Detaliile cărții

1 Cronici 5

Urmaşii lui Ruben.

1. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel (el era întâiul născut, dar, fiindcă a întinat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; prin urmare, dreptul său de întâi născut nu i-a mai fost înscris în genealogii;

2. nici chiar Iuda, care a fost vestit printre fraţii săi şi din care a ieşit un conducător, nu are dreptul de întâi născut, fiindcă acesta îi aparţine lui Iosif),

3. deci fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, au fost: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.

4. Urmaşii lui Ioel au fost: fiul său, Şemaia; fiul acestuia, Gog, fiul acestuia, Şimei;

5. fiul acestuia, Mica; fiul acestuia, Reaia; fiul acestuia, Baal;

6. fiul acestuia, Beera, pe care Tiglat-Pileser l-a dus în captivitate. El fusese conducătorul rubeniţilor.

7. Rudele lui, potrivit clanurilor lor, aşa cum sunt înscrise în genealogiile lor, au fost: căpetenia Ieiel, Zaharia

8. şi Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer, teritoriul lui întinzându-se până la Nebo şi Baal-Meon.

9. La răsărit se întindea până la intrarea în pustie, până la râul Eufrat, căci turmele lor se înmulţiseră în Ghilad.

10. Pe vremea lui Saul, ei au început războiul împotriva hagriţilor, care au căzut în mâinile lor. Apoi au ocupat teritoriul lor de la răsărit de Ghilad.

Urmaşii lui Gad.

11. Urmaşii lui Gad au locuit în vecinătatea rubeniţilor, în Başan, având teritoriul până la Salca.

12. Ioel era căpetenia, Şafam era al doilea în rang, iar Ianai era judecător în Başan.

13. Rudele lor, potrivit familiilor lor, au fost: Mihail, Meşulam, Şeba, Iorai, Iacan, Zia şi Eber – în total şapte.

14. Aceştia au fost fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Ghilad, fiul lui Mihail, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz.

15. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, a fost conducătorul familiilor lor.

16. Ei au locuit în Ghilad, în Başan şi în satele dimprejurul lui, precum şi pe toată întinderea păşunilor Şaronului, până la marginile lor.

17. Cu toţii au fost trecuţi în genealogii, încă de pe vremea lui Iotam, regele lui Iuda, şi a lui Ieroboam, regele lui Israel.

18. Rubeniţii, gadiţii şi jumătate din seminţia lui Manase aveau războinici care purtau scutul şi sabia, care mânuiau arcul şi erau deprinşi cu războiul, toţi fiind în număr de patruzeci şi patru de mii şapte sute şaizeci şi în stare să meargă la război.

19. Ei au început războiul împotriva hagriţilor şi împotriva lui Ietur, a lui Nafiş şi a lui Nodab.

20. Israeliţii au primit ajutor în lupta împotriva lor şi li s-a dat biruinţa împotriva hagriţilor şi a tuturor aliaţilor lor, pentru că, în luptă, ei au strigat către Dumnezeu. El le-a răspuns fiindcă s-au încrezut în El.

21. Au luat de la ei ca pradă cincizeci de mii de vite şi cămile, două sute cincizeci de mii de oi şi capre, două mii de măgari şi o sută de mii de oameni.

22. Mulţi au căzut ucişi, căci lupta venea de la Dumnezeu. Apoi ei au locuit în ţinutul acestora până la exil.

Jumătatea seminţiei lui Manase.

23. Urmaşii jumătăţii seminţiei lui Manase au locuit în ţară, din Başan până la Baal-Hermon, la Senir şi la muntele Hermon; ei erau mulţi la număr.

24. Căpeteniile familiilor lor au fost: Efer, Işi, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia şi Iahdiel; ei au fost viteji, războinici cu renume, căpetenii ale familiilor lor.

25. Dar ei au păcătuit împotriva Dumnezeului părinţilor lor, prostituându-se înaintea zeilor popoarelor din ţară, pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.

26. Dumnezeul lui Israel a stârnit duhul lui Pul, împăratul Asiriei (adică duhul lui Tilgat-Pileser, împăratul Asiriei), şi acesta i-a dus în captivitate pe rubeniţi, pe gadiţi şi pe jumătatea seminţiei lui Manase. El i-a adus la Halah, la Habor, la Hara şi la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi.