Detaliile cărții

1 Cronici 11

David împărat.

1. Tot Israelul s-a strâns la David, în Hebron, şi i-a zis: „Suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta!

2. Odinioară, chiar şi atunci când Saul era rege, tu îl conduceai pe Israel în războaie. Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a promis de altfel: «Tu vei păstori poporul Meu Israel şi vei fi conducător peste poporul Meu Israel!»“

3. Toţi cei din sfatul bătrânilor lui Israel veniseră la rege, în Hebron, astfel că David a încheiat legământ cu ei înaintea Domnului, la Hebron. Apoi ei l-au uns pe David ca rege peste Israel, după Cuvântul Domnului profeţit de Samuel.

4. David şi întreg Israelul au înaintat spre Ierusalim (adică Iebus) împotriva iebusiţilor care locuiau acolo.

5. Locuitorii din Iebus i-au zis lui David: „Nu vei intra aici!“ David a capturat însă fortăreaţa Sionului, care a devenit Cetatea lui David.

6. David zisese: „Oricine îi va învinge primul pe iebusiţi va deveni căpetenie şi conducător.“ Ioab, fiul Ţeruiei, a înaintat primul şi astfel el a devenit căpetenie.

7. David s-a stabilit în fortăreaţă şi de aceea a fost numită „Cetatea lui David“.

8. El a rezidit cetatea de jur împrejur, dinspre Milo de jur împrejur, iar Ioab a restaurat restul cetăţii.

9. David a devenit tot mai puternic pentru că Domnul Oştirilor era cu el.

Vitejii lui David.

10. Iată căpeteniile vitejilor lui David care, devotate domniei sale, împreună cu tot Israelul, l-au făcut rege, după Cuvântul Domnului cu privire la Israel;

11. acesta este numărul vitejilor lui David: Iaşobeam, fiul lui Hacmoni, era căpetenia celor trei. El şi-a ridicat suliţa împotriva a trei sute de duşmani pe care i-a ucis într-o singură împrejurare.

12. Următorul era Elazar, fiul ahohitului Dodo. Şi el a fost unul dintre cei trei viteji care

13. se aflau împreună cu David la Pas-Damim, când filistenii se adunaseră acolo pentru război (pe ogor erau holde de orz). Când poporul a fugit dinaintea filistenilor,

14. ei s-au aşezat în mijlocul ogorului, l-au apărat şi i-au ucis pe filisteni. Domnul i-a izbăvit dându-le o mare biruinţă.

15. Altădată, cei trei, dintre cele treizeci de căpetenii, au venit la stânca unde se afla David, la peştera Adulam, în timp ce oştirea filistenilor îşi aşezase tabăra în valea Refaim.

16. David se afla atunci în fortăreaţă, iar garnizoana filistenilor se afla la Betleem.

17. Lui David i s-a făcut sete şi a întrebat: „Cine îmi va aduce apă din fântâna de lângă poarta Betleemului?“

18. Cei trei viteji au răzbit prin tabăra filistenilor, au scos apă din fântâna de lângă poarta Betleemului şi au adus-o cu bine la David. David însă nu a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului,

19. spunând: „Să mă ferească Dumnezeu să fac aşa ceva! Să beau eu sângele bărbaţilor acestora care şi-au pus viaţa în primejdie? Căci ei şi-au pus viaţa în primejdie aducând apa.“ Şi n-a băut din acea apă. Astfel de isprăvi făceau cei trei viteji.

20. Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a ridicat suliţa împotriva a trei sute de duşmani şi i-a omorât. Şi astfel el şi-a câştigat un renume alături de cei trei.

21. Era mai respectat decât cei trei, ajungând chiar căpetenia lor, dar nu s-a ridicat la valoarea celor trei.

22. Benaia, fiul lui Iehoiada, era un viteaz din Kabţeel, care a făcut mari isprăvi. El i-a ucis pe doi dintre cei mai viteji moabiţi, iar într-o zi în care ninsese, a coborât într-o fântână unde a omorât un leu.

23. A mai omorât, de asemenea, şi un egiptean, un bărbat a cărui înălţime era de cinci coţi. Egipteanul era înarmat cu o suliţă cât sulul unui ţesător; Benaia s-a dus înspre el doar cu un toiag. El a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu propria lui suliţă.

24. Astfel de isprăvi făcea Benaia, fiul lui Iehoiada, devenind la fel de vestit ca cei trei viteji.

25. Era mai respectat decât ceilalţi treizeci, însă nu s-a ridicat la înălţimea celor trei. David l-a numit conducătorul gărzii sale personale.

26. Războinici viteji au mai fost şi: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem;

27. haroritul Şamot; pelonitul Heleţ;

28. Ira, fiul tekoanitului Icheş; Abiezer din Anatot;

29. huşatitul Sibecai; ahohitul Ilai;

30. netofatitul Maharai; Heled, fiul netofatitului Baana;

31. Itai, fiul lui Ribai, din Ghiva beniamiţilor; piratonitul Benaia;

32. Hurai din văile Gaaş; arbatitul Abiel;

33. Azmavet din Baharum; şaalbonitul Eliahba;

34. fiii ghizonitului Haşem; Ionatan, fiul hararitului Şaghe;

35. Ahiam, fiul hararitului Sacar; Elifal, fiul lui Ur;

36. mecheratitul Hefer; pelonitul Ahia;

37. carmelitul Heţro; Naarai, fiul lui Ezbai;

38. Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;

39. amonitul Ţelek; beerotitul Naharai, cel ce-i ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei;

40. itritul Ira; itritul Gareb;

41. hititul Urie; Zabad, fiul lui Ahlai;

42. rubenitul Adina, fiul lui Şiza, căpetenia rubeniţilor, care avea treizeci de oameni cu el;

43. Hanan, fiul lui Maaca; mitnitul Ioşafat;

44. Uzia din Aştarot; Şama şi Ieiel, fiii lui Hotam din Aroer;

45. Iediael, fiul lui Şimri, şi tiţitul Ioha, fratele lui;

46. mahavitul Eliel; Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam; moabitul Itma;

47. Eliel, Obed şi Iaasiel din Meţobai.