Detaliile cărții

1 Imparati 4

Slujbaşii cei mai înalţi ai lui Solomon.

1. Aşadar, regele Solomon domnea peste tot Israelul.

2. Aceştia erau dregătorii pe care-i avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Ţadok;

3. Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, erau scribi; Iehoşafat, fiul lui Ahilud, era cronicar;

4. Benaia, fiul lui Iehoiada, era conducătorul oştirii; Ţadok şi Abiatar erau preoţi;

5. Azaria, fiul lui Natan, răspundea de administratorii ţinuturilor; Zabud, fiul lui Natan, era preot şi prieten al regelui;

6. Ahişar răspundea de palat, iar Adoniram, fiul lui Abda, era mai mare peste oamenii de corvoadă.

Numele celor doisprezece îngrijitori.

7. Solomon avea în tot Israelul doisprezece administratori de ţinuturi, care se îngrijeau de hrana regelui şi a familiei sale, fiecare timp de o lună pe an.

8. Acestea sunt numele lor: Ben-Hur – în regiunea muntoasă a lui Efraim;

9. Ben-Deker – în Makaţ, în Şaalbim, în Bet-Şemeş şi în Elon Bet-Hanan;

10. Ben-Hesed – în Arubot; (Soco şi toată ţara Hefer erau ale lui);

11. Ben-Abinadab avea toate înălţimile Dorului; (Tafat, fiica lui Solomon, era soţia lui);

12. Baana, fiul lui Ahilud – în Taanah, în Meghido şi în tot Bet-Şanul care este lângă Ţortan, sub Izreel; apoi de la Bet-Şan până la Abel-Mehola, până dincolo de Iokmeam;

13. Ben-Gheber – în Ramot-Ghilad; el avea aşezările lui Iair, fiul lui Manase, care sunt în Ghilad, precum şi ţinutul Argob, care este în Başan – şaizeci de cetăţi mari cu ziduri şi zăvoare de bronz;

14. Ahinadab, fiul lui Ido – în Mahanayim;

15. Ahimaaţ – în Neftali; el o luase de soţie pe Bosmat, fiica lui Solomon;

16. Baana, fiul lui Huşai – în Aşer şi în Bealot;

17. Iehoşafat, fiul lui Paruah – în Isahar;

18. Şimei, fiul lui Ela – în Beniamin;

19. Gheber, fiul lui Uri – în ţinutul Ghiladului, ţara lui Sihon, regele amoriţilor, şi a lui Og, regele Başanului; era singurul administrator în acest ţinut.

Mărirea lui Solomon.

20. Oamenii din Iuda şi din Israel erau foarte numeroşi, ca nisipul de pe ţărmul mării. Ei mâncau, beau şi se înveseleau.

21. Solomon mai domnea şi peste toate regatele de la râu, până în ţara filistenilor şi până la hotarul Egiptului; acestea îi plăteau tribut şi i-au fost supuse lui Solomon toată viaţa lui.

22. Hrana de fiecare zi a lui Solomon era următoarea: treizeci de cori de făină fină şi şaizeci de cori de făină integrală,

23. zece boi îngrăşaţi în grajd, douăzeci de boi îngrăşaţi la păşune şi o sută de oi, în afară de cerbi, gazele, căpriori şi păsări îngrăşate.

24. El stăpânea peste toată regiunea de dincoace de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toţi regii de dincoace de râu şi avea pace din toate părţile.

25. Iuda şi Israel, de la Dan până la Beer-Şeba, au locuit în siguranţă, fiecare sub via şi sub smochinul lui, în tot timpul domniei lui Solomon.

26. Solomon avea patru mii de iesle pentru caii de la carele sale şi douăsprezece mii de cai.

27. Administratorii ţinuturilor se îngrijeau, fiecare în luna lui, de hrana regelui şi a tuturor celor ce veneau la masa regelui Solomon, urmărind ca nimic să nu lipsească.

28. Ei aduceau şi orz şi paie pentru cai şi pentru armăsari, fiecare potrivit sarcinii care i se ceruse.

Faima şi înţelepciunea lui Solomon.

29. Dumnezeu i-a dat lui Solomon înţelepciune, o foarte mare pricepere şi o înţelegere nemăsurată, ca nisipul de pe ţărmul mării.

30. Înţelepciunea lui Solomon era mai mare decât înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului şi decât toată înţelepciunea Egiptului.

31. El era mai înţelept decât orice alt om, mai înţelept decât ezrahitul Etan, decât Heman, Calcol şi Darda, fiii lui Mahol. Faima lui s-a răspândit printre toate neamurile din jur.

32. El a alcătuit trei mii de proverbe şi a compus o mie cinci cântări.

33. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care creşte pe ziduri, despre animale, despre păsări, despre reptile şi despre peşti.

34. Oameni din toate neamurile, trimişi de toţi regii pământului, care auziseră despre înţelepciunea lui Solomon, veneau ca să asculte înţelepciunea sa.