Gherşon au fost: Libni şi Şimei, potrivit clanurilor lor.

18. Fiii lui Chehat au fost: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel. Durata vieţii lui Chehat a fost de o sută treizeci şi trei de ani.

19. Fiii lui Merari au fost: Mahli şi Muşi. Acestea au fost clanurile lui Levi, potrivit genealogiilor lor.

20. Amram a luat-o de soţie pe Iochebed, sora tatălui său. Ea i-a născut lui Amram pe Aaron şi pe Moise. Durata vieţii lui Amram a fost de o sută treizeci şi şapte de ani.

21. Fiii lui Iţhar au fost: Korah, Nefeg şi Zicri,

22. iar fiii lui Uziel: Mişael, Elţafan şi Sitri.

23. Aaron a luat-o de soţie pe Elişeba, fiica lui Aminadab, sora lui Nahşon. Ea i-a născut lui Aaron pe Nadab, pe Abihu, pe Elazar şi pe Itamar.

24. Fiii lui Korah au fost: Asir, Elkana şi Abiasaf. Acestea au fost clanurile korahiţilor.

25. Elazar, fiul lui Aaron, a luat-o de soţie pe una dintre fiicele lui Putiel. Ea i l-a născut pe Fineas. Aceştia au fost conducătorii familiilor leviţilor, potrivit clanurilor lor.

26. Iar aceşti Aaron şi Moise sunt cei cărora Domnul le-a zis să-i scoată pe israeliţi din ţara Egiptului, după oştirile lor.

27. Ei sunt cei care i-au zis lui Faraon, monarhul Egiptului, să-i lase pe israeliţi să plece din Egipt – aceşti Moise şi Aaron.

28. În ziua când Domnul i-a vorbit lui Moise în ţara Egiptului,

29. El i-a zis: – Eu sunt Domnul; spune-i lui Faraon, monarhul Egiptului, tot ce ţi-am poruncit.

30. Însă Moise i-a răspuns Domnului: – Dar eu sunt un vorbitor slab, de ce m-ar asculta Faraon?